รายงานวิจัยเรื่อง “ผลของการให้คำปรึกษาจิตวิทยาแนวพุทธต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน” กรณีศึกษา : โรงเรียนฟ้าใสวิทยา

รายงานวิจัยเรื่อง “ผลของการให้คำปรึกษาจิตวิทยาแนวพุทธต่อการเปลี่ยน

พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน” กรณีศึกษา : โรงเรียนฟ้าใสวิทยา

โดย นางสาวอลิษา เอกพัชรวรรณ

 

การวิจัยในครั้งนี้ได้ผลการวิจัยสรุปดังนี้

เนื่องด้วยนักเรียนโรงเรียนฟ้าวิทยามีอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่นมักมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหามากกว่าวัยอื่นๆของชีวิต เพราะเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ มีการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายในตนเองและผลกระทบจากภายนอก ซึ่งนักเรียนจะต้องปรับตัวให้ได้ หากทำไม่ได้หรือเกิดความล้มเหลวในการปรับตัวก็จะกลายเป็นเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหา จึโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์หรือการแสดงออกเมื่อโกรธ ประกอบกับในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริญก้าวหน้าเต็มไปด้วยสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เกมส์ออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของตัวนักเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม

ก่อนที่นักเรียนจะได้รับคำปรึกษาส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับฟังคำพูดของใครง่ายๆ มีอารมณ์และพฤติกรรมก้าวร้าว มีการต่อต้านอย่างเห็นได้ชัด เพราะนักเรียนมีการตัดสินใจปัญหา ที่ผิด มีการแสดงออกทางอารมณ์ที่ขาดการอบรมสั่งสอน พูดจาหยาบคาย มักระบายอารมณ์ด้วยการทำลายข้าวของ ไม่มีความอดทน ซึ่งพฤติกรรมก้าวร้าวนี้เองที่อาจส่งผลต่อการกระทำผิดและทำผิดซ้ำๆของนักเรียนได้ และผลทางพฤติกรรมหลังจากได้รับให้คำปรึกษาจิตวิทยาแนวพุทธ คือนักเรียนส่วนใหญ่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความอดทนสูงขึ้น คิดถึงผลที่จะตามมาของการกระทำ เข้าใจถึงพฤติกรรมของตนเองมากขึ้น รู้จักวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของตนทั้งพฤติกรรมที่ดีและไม่ดี ได้รับรู้ข้อเสียของการใช้ความรุนแรงหรือแก้ปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรง อีกทั้งการที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆช่วยให้เข้าใจในเรื่องสาเหตุของความโกรธ วิธีการที่ใช้แสดงออกเมื่อโกรธ และเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องที่ควรนำไปใช้เพื่อลดความโกรธของตน สิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้ตนเองมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น

ดังนั้นทางโรงเรียนจึงควรมีกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักควบคุมอารมณ์ ระบายความคับข้องใจในทางสร้างสรรค์ ลดการใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา และให้รู้จักพูดคุยกันด้วยเหตุผล ทั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองมีการพิจารณาสถานการณ์ต่างๆอย่างรอบคอบ ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จะทำให้นักเรียนได้รับรู้ความคิดเห็นที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้ที่จะปรับปรุงพฤติกรรมตนเอง อันจะเป็นแนวทางป้องกันไม่ให้นักเรียนนำพฤติกรรมก้าวร้าวเหล่านี้ไปใช้เมื่อตนต้องเผชิญกับความโกรธหรืออยู่กับสังคมภายนอก รวมถึงสามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

ดาวน์โหลดเอกสาร

ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมที่ :http://www.li.mahidol.ac.th/ หรือ

ห้องสมุดแพทย์หญิงคุณอรวรรณ คุณวิศาล วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


เขียนเมื่อ 6 กันยายน 2555 | อ่าน 3743
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ความรู้คู่คุณธรรม อื่นๆ
 
หลักชาวพุทธ 12 ประการ
ปัจจุบัน ปัญหาสำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ซึ่งปรากฏชัดในสังคม คือการที่คนมากมายเป็นชาวพุทธกันเพียงในนาม โดยไ
27/01/2559
เปิดอ่าน 11718
 
ระเทศไทยจัดวิสาขโลก ครั้งที่ 15 เชิดชูกษัตริย์นักพัฒนา
16/10/2560
เปิดอ่าน 6083
 
วิปัสสนาเบื้องต้น
30/03/2560
เปิดอ่าน 7163
 
จิตวิทยาการแนะแนวเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติ
21/03/2559
เปิดอ่าน 10870
 
แด่ ยุวชน
แด่ยุวชน....สามสิ่งที่เธอต้องเรียนรู้และฝึกฝนสามประการแรก คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ผสมผสานเข้าไปในชีวิ
27/01/2559
เปิดอ่าน 8338
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกาาและการแนะแนว รุ่นที่๒
22/11/2558
เปิดอ่าน 7382
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาตรี สาขาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
22/11/2558
เปิดอ่าน 7363
 
ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ผู้แทน ๓๔ ประเทศได้เสนอต่อที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติให้วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคม เป็นวันสำคัญสากลของโลก และขอให้มีการจัดงานฉลองที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ และสำนักงานประจำ ภูมิภาคต่างๆ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองตามนั้น (ในสมัยที่ ๕๔ วาระที่ ๑๗๔)
02/06/2558
เปิดอ่าน 7807
 
งานวิจัย : กระบวนปลูกฝังค่านิยมการบริโภคด้วยพุทธิปัญญาสำหรับวัยรุ่น
งานวิจัยนี้ได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ ๑ MCU Congress 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ในหัวข้อพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและปัญญา
15/03/2558
เปิดอ่าน 9087
 
ธรรมะรับอรุณ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
แผ่นดินนี้ ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ฉันใด มนุษย์ทั้งหลาย จะทำให้เหมือนทุกคนไม่ได้ฉันนั้น
09/02/2558
เปิดอ่าน 8232
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th