พระธรรมโกศาจารย์ : พร้อมเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ทางพระพุทธศาสนาเป็นแห่งแรก

 เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการบริหารมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาเรื่องสำคัญหลายๆ เรื่อง และเรื่องหนึ่งได้เห็นชอบหลักสูตรปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธ ด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกล โดยมีคณะสังคมศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ศ.ดร.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวนมาก เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย พัฒนา Application ต่างๆ มาพอสมควร สร้างเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเอง MCUNet เชื่อมโยงสาขามหาจุฬาฯ มีความพร้อมในเรื่องเทคโนโลยีฯ ประกอบกับปัจจุบันมหาวิทยาลัยกำลังก่อสร้างวิทยาพุทธศาสน์นานาชาติในพื้นที่ ๘๔ ไร่, มีสภาสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลก ที่มีสมาชิกทั่วโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา และในอีก ๓ ปีหน้า ก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเชียน หลักสูตรการสอนทางไกลฯ จะเป็นหลักสูตรแรกของพระพุทธศาสนา จำเป็นต้องเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดในอนาคตด้วย"

ด้าน ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อำนวยการหลักสูตร กล่าวว่า "หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธ เรียนออนไลน์ ที่เสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาของผู้เกี่ยวข้องตามลำดับ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาดูแลกำกับ มีระบบติดตามประเมินผล กลุ่มเป้าหมาย พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ที่มีภาระดูแลวัดวาอาราม ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเรียนในห้องเรียน ให้สามารถเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตได้"

ดร.ศักดิ์ ประสานดี อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ กล่าวว่า "หลักสูตรนี้เน้นการเรียนการสอนทางไกล มีการพบปะติดตามผู้เรียนเป็นระยะๆ ผู้เรียนที่อยู่ใกล้ สามารถเข้ามาฟังการบรรยายสดๆ ในห้องเรียนได้ ทวบทวนความรู้ได้ตลอดเวลา ภายใต้การกำกับดูแล ติดตามอย่างใกล้ชิด และมีการประเมินผลเป็นระยะๆ "

พระมหาชำนาญ มหาชาโน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย กล่าวว่า "ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านการจัดการ โดยได้พัฒนาโปรแกรมต่างๆ เช่น ระบบทะเบียนนิสิต ระบบถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์ ระบบการเรียนการสอนทางไกล วิดีโอออนดีมาน ห้องเรียนที่ทันสมัย ห้องเรียนอิเลคทรอนิกส์ หรือห้องเรียนอัจฉริยะ (e-classroom) ด้านเครือข่ายมีความพร้อมอย่างเต็มที่ จึงพร้อมสนับสนุนในการเปิดหลักสูตรออนไลน์อย่างเต็มที่"

"ด้านความพร้อมหนังสือ เอกสาร ตำราทางวิชาการ สืออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-books มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ เล่ม ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียน การสอน การวิจัย เพื่อเพิ่มจำนวนหนังสือภาษาต่างประเทศและแก้ไขจำนวนหนังสือภาษาต่าง ประเทศที่มีอยู่จำนวนน้อย และสนองการเปิดหลักสูตรต่างๆ โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นหนังสือภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ ฐานข้อมูลออนไลน์ DATA BASE ONLINEฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลวิทยานิพน์ มจร โหลดได้ทั้งเล่ม
http://www.mcu.ac.th/site/thesiscontent.php ฐานข้อมูลงานวิจัย โหลดได้เฉพาะบทคัดย่อ http://www.mcu.ac.th/site/researchcontent.php ฐานข้อมูลวิทยานิพน์มหาวิทยาลัยต่างๆ (ฐานข้อมูล สกอ.) http://www.thailis.uni.net.th/dc.php ฐานข้อมูลบทความทางวิชาการ โหลดได้ทั้งเล่ม ttp://www.mcu.ac.th/site/articlecontent.phpฐานข้อมูลห้องสมุดหนังสือ มจร http://vtls.mcu.ac.th/ ฐานข้อมูลหนังสือภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ ๒ ล้านเล่ม ๑๘ ภาษา http://community.ebooklibrary.org/?AffiliateKey=Mahachulalong ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉพาะทาง (e-Book) สาขาวิชาการบริหารและจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ธรรมาภิบาล กฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กรณีศึกษาในกลุ่ม ประเทศเชียอาคเณย์ ศึกษาศาสตร์ ภาษาและภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น สามารถ Copy, Print, Download http://portal.igpublish.com Scan พระไตรปิฎก ฉบับ ร.๕ เป็นอิเล็กทรอนิกส์ e-book http://portal.igpublish.com เฉพาะในรูปแบบอินทราเน็ตเท่านั้น ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ (หนังสือพิมพ์ย้อนหลัง) http://edu.iqnewsclip.com/newsservice.aspx" พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง กล่าว

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรดังกล่าว ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย คาดว่าจะสามารถเปิดรับสมัครและทำการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ ผู้สนใจติดต่อคณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อภายใน ๘๒๖๙
อีเมล
mcusocialreview@gmail.com หรือ ssmcu@hotmail.com

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ http://www.alittlebuddha.com/
ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง


เขียนเมื่อ 27 ตุลาคม 2555 | อ่าน 4279
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ความรู้คู่คุณธรรม อื่นๆ
 
หลักชาวพุทธ 12 ประการ
ปัจจุบัน ปัญหาสำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ซึ่งปรากฏชัดในสังคม คือการที่คนมากมายเป็นชาวพุทธกันเพียงในนาม โดยไ
27/01/2559
เปิดอ่าน 11718
 
ระเทศไทยจัดวิสาขโลก ครั้งที่ 15 เชิดชูกษัตริย์นักพัฒนา
16/10/2560
เปิดอ่าน 6083
 
วิปัสสนาเบื้องต้น
30/03/2560
เปิดอ่าน 7163
 
จิตวิทยาการแนะแนวเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติ
21/03/2559
เปิดอ่าน 10870
 
แด่ ยุวชน
แด่ยุวชน....สามสิ่งที่เธอต้องเรียนรู้และฝึกฝนสามประการแรก คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ผสมผสานเข้าไปในชีวิ
27/01/2559
เปิดอ่าน 8338
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกาาและการแนะแนว รุ่นที่๒
22/11/2558
เปิดอ่าน 7382
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาตรี สาขาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
22/11/2558
เปิดอ่าน 7363
 
ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ผู้แทน ๓๔ ประเทศได้เสนอต่อที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติให้วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคม เป็นวันสำคัญสากลของโลก และขอให้มีการจัดงานฉลองที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ และสำนักงานประจำ ภูมิภาคต่างๆ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองตามนั้น (ในสมัยที่ ๕๔ วาระที่ ๑๗๔)
02/06/2558
เปิดอ่าน 7807
 
งานวิจัย : กระบวนปลูกฝังค่านิยมการบริโภคด้วยพุทธิปัญญาสำหรับวัยรุ่น
งานวิจัยนี้ได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ ๑ MCU Congress 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ในหัวข้อพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและปัญญา
15/03/2558
เปิดอ่าน 9087
 
ธรรมะรับอรุณ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
แผ่นดินนี้ ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ฉันใด มนุษย์ทั้งหลาย จะทำให้เหมือนทุกคนไม่ได้ฉันนั้น
09/02/2558
เปิดอ่าน 8232
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th