ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่  ๔ – ๑๘ เมษายน  ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร  อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา
******************
ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จะได้จัดให้มีโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน  เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมรู้หลักในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีงามตามหลักศีลธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนได้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขฯ และสร้างเยาวชนสู่สังคม เติบโตเป็นผู้ใหญ่ สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป
ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
กำหนดการอบรม
          - ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ รับสมัคร
          - ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๗ อบรมเยาวชนเตรียมความพร้อม
          - ๖ เมษายน ๒๕๕๗ พิธีบรรพชาสามเณรและเปิดโครงการฯ
          - ๗ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ อบรมตามหลักสูตร
          - ๑๔ – ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ ปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ (วัดมเหยงคณ์)
          - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ สอบวัดผล
          - ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ลาสิกขา
ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนเยาวชนทุก ๆ ท่านเข้าร่วม “โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 4 - 18 เมษายน ๒๕๕7 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพร้อมเพรียงกัน  ตามวันและเวลาดังกล่าว
 
ติดต่อสอบถาม
-  พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย ดร. ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร.
    โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๐๕๐,๘๘๑๕  
-  พระมหาศุภชัย  ปิยธมฺมชโย    โทร.  ๐๙๐-๕๕๗-๑๕๖๒   
-  พระภานุรักษ์ สิริจนฺโท           โทร.  ๐๘๗-๕๔๓-๒๔๘๑         
-  นายปัญญาพงษ์  ทรงรัฐ        โทร.  ๐๘๔-๖๕๑-๔๔๖๒
-  นางจรัสนาฏ  ไชยวสุ            โทร.  ๐๘๓-๙๑๔-๔๕๕๘   
               
 
ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการได้ที่  www.kaiwaisai.com  (ค่ายวัยใส)
เมื่อส่งข้อมูลครบแล้วส่งใบสมัครที่ charnb008@gmail.com หรือมาสมัครด้วยตัวเองได้ที่
สำนักงานฝ่ายบริการฝึกอบรม  ส่วนธรรมนิเทศ  มจร.วังน้อย อาคารหอฉัน  ชั้น ๓

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (92.8 kb)

เขียนเมื่อ 8 มีนาคม 2557 | อ่าน 14691
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 7780
 
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 18893
 
ครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดนครราชสีมา
05/12/2563
เปิดอ่าน 18754
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 23302
 
ขอเชิญครูอาจารย์ บุคลากร พนักงาน นักศึกษาประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จั
14/02/2561
เปิดอ่าน 22029
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
09/02/2561
เปิดอ่าน 21495
 
แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเกียรติบัตรจาก สพฐ.
มอบให้กับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามโครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ของนักเรียนและบุคลากรทางการ
12/10/2560
เปิดอ่าน 34928
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 35408
 
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13: ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13 ชาวพุทธ 85 ประเทศวาง 3 ขั้นตอนสร้างสันติภาพโลก
24/05/2559
เปิดอ่าน 21631
 
" ค่ายใบไม้แรกผลิ ครั้งที่ 7 " ณ สถาบันวิปัสสนากรรมฐาน มจร. วังน้อย พระนครศรีอยุทธยา
…..ร่วมกันเพาะเม็ดพันธ์แห่งสติแก่ “ใบไม้แรกผลิ” เพื่อให้เขามีความแข็งแรงทางด้านจิตใจ …ต่อไปภายหน้าร่มเงาของต้นไม้ของชาติจะได้หนาร่มเย็น…ใบไม้ไม่ร่วงไปก่อนกาลเวลาที่ควร…… ..... รูปแบบกิจกรรม มุ่งเน้นการเจริญสติ ตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ทั้งรูปแบบนิยม และธรรมชาตินิยม มีการ เดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์เช้า-เย็น
01/03/2558
เปิดอ่าน 34744
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th