การสื่อสารอย่างสันติขั้นต้น

การสื่อสารอย่างสันติขั้นต้น
เสมสิกขาลัยมีความยินดียิ่งที่จะสนันสนุนการทำงานในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีงามยิ่งขึ้นจึงเปิดโอกาสพิเศษสำหรับผู้ทำงานอุทิศตนเพื่อสังคมได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ตามกำลังทรัพย์เพื่อที่จะได้นำทักษะการสื่อสารอย่างสันติไปใช้พัฒนาการทำงานและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตส่วนตัวอีกด้วย(โปรดอ่านรายละเอียดการอบรมและเงื่อนไขต่างๆก่อนสำรองชื่อเพื่อร่วมการอบรม)

(สมัครด่วน!จำนวนจำกัด) 

วันที่จัด             วันที่ 14-15 มกราคม 2555

เนื้อหาการอบรม
นำเสนอแนวคิดและเครื่องมือรูปแบบของการสื่อสารอย่างสันติเบื้องต้นองค์ประกอบหลักสี่ประการอันได้แก่  การสังเกตความรู้สึก ความต้องการและการขอร้อง
เรียนรู้เทคนิคในการสื่อสารและฝึกหัดการรับและแสดงความเข้าใจผู้อื่นรับฟังสารที่สื่อออกมาอย่างไม่สันติด้วยความเข้าใจด้วยการสาธิต
การประยุกต์การสื่อสารอย่างสันติไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง
ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์ในชีวิตจริง
ฝึกฝนการภาวนาควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทักษะการสื่อสาร

กระบวนการอบรม
ใช้กระบวนการแบบการมีประสบการณ์ร่วม(experiential style)โดยดึงตัวอย่างจากประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมรับฟังทั้งผู้อื่นและตนเองด้วยความกรุณา
กิจกรรมท้าทายให้กำลังใจอย่างลึกซึ้งและสนุก
เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นความรู้สึกอย่างจริงใจอย่างสันติโดยหลีกเลี่ยงการทำให้อีกฝ่ายปิดรับและตั้งแง

วิทยากร

พูลฉวี เรืองวิชาธรและกลุ่มเมล็ดพันธุ์แห่งสันติ


พูลฉวีเรืองวิชาธร

จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านการบัญชีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี 2533หลังจากจบการศึกษาได้ทำงานในบริษัทเอกชนอยู่6 ปีแต่ด้วยความสนใจงานพัฒนาและการศึกษาเพื่อแปรเปลี่ยนชีวิตด้านในจึงหันเหชีวิตออกจากบริษัทเอกชนมาทำงานองค์กรพัฒนาเอกชน

เริ่มทำงานพัฒนาที่คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา(ศพพ.)ในโครงการ"ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแม่ชีและอุบาสิกาไทย"ปี 2539 - 2545

ผ่านการฝึกฝนเป็นกระบวนกรด้านสันติวิธีจากเสมสิกขาลัยและสถาบันฝึกอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม(Training for Change Center) เมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิวาเนียสหรัฐอเมริกา

ผ่านการฝึกฝนเป็นกระบวนกรด้านบทบาทหญิงชายและสันติวิธี(An international gender-sensitive nonviolent conflict resolution Training of Trainers) จาก The International Fellowship ofReconciliation?s (IFOR) Women Peacemakers Program (WPP),ประเทศเนเธอร์แลนด์

เปลี่ยนบทบาทการทำงานจากองค์กรเดิมมาทำงานเป็นผู้ประสานงานองค์กรและกระบวนกรให้กับเสมสิกขาลัยนับแต่ปี 2546จนถึงปัจจุบันโดยจัดอบรมให้กับกลุ่มผู้นำในรากหญ้าเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนหน่วยงานราชการหน่วยงานการศึกษาองค์กรอิสระตลอดจนบริษัทธุรกิจ

กำหนดการอบรม

 

วันที่    1ของการอบรม 

8.30 น.ลงทะเบียน 

09.00 - 12.00 น.กิจกรรมแนะนำตัว/วัตถุประสงค์ของการอบรม/กิจกรรมสร้างความไว้วางใจระหว่างกันและการรับฟังอย่างลึกซึ้ง ต้นไม้แห่งการสื่อสาร
ฝึกการสังเกต

 12.00 - 13.30 น.พัก/รับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 - 17.00 น.ฝึกทักษะรับรู้ความรู้สึกและค้นหาความต้องการไพ่ความต้องการ

  

วันที่ 2ของการอบรม 

8.45 - 09.00 น.สมาธิภาวนา /ฝึกการอยู่กับตัวเอง 

09.00 - 12.00 น.ภาษายีราฟภาษาหมาป่าฝึกทักษะการขอร้อง

 12.00 - 13.30 น.พัก/รับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 - 17.00 น.ฝึกทักษะการสื่อสารอย่างสันติด้วยองค์ประกอบทั้ง4  สรุปประเมินผล 

หมายเหตุ
กิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หรือข้อตกลงร่วมของกลุ่ม
เบรคอาหารว่าง ๑๐.๓๐ น.และ ๑๕.๓๐ น.


สถานที่             เรือนร้อยฉนำสวนเงินมีมา คลองสานกรุงเทพฯ

บริจาคเข้าร่วมกิจกรรม

บริจาคตามกำลังทรัพย์ รับจำนวน32 ท่านเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้
ผู้ที่ทำงานภาคสังคม เช่น มูลนิธิ , NGOหรือผู้ที่ทำงานลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชน
ผู้ที่ทำงานภาครัฐที่สนใจแต่หน่วยงานไม่มีแรงสนับสนุน(ที่มีรายได้ต่ำกว่า๑๒,๐๐๐ บาท)
บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่ำกว่า๑๒,๐๐๐ บาท
ผู้พิการ , นักศึกษา, และพระสงฆ์  เณร แม่ชี

[ดาวน์โหลดใบสมัคร]

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เสมสิกขาลัยสำนักงานรามคำแหง จงรักษ์ แซ่ตั้ง หรือสาวิตรี กำไรเงินโทรศัพท์ 02-314 7385 ถึง 6


เขียนเมื่อ 6 มกราคม 2555 | อ่าน 3036
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ความรู้คู่คุณธรรม อื่นๆ
 
หลักชาวพุทธ 12 ประการ
ปัจจุบัน ปัญหาสำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ซึ่งปรากฏชัดในสังคม คือการที่คนมากมายเป็นชาวพุทธกันเพียงในนาม โดยไ
27/01/2559
เปิดอ่าน 11718
 
ระเทศไทยจัดวิสาขโลก ครั้งที่ 15 เชิดชูกษัตริย์นักพัฒนา
16/10/2560
เปิดอ่าน 6083
 
วิปัสสนาเบื้องต้น
30/03/2560
เปิดอ่าน 7163
 
จิตวิทยาการแนะแนวเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติ
21/03/2559
เปิดอ่าน 10870
 
แด่ ยุวชน
แด่ยุวชน....สามสิ่งที่เธอต้องเรียนรู้และฝึกฝนสามประการแรก คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ผสมผสานเข้าไปในชีวิ
27/01/2559
เปิดอ่าน 8338
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกาาและการแนะแนว รุ่นที่๒
22/11/2558
เปิดอ่าน 7382
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาตรี สาขาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
22/11/2558
เปิดอ่าน 7363
 
ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ผู้แทน ๓๔ ประเทศได้เสนอต่อที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติให้วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคม เป็นวันสำคัญสากลของโลก และขอให้มีการจัดงานฉลองที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ และสำนักงานประจำ ภูมิภาคต่างๆ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองตามนั้น (ในสมัยที่ ๕๔ วาระที่ ๑๗๔)
02/06/2558
เปิดอ่าน 7807
 
งานวิจัย : กระบวนปลูกฝังค่านิยมการบริโภคด้วยพุทธิปัญญาสำหรับวัยรุ่น
งานวิจัยนี้ได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ ๑ MCU Congress 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ในหัวข้อพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและปัญญา
15/03/2558
เปิดอ่าน 9087
 
ธรรมะรับอรุณ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
แผ่นดินนี้ ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ฉันใด มนุษย์ทั้งหลาย จะทำให้เหมือนทุกคนไม่ได้ฉันนั้น
09/02/2558
เปิดอ่าน 8232
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th