โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีการศึกษา ๒๕๕๔

 นิทรรศการจรยุทธ์"ธรรมยาตราพุทธชยันตี-สื่อสารความดี"

ค่ายสื่อสารความดี“ค่ายสุดยอดผู้นำยุวชนกัลยาณมิตร

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๓ –วันเสาร์ที่ ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๕

วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์
เลขที่ 501/1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210

 

(ร่าง) กำหนดการ

วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕

09.00 – 12.00 น.       ลงทะเบียน รายงานตัว และทำตู้ ปณ. “สื่อทำด้วยใจ สื่อใจด้วยธรรม”

12.00 – 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.       พิธีเปิดการอบรมค่าย

                             We’re Come Back “อะไรทำให้เรามาเป็นพบกัน”

15.00 – 16.00 น.       มอบตัวเป็นศิษย์

                             แนะนำคณะพระวิทยากร - ชี้แจงข้อตกลงการอยู่ร่วมกัน

                             มอบหมายโจทย์แห่งการเรียนรู้ “อาสาด้วยกัน ทำงานด้วยใจ”

16.00 – 17.00 น.       อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว

17.00 – 18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น

18.00 –19.00 น.       สวดมนต์ทำวัตรเย็น –ฟังธรรมโอวาท

19.00 –21.30 น.       กิจกรรม“ We’re the One ”

                             แบ่งคน-แบ่งงาน, ทำงาน ส่วนกลาง/กลุ่มย่อย

21.30 น.                  สวดมนต์ เข้านอน

 

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕

05.30 – 06.00 น.       ตื่นนอน - ทำกิจส่วนตัว

06.00 – 07.00 น.       “เติมสื่อพลังใจ”(สวดมนต์ทำวัตรเช้า-ฟังปกิณกธรรม)

07.00 – 08.00 น.       รับประทานอาหารเช้า - กิจส่วนตัว

08.30 – 11.30 น.       มอบหมายโจทย์แห่งการเรียนรู้

                             กิจกรรมที่ ๑   "Moral Project Ignite" การสื่อสารความดีอย่างมีพลัง

                             กิจกรรมที่ ๒  “ ” วัฒนธรรมความดี ๔ ภูมิภาค

12.00 – 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.       บรรยายพิเศษ โดย เรื่อง ทุนแห่งความดี

15.00 – 16.00 น.       แบ่งกลุ่ม  กิจกรรม   "................................................................."

16.00 – 17.00น.       พักอาบน้ำทำภาระกิจส่วนตัว

17.00 – 18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น

18.00 –19.00 น.       สวดมนต์ทำวัตรเจริญจิตภาวนา

19.00 – 20.30 น.       "รวมพลการสื่อสารความดี อย่างมีพลัง"

20.30 –21.30 น.       แบ่งกลุ่ม-แบ่งงาน,ซักซ้อม

21.30 น.                  สวดมนต์ เข้านอน

 

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

05.00 – 05.30 น.       ตื่นนอน - ทำกิจส่วนตัว

05.30 – 06.00 น.       “เติมสื่อพลังใจ”(สวดมนต์ทำวัตรเช้า-ฟังปกิณกธรรม)

06.00 – 07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า - กิจส่วนตัว

07.00 – 08.00 น.       เดินทางไปที่  เมืองทองธานี

08.00 – 10.30 น.       แบ่งกิจกรรมตามกลุ่ม พร้อมดำเนินการกิจกรรมบนเวที

                             กลุ่มที่  ๑  ตั้งนิทรรศการนำเสนอโครงงาน

                             กลุ่มที่  ๒  จรยุทธสื่อสารความดี

                             กลุ่มที่  ๓  ธรรมอาสา  พัฒนาสังคม

                             กลุ่มที่  ๔  ธรรมยาตราพุทธชยันตี-สื่อสารความดีไม่ดื่มเหล้าดูดบหรี่

10.30– 12.30 น.       กลุ่มที่  ๑  จรยุทธสื่อสารความดี

                             กลุ่มที่  ๒  ธรรมอาสา  พัฒนาสังคม

                             กลุ่มที่  ๓  ธรรมยาตราพุทธชยันตี-สื่อสารความดีไม่ดื่มเหล้าดูดบหรี่

                             กลุ่มที่  ๔  ตั้งนิทรรศการนำเสนอโครงงาน

12.30 – 14.30 น.       กลุ่มที่  ๑  ธรรมอาสา  พัฒนาสังคม

                             กลุ่มที่  ๒  ธรรมยาตราพุทธชยันตี-สื่อสารความดีไม่ดื่มเหล้าดูดบหรี่

                             กลุ่มที่  ๓  ตั้งนิทรรศการนำเสนอโครงงาน

                             กลุ่มที่  ๔  จรยุทธสื่อสารความดี

14.30 –16.30 น.       กลุ่มที่  ๑  ธรรมยาตราพุทธชยันตี-สื่อสารความดีไม่ดื่มเหล้าดูดบหรี่

                             กลุ่มที่  ๒  ตั้งนิทรรศการนำเสนอโครงงาน

                             กลุ่มที่  ๓  จรยุทธสื่อสารความดี

                             กลุ่มที่  ๔  ธรรมอาสา  พัฒนาสังคม

16.30 – 17.30 น.       เดินทางกลับวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์

17.30 –19.30 น.       พักรับประทานอาหาร,อาบน้ำทำภาระกิจส่วนตัว

19.30 – 20.00 น.       ทำวัตรสวดมนต์เจริญจิตภาวนา

20.00 – 21.30 น.       มอบหมายโจทย์แห่งการเรียนรู้“Big Bang พลังแห่งความดี”

ประชุมกลุ่มสรุปงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ปัญหา-การแก้ไข-ข้อเสนอแนะ

21.00 น.                  สวดมนต์ เข้านอน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕

05.00 – 05.30 น.       ตื่นนอน - ทำกิจส่วนตัว

05.30 – 06.00 น.       “เติมสื่อพลังใจ”(สวดมนต์ทำวัตรเช้า-ฟังปกิณกธรรม)

06.00 – 07.30 น.       รับประทานอาหารเช้า - กิจส่วนตัว

07.00 – 08.30 น.       เดินทางไปที่  อิมแพคเมืองทองธานี

08.30 – 11.30 น.       กิจกรรม “Big Bang พลังแห่งความดี”

11.30– 12.30 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 – 16.30 น.       กิจกรรม “Big Bang พลังแห่งความดี”

16.30 – 17.30 น.       เดินทางกลับวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์

17.30 –19.30 น.       พักรับประทานอาหาร,อาบน้ำทำภาระกิจส่วนตัว

19.30 – 20.00 น.       ทำวัตรสวดมนต์เจริญจิตภาวนา

20.00 – 21.30 น.       ประชุมกลุ่มสรุปงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ปัญหา-การแก้ไข-ข้อเสนอแนะ

21.00 น.                  สวดมนต์ เข้านอน

วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕

05.00 – 05.30 น.       ตื่นนอน - ทำกิจส่วนตัว

05.30 – 06.00 น.       “เติมสื่อพลังใจ”(สวดมนต์ทำวัตรเช้า-ฟังปกิณกธรรม)

06.00 – 07.30 น.       รับประทานอาหารเช้า - กิจส่วนตัว

07.00 – 08.30 น.       เดินทางไปที่  อิมแพคเมืองทองธานี

09.30 – 11.30 น.       ประการผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

                             ปีการศึกษา  ๒๕๕๔

11.30– 12.30 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.       รับโล่พระราชทาน มอบโล่รางวัล-มอบเกียรติบัตรรางวัล

                             ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

16.30 – 17.30 น.       เดินทางกลับวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์

17.30 –19.00 น.       พักรับประทานอาหาร,อาบน้ำทำภาระกิจส่วนตัว

19.00 – 19.30 น.       ทำวัตรสวดมนต์เจริญจิตภาวนา

19.30 – 21.30 น.       กิจกรรมจุดเทียนสร้างพลังอุดมการณ์

21.30 น.                  สวดมนต์ เข้านอน

วันเสาร์ที่ ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๔

05.00 – 06.00 น.       ตื่นนอน - ทำกิจส่วนตัว

06.00 – 07.00 น.       “เติมสื่อพลังใจ”(สวดมนต์ทำวัตรเช้า-ฟังปกิณกธรรม)

07.00 – 08.30 น.       รับประทานอาหารเช้า - กิจกรรมส่วนตัว

08.30 – 09.30 น.       มาลาบูชาครู , อำลาอาลัย

09.30 – 10.30 น.       พิธีมอบวุฒิบัตรค่าย , ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

10.30–11.30 น.        พิธีปิดค่าย      

12.00 น.        อาหารกลางวัน
          เดินทางกลับภูมิลำเนา


เขียนเมื่อ 23 มกราคม 2555 | อ่าน 3594
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 9232
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการสอนพุทธศาสนา
21/10/2565
เปิดอ่าน 5204
 
หล่อเทียนพรรษา
09/07/2565
เปิดอ่าน 14372
 
หิ้วปิ่นโตไปวัดในวันพระ ((โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส)
28/06/2565
เปิดอ่าน 14695
 
ทำบุญไปวัด(ร.รวัดภมรคติวัน)
28/06/2565
เปิดอ่าน 14731
 
หิ้วปิ่นโตไปวัด(โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
28/06/2565
เปิดอ่าน 14637
 
กิจกรรมวันไหว้ครู ของโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
12/06/2565
เปิดอ่าน 15347
 
กิจกรรมวันไหว้ครู
12/06/2565
เปิดอ่าน 14956
 
ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
08/03/2565
เปิดอ่าน 20845
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 27175
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th