เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง

รู้จักสถาบันการศึกษาแห่งการเรียนรู้มุ่งสร้างทักษะชีวิตจากการฝึกฝนตนเอง ที่ผสมผสานความเป็นมงคลธรรม สุนทรียธรรม และวัฒนธรรม ไว้ในการจัดการศึกษาอย่างกลมกลืน

ด้วยแนววิสัยทัศน์ การจัดการศึกษาที่สร้างสถาบันการศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งสร้างทักษะชีวิตด้วยตนเองจากการฝึกฝน กาย ใจ สติปัญญา เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์และร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณภาพ จึงก่อเกิดสถาบันการศึกษาที่มองถึงการผสานกลมกลืนกัน ระหว่างศิลปะกับวิทยาการ และเป็นความกลมกลืนกันระหว่างวิชาการกับการเรียนรู้ร่วมกันโดยผ่านวิถีของชุมชน
01-slide
“สถาบันอาศรมศิลป์” เกิดขึ้นจากประสบการณ์และแนวคิดในการจัดการศึกษาทางเลือกใหม่ให้กับสังคมไทย ในนามของโรงเรียนรุ่งอรุณ ซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่มีประสบการณ์ในการเรียนการสอนมากว่า 10 ปี จนเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแห่งชีวิต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากร เงินทุน ที่ดิน จากมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ มูลนิธิสานแสงอรุณ และมูลนิธิญมาลุดดีน โดยได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระดับบัณฑิตศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549
03-slide
ทั้งนี้การถือกำเนิดขึ้นของสถาบันอาศรมศิลป์ มาจาก ปราชญ์ ผู้รู้ นักการศึกษา ศิลปิน สถาปนิกและนักวิชาการที่มีประสบการณ์ตระหนักถึงปัญหาของการศึกษาของไทย ที่ใช้วิชาเป็นตัวตั้งมาเป็นเวลานาน จนทำให้ผู้เรียนแปลกแยกออกจากสิ่งแวดล้อมและสังคมออกไปทุกที จึงปรึกษาหารือกันถึงการก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางเลือก ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ใหม่ที่ผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ากับองค์ความรู้ร่วมสมัย ที่เข้าถึงวิชาการและวิชาชีวิต
04-slide
แนวทางที่สถาบันอาศรมศิลป์ นำมาใช้ประกอบและประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน มี 3 วิธีการ คือ
1.มงคลธรรม (Virtues) วิถีการเรียนรู้จักตนเองโดยการฝึกขัดเกลาจิตใจไปสู่การพัฒนาปัญญา เป็นการเรียนรู้อย่างละเอียดรอบคอบของสภาวะจิตใจของตนเองที่อยู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้เกิดสติสัมปชัญญะ สามารถจดจำสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาทางความคิดจนมีปัญญาเท่าทัน ทำให้รู้จักตัวเองและเข้าใจความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
2. สุนทรียธรรม (Aesthetics) วิถีการเรียนรู้ความงดงามทั้งกายและใจ โดยอาศัยกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ เพื่อสะท้อนและหยั่งถึงศักยภาพของมนุษย์ เป็นการเรียนรู้ความงามด้านกายใจสัมพันธ์ ผ่านการปฏิบัติการทางด้านงานจริยศิลป์ เป็นการพัฒนาจิตใจและจินตนาการของผู้เรียน สามารถเชื่อมโยงถึงความงามของธรรมชาติ สังคมและชุมชนได้
3. วัฒนธรรม (Cultures) วิถีชีวิตชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการสร้างความสัมพันธ์ บนรากฐานภูมิปัญญา คุณค่า ความเชื่อที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา ทั้งสุนทรียธรรมและมงคลธรรม นำมาเชื่อมโยงดำเนินชีวิต พัฒนาชุมชนและสังคม อีกทั้งยังยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมต่างๆได้
06-slide
“สถาบันอาศรมศิลป์” จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาแบบองค์รวม และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู นอกนั้นยังมีการอบรมหลักสูตรอื่นๆ แต่ทั้งหมดก็ยังคงยึดถือแนวจัดการศึกษาในทิศทางเดียวกัน
167611_138322786229897_932052_n
กระบวนการจัดการศึกษาของสถาบันที่สำคัญ คือการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง (Deep Learning) เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองจนเข้าถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้ พร้อมๆ กับการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by doing) จากการเรียนรู้บนการทำงานจริง ผ่านโครงงานวิจัยและบริการวิชาการต่างๆ ของสถาบันฯ และที่ขาดไม่ได้คือการเรียนรู้จากการสื่อสาร (Communication based learning) เช่น การฟังอย่าง ลึกซึ้ง การสื่อสารอย่างเท่าเทียม แต่ไม่ลืมที่จะเคารพความเป็นมนุษย์
171782_138325736229602_5758416_o
ทั้งนี้จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว จะทำให้นักศึกษามีทักษะและทัศนคติในการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง อันจะนำมาซึ่งการสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพของบุคคล และสังคมไปพร้อมกัน

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จากน้องนักศึกษาจากสถาบันอาศรมศิลป์ ในงานเพชรบุรีดีจัง..ทั้งเมือง
สถาบันอาศรมศิลป์ เลขที่ 399 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
http://www.arsomsilp.ac.th


เขียนเมื่อ 31 มีนาคม 2556 | อ่าน 5825
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ความรู้คู่คุณธรรม อื่นๆ
 
หลักชาวพุทธ 12 ประการ
ปัจจุบัน ปัญหาสำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ซึ่งปรากฏชัดในสังคม คือการที่คนมากมายเป็นชาวพุทธกันเพียงในนาม โดยไ
27/01/2559
เปิดอ่าน 11718
 
ระเทศไทยจัดวิสาขโลก ครั้งที่ 15 เชิดชูกษัตริย์นักพัฒนา
16/10/2560
เปิดอ่าน 6083
 
วิปัสสนาเบื้องต้น
30/03/2560
เปิดอ่าน 7163
 
จิตวิทยาการแนะแนวเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติ
21/03/2559
เปิดอ่าน 10870
 
แด่ ยุวชน
แด่ยุวชน....สามสิ่งที่เธอต้องเรียนรู้และฝึกฝนสามประการแรก คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ผสมผสานเข้าไปในชีวิ
27/01/2559
เปิดอ่าน 8338
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกาาและการแนะแนว รุ่นที่๒
22/11/2558
เปิดอ่าน 7382
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาตรี สาขาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
22/11/2558
เปิดอ่าน 7363
 
ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ผู้แทน ๓๔ ประเทศได้เสนอต่อที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติให้วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคม เป็นวันสำคัญสากลของโลก และขอให้มีการจัดงานฉลองที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ และสำนักงานประจำ ภูมิภาคต่างๆ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองตามนั้น (ในสมัยที่ ๕๔ วาระที่ ๑๗๔)
02/06/2558
เปิดอ่าน 7807
 
งานวิจัย : กระบวนปลูกฝังค่านิยมการบริโภคด้วยพุทธิปัญญาสำหรับวัยรุ่น
งานวิจัยนี้ได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ ๑ MCU Congress 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ในหัวข้อพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและปัญญา
15/03/2558
เปิดอ่าน 9087
 
ธรรมะรับอรุณ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
แผ่นดินนี้ ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ฉันใด มนุษย์ทั้งหลาย จะทำให้เหมือนทุกคนไม่ได้ฉันนั้น
09/02/2558
เปิดอ่าน 8232
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th