๑๐๕. สพฐ จะจัดอบรม ผลิตสื่อคุณธรรม ปีที่ ๗

      heart เอกสารแนบ 8 กำหนดการ (ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด) เพียงแต่เพิ่มหมายเหตุ ด้านล่าง เท่านั้น

   heart วันที่ 28 ส.ค. (วันลงทะเบียน) และ 1 ก.ย.
ใส่ชุดนักเรียน วันอื่นๆ ใส่ชุดสุภาพ ถ้ามีชุดพละ หรือชุดที่เหมือนๆกัน นำมาด้วยก็ดี ค่ะ

    heart นักเรียนในทีมจะถูกแยกกลุ่ม (จะได้เพื่อนใหม่นะคะ) ^_^ ฉะนั้นถ้าจะนำโน๊ตบุ๊คมา ก็ได้(แต่ต้องรักษาของตนเองด้วย) แต่ละกลุ่มใหญ่มีโน๊ตบุ๊ค 1 เครื่องก็พอ(กลุ่มละ 20 คน) อาจได้ร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน (เพื่อนบางทีมอาจจะนำโน๊ตบุ๊คมาแล้ว ให้ใช้ด้วยกัน) ขอบคุณค่ะ          - สามารถตรวจสอบรายชื่อทีมที่ได้รับคัดเลือก ได้ที่เอกสารเพิ่มเติม 5

          - ดาวน์โหลดใบตอบรับ ไฟล์ word ได้ที่เอกสารเพิ่มเติม 6 (โปรดดาวน์โหลดใบตอบรับ
และพิมพ์รายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วนในใบตอบรับ

ส่งมาทาง E-mail : moral.group@hotmail.com หรือ Fax : 02 288 5879 (ส่ง...ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ห้ามส่งซ้ำหลายรอบ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง)


            - หนังสือเชิญ (อย่างเป็นทางการ) เมื่อลงนามเรียบร้อยแล้วจะ E office ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่ / และเอกสารเพิ่มเติม 7 โปรดรอ


laugh ยินดีกับทีมที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 85 ทีม laugh
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  mail สพฐ.อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณ เพื่อจัดอบรมการผลิตสื่อคุณธรรม ปีที่ ๗ สำหรับนักเรียน ม. ๒- ม. ๖ ในหัวข้อ “ความจงรักภักดีต่อชาติ” ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า  “ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป”  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระ เจ้าอยู่หัว   ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์  ณ ลานพระราชวังดุสิต ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙  โดยให้นักเรียนนำเสนอเรื่องราวในมิติใกล้ตัว  ในสถานการณ์โรงเรียน   สถานการณ์ที่บ้าน  หรือในชุมชนที่อาศัย

               smiley พร้อมนี้ได้แนบ รายละเอียดการสมัคร  วัน เวลา สถานที่ /  ปฏิทินการดำเนินงาน  /แบบฟอร์มใบสมัครมาแล้ว เมื่อนักเรียนส่งผลงานมาแล้ว ( ภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) ขอให้คอยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ซึ่งจะประกาศใน www.vitheebuddha.com  ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในหัวข้อข่าวสาร โรงเรียนวิถีพุทธ  “สพฐ.จะจัดอบรมผลิตสื่อคุณธรรมปีที่ ๗ ” smiley          - สามารถตรวจสอบรายชื่อทีมที่ได้รับคัดเลือก ได้ที่เอกสารเพิ่มเติม 5

          - ดาวน์โหลดใบตอบรับ ไฟล์ word ได้ที่เอกสารเพิ่มเติม 6 (โปรดดาวน์โหลดใบตอบรับ
และพิมพ์รายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วนในใบตอบรับ

ส่งมาทาง E-mail : moral.group@hotmail.com หรือ Fax : 02 288 5879 (ส่ง...ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ห้ามส่งซ้ำหลายรอบ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง)


            - หนังสือเชิญ (อย่างเป็นทางการ) เมื่อลงนามเรียบร้อยแล้วจะ E office ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่ / และเอกสารเพิ่มเติม 7 โปรดรอ


laugh ยินดีกับทีมที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 85 ทีม laugh
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  mail สพฐ.อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณ เพื่อจัดอบรมการผลิตสื่อคุณธรรม ปีที่ ๗ สำหรับนักเรียน ม. ๒- ม. ๖ ในหัวข้อ “ความจงรักภักดีต่อชาติ” ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า  “ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป”  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว   ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์  ณ ลานพระราชวังดุสิต ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙  โดยให้นักเรียนนำเสนอเรื่องราวในมิติใกล้ตัว  ในสถานการณ์โรงเรียน   สถานการณ์ที่บ้าน  หรือในชุมชนที่อาศัย

               smiley พร้อมนี้ได้แนบ รายละเอียดการสมัคร  วัน เวลา สถานที่ /  ปฏิทินการดำเนินงาน  /แบบฟอร์มใบสมัครมาแล้ว เมื่อนักเรียนส่งผลงานมาแล้ว ( ภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) ขอให้คอยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ซึ่งจะประกาศใน www.vitheebuddha.com  ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในหัวข้อข่าวสาร โรงเรียนวิถีพุทธ  “สพฐ.จะจัดอบรมผลิตสื่อคุณธรรมปีที่ ๗ ” smiley

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (317 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (292 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (306.5 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (159.35 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (136.14 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? (37 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? (5.13 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม8 : Download? (104.8 kb)

เขียนเมื่อ 18 มิถุนายน 2557 | อ่าน 5737
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๑๐. ผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
12/09/2565
เปิดอ่าน 6459
 
๔๐๙. การเข้าร่วมกิจกรรมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และดาวน์โหลดเกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปีที่ ๑๑)
17/08/2565
เปิดอ่าน 9994
 
๔๐๘. รายงานผลการฝึกอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
09/08/2565
เปิดอ่าน 9945
 
๔๐๗. การประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ รอบที่ ๒
04/08/2565
เปิดอ่าน 11618
 
๔๐๖. ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข"(ปีที่ ๑๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
25/07/2565
เปิดอ่าน 12562
 
๔๐๕. การส่งคลิป VDO กิจกรรมเด่นโรงเรียนวิถีพุทธ
25/07/2565
เปิดอ่าน 11539
 
๔๐๔. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
08/07/2565
เปิดอ่าน 16630
 
๔๐๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
08/07/2565
เปิดอ่าน 12537
 
๔๐๒ โครงการ "โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ปีการศึกษา ๒๕๖๕
05/07/2565
เปิดอ่าน 11922
 
๔๐๑. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ"
04/07/2565
เปิดอ่าน 11780
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th