๑๑๖. เชิญรับโล่ ครูดีไม่มีอบายมุข ปี ๒๕๕๗

   blush แผนที่ สถานที่พักต่าง ๆ (ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ๕)

   รายชื่อผู้เข้าพักโรงแรมสวนดุสิต (ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ๖)

   รายชื่อผู้เข้าพักศูนย์รัชนีแจ่มจรัส (ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ๗)

   รายชื่อผู้เข้าพักอาคารสัมมาคาร กรมส่งเสิรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เอกสารเพิ่มเติม ๘)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


 mail ตามที่ สพฐ.ร่วมกับ สคล.ดำเนินการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข ปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๓ เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น
 
มีทั้งผู้ที่ได้รับโล่และรับเกียรติบัตร สำหรับเกียรติบัตรนั้น สคล.ได้จัดส่งมายังเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว

ถ้าหากท่านใดยังไม่ได้รับเกียรติบัตร ขอให้ติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่ต้นสังกัดก่อน " หากไม่ได้ "

จึงติดต่อที่ ... 

     ๑. น.ส.อภิศา มะหะมาน เบอร์โทร ๐๘๙-๒๗๔๘๘๒๔ อีเมล์ apisa_mhm@hotmail.com หรือ

     ๒. นายพงศกร เรียบร้อย เบอร์โทร ๐๘๔-๐๕๖๓๘๔๒

laugh สำหรับการรับโล่รางวัล (เอกสารเพิ่มเติมหมายเลข ๑) ที่คาดว่าจะรับ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมานั้น

แต่เกิดความไม่สงบทางการเมือง มีเหตุให้ต้องเลื่อนวัน crying จนกระทั่งกำหนดวันที่ ๑ - ๒ กันยายน ๒๕๕๗

ผู้ที่จะมาร่วมงานโปรดส่งแบบตอบรับ ดาวน์โหลดที่ (เอกสารเพิ่มเติมหมายเลข ๒)

สคล.ได้ส่งหนังสือเชิญไปทางไปรษณีย์ แล้ว ดาวน์โหลดที่ (เอกสารเพิ่มเติมหมายเลข ๓)

กำหนดการ ดาวน์โหลดที่ (เอกสารเพิ่มเติมหมายเลข ๔)

enlightenedenlightenedenlightenedสามารถเข้าพักได้วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ จนเสร็จงานenlightenedenlightenedenlightened

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (381.38 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (244 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (152.05 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (183.52 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (708.05 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? (108.62 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? (90.66 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม8 : Download? (80.57 kb)

เขียนเมื่อ 22 สิงหาคม 2557 | อ่าน 4844
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๑๐. ผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
12/09/2565
เปิดอ่าน 6460
 
๔๐๙. การเข้าร่วมกิจกรรมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และดาวน์โหลดเกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปีที่ ๑๑)
17/08/2565
เปิดอ่าน 9994
 
๔๐๘. รายงานผลการฝึกอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
09/08/2565
เปิดอ่าน 9946
 
๔๐๗. การประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ รอบที่ ๒
04/08/2565
เปิดอ่าน 11618
 
๔๐๖. ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข"(ปีที่ ๑๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
25/07/2565
เปิดอ่าน 12564
 
๔๐๕. การส่งคลิป VDO กิจกรรมเด่นโรงเรียนวิถีพุทธ
25/07/2565
เปิดอ่าน 11540
 
๔๐๔. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
08/07/2565
เปิดอ่าน 16632
 
๔๐๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
08/07/2565
เปิดอ่าน 12540
 
๔๐๒ โครงการ "โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ปีการศึกษา ๒๕๖๕
05/07/2565
เปิดอ่าน 11922
 
๔๐๑. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ"
04/07/2565
เปิดอ่าน 11781
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th