กำหนดการการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเสนอแนะการพัฒนาการดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและอบรมพระนิเทศวิถีพุทธ

กำหนดการ
การประชุมแนวทางการขับเคลื่อน และเสนอแนะการพัฒนาการดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑ – ๓
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๔  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จ.พระนครศรีอยุธยา
 
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗
เวลา    ๑๓.๐๐  น.                เดินทางถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เวลา    ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.       ลงทะเบียนและรายงานตัวเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย               
เวลา    ๑๖.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.       ทำภารกิจส่วนตัว / ฉันน้ำปานะ / รับประทานอาหารเย็น
เวลา    ๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น.       ปฐมนิเทศ
                                          -  ชี้แจงโครงการ
                                          -  ทำความรู้จักทักทาย
                                          -  แนะนำสถานที่
เวลา    ๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.      บริหารจิตเจริญปัญญา
เวลา    ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.       วิถีไทย วิถีพุทธ
เวลา    ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.       จุดเทียนอุดมการณ์เพื่อการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ
เวลา    ๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.      กระบวนการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยรูปแบบ KFC
เวลา    ๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.      พักกายสบายใจเข้าที่นอน
 
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗
เวลา    ๐๕.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.    บริหารจิตเจริญปัญญา ธรรมรับอรุณ
เวลา    ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.    รับประทานอาหารเช้า
เวลา    ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.    พิธีเปิด
                                      - ประธานฝ่ายสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                                      - ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงานและบอกวัตถุประสงค์ของโครงการ
                                      - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
เวลา    ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕  น.    พัก
เวลา    ๑๐.๑๕ - ๑๑.๔๕  น.   กิจกรรมเรียนรู้หลักพุทธธรรมเพื่อการศึกษา
เวลา    ๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕  น.   รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา    ๑๒.๔๕ - ๑๔.๔๕  น.  กิจกรรมการบูรณาการหลักพุทธธรรมลงสู่การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เวลา    ๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐  น.   พัก/ฉันน้ำปานะ / รับประทานอาหารว่าง
เวลา    ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐  น.    กิจกรรมหลักพุทธธรรมเพื่อการศึกษาและแนวทางความร่วมมือ บ้าน วัด โรงเรียน
                                           เพื่อพัฒนาคุณธรรมอย่างยั่งยืน (Coaching  Term)
เวลา    ๑๖.๐๐ - ๑๗.๓๐  น    ทำภารกิจส่วนตัว / ฉันน้ำปานะ/รับประทานอาหารเย็น
เวลา    ๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น.    ศึกษาธรรมะจากธรรมชาติ
เวลา    ๑๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.     กระบวนการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยรูปแบบ KFC
เวลา    ๒๑.๐๐  น.                  พักกายสบายใจเข้าที่นอน

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
เวลา    ๐๕.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.     ศึกษาธรรมะ ณ อุโบสถกลางน้ำ
เวลา    ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.     รับประทานอาหารเช้า  
เวลา    ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.     การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธสู่ความเป็นเลิศ
                                           -   เรียนรู้หลักอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
                                           -   รู้จักเกณฑ์การประเมิน
                                           -   แนวทางการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ
เวลา    ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕  น.     พัก
เวลา    ๑๐.๑๕ - ๑๑.๔๕  น.    การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธสู่ความเป็นเลิศ (ต่อ)
เวลา    ๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕  น.   รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา    ๑๒.๔๕ - ๑๔.๔๕  น.   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนพัฒนาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ ๓ ระดับ
เวลา    ๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐  น.    พัก / ฉันน้ำปานะ  / รับประทานอาหารว่าง
เวลา    ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐  น.     การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนพัฒนาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ ๓ ระดับ
เวลา    ๑๖.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.     ทำภารกิจส่วนตัว / ฉันน้ำปานะ/รับประทานอาหารเย็น
เวลา    ๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น.     ศึกษาธรรมะจากธรรมชาติ
เวลา    ๑๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.      กระบวนการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยรูปแบบ KFC
เวลา    ๒๑.๐๐ น.                    พักกายสบายใจเข้าที่นอน
 
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗
เวลา    ๐๕.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.       ศึกษาธรรมะ ณ สวนหิน
เวลา    ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.       รับประทานอาหารเช้า
เวลา    ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.       แนวทางความร่วมมือระหว่าโรงเรียนวิถีพุทธกับกรมการศาสนา
เวลา    ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.       สรุปและประมวลข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสำหรับ
                                             สพฐ.  สพป.  สพม.  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เวลา    ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.       วิถีพุทธสู่ทศวรรษที่ ๒
เวลา    ๑๑.๐๐ - ๑๑.๔๕ น.      พิธีปิด/ ขอขมา
เวลา    ๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ น.     รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา    ๑๒.๔๕  น.                  เดินทางกลับ......โดยสวัสดิภาพ
 
หมายเหตุ : ๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
                   ๒. รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.vitheebuddha.com

เขียนเมื่อ 15 มกราคม 2557 | อ่าน 12491
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 7779
 
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 18890
 
ครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดนครราชสีมา
05/12/2563
เปิดอ่าน 18752
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 23302
 
ขอเชิญครูอาจารย์ บุคลากร พนักงาน นักศึกษาประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จั
14/02/2561
เปิดอ่าน 22028
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
09/02/2561
เปิดอ่าน 21491
 
แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเกียรติบัตรจาก สพฐ.
มอบให้กับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามโครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ของนักเรียนและบุคลากรทางการ
12/10/2560
เปิดอ่าน 34923
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 35406
 
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13: ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13 ชาวพุทธ 85 ประเทศวาง 3 ขั้นตอนสร้างสันติภาพโลก
24/05/2559
เปิดอ่าน 21628
 
" ค่ายใบไม้แรกผลิ ครั้งที่ 7 " ณ สถาบันวิปัสสนากรรมฐาน มจร. วังน้อย พระนครศรีอยุทธยา
…..ร่วมกันเพาะเม็ดพันธ์แห่งสติแก่ “ใบไม้แรกผลิ” เพื่อให้เขามีความแข็งแรงทางด้านจิตใจ …ต่อไปภายหน้าร่มเงาของต้นไม้ของชาติจะได้หนาร่มเย็น…ใบไม้ไม่ร่วงไปก่อนกาลเวลาที่ควร…… ..... รูปแบบกิจกรรม มุ่งเน้นการเจริญสติ ตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ทั้งรูปแบบนิยม และธรรมชาตินิยม มีการ เดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์เช้า-เย็น
01/03/2558
เปิดอ่าน 34739
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th