๑๐๘. รายงานการประเมินผลตนเอง ARS รอบ ๙ เดือน (๑-๑๕ กค ๕๗)

               mail ในการประเมินผลตนเอง ARS ตัวชี้วัดที่ ๑๕  “ ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการดำเนินการ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ”  นั้น  รอบ ๙ เดือน เขตต้องดำเนินการ ๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ตัวชี้วัดที่ ๑๕  จะมี 2 ข้อ a และ b   
ขออธิบาย b ก่อน....
               smiley b จำนวนโรงเรียนวิถีพุทธ ตามเป้าหมาย :  ตามเป้าหมาย  หมายถึง โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนไว้ใน website: www.vitheebuddha.com โดยเลื่อนเมาส์ลงมาด้านล่างขวา เมนู “คลิกดูสถิติ สพป / คลิกดูสถิติ สพม )
               smiley a จำนวนโรงเรียนวิถีพุทธที่ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียนตั้งแต่ ๓ ขึ้นไป : ให้เขตกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 15 (1)   ในคู่มือตัวชี้วัดปี 2557  หน้า 90

               enlightened - ช่อง “ โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด ให้กรอกชื่อโรงเรียนทุกโรงเรียน ตามจำนวนที่ปรากฏในข้อ  b

               enlightened - ช่อง “ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ ( คิดเป็นระดับ )    ให้เขตกรอกข้อมูลตามที่เป็นจริงที่โรงเรียนได้ประเมินตนเองไว้ใน website vitheebuddha.com ช่วงที่เปิดให้ดำเนินการเมื่อ ๑ พฤษภาคม – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งเขตจะมี passwordสามารถเข้าไปดูข้อมูลว่าโรงเรียนใดประเมินตนเองได้ระดับใด  สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้ประเมินตนเองตามช่วงเวลา ๑ พฤษภาคม – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗  จะไม่ปรากฏข้อมูล  ให้เขียนว่า “ไม่ได้ประเมินตนเอง” 

               enlightened - ช่อง “ หลักฐาน”  ให้ copy link ของเขตมาวางไว้ เพื่อผู้รับรองข้อมูลของสำนักในส่วนกลาง สามารถคลิกตาม link และเข้าไปดูข้อมูลหลักฐานการประเมินตนเองของโรงเรียนในเขตนั้นๆได้
(วิธี copy link  :  เมื่อเข้าระบบของศึกษานิเทศก์/ ของเขต แล้ว จะพบรายชื่อโรงเรียนในเขต  ให้คลิกที่ไอคอน Excel  ของโรงเรียนใดก็ได้  จะเห็นแถบชื่อเว็บของเขตปรากฏอยู่ด้านบนสุดโดยมีสัญลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธข้างหน้าชื่อเว็บ เช่น http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=area_lst&province=พระนครศรีอยุธยา ให้คลิกแถบคลุมทั้งหมด แล้วคลิกขวา + Copy/คัดลอก   แล้วไปคลิกขวา + Paste/ วาง  ในช่อง “หลักฐาน”  แล้วกด Enter จะปรากฏเส้นใต้ชื่อเว็บที่นำมาวาง)   
 
               enlightened - ในตอนท้ายแบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 15 (1)   ให้เขตสรุปผลภาพรวมเขต รอบ ๙ เดือน พร้อมกรอกข้อมูล  “ ผู้รายงานข้อมูล ผู้รับรองข้อมูล “  ให้ครบถ้วน ด้วย

               enlightened แล้วแนบแบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 15 (1) ที่กรอกข้อมูลแล้วดังกล่าวนี้  เป็นเอกสารหลักฐานของเขตส่งมาให้สำนักในส่วนกลางรับรองผลการรายงานรอบ๙ เดือน ต่อไป

                                                 ***********************************************

เขียนเมื่อ 27 มิถุนายน 2557 | อ่าน 5276
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๑๐. ผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
12/09/2565
เปิดอ่าน 4930
 
๔๐๙. การเข้าร่วมกิจกรรมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และดาวน์โหลดเกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปีที่ ๑๑)
17/08/2565
เปิดอ่าน 9333
 
๔๐๘. รายงานผลการฝึกอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
09/08/2565
เปิดอ่าน 9379
 
๔๐๗. การประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ รอบที่ ๒
04/08/2565
เปิดอ่าน 11061
 
๔๐๖. ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข"(ปีที่ ๑๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
25/07/2565
เปิดอ่าน 12032
 
๔๐๕. การส่งคลิป VDO กิจกรรมเด่นโรงเรียนวิถีพุทธ
25/07/2565
เปิดอ่าน 11037
 
๔๐๔. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
08/07/2565
เปิดอ่าน 15893
 
๔๐๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
08/07/2565
เปิดอ่าน 11851
 
๔๐๒ โครงการ "โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ปีการศึกษา ๒๕๖๕
05/07/2565
เปิดอ่าน 11328
 
๔๐๑. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ"
04/07/2565
เปิดอ่าน 11185
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th