สาส์นจาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

วันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๓ เหตุการณ์ คือ วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดระยะเวลา ๔๕ ปีหลังจากทรงตรัสรู้แล้ว พระองค์ได้เสด็จไปทั่วชมพูทวีปเพื่อแสดงธรรมโปรดหมู่ชนทุกวรรณะอาชีพ พระธรรมที่ทรงแสดงไว้ได้แผ่ขยาย ไปอย่างกว้างขวาง เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกมาตลอดเวลา ๒,๖๐๐ ปี และเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมรำลึกถึงความสำคัญของพระพุทธคุณ ๓ ประการ คือ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระกรุณาคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระบรมศาสดา ที่ทรงมีต่อสรรพสัตว์ทั้งปวง อย่างเสมอทั่วกัน องค์การสหประชาชาติได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา ด้วยเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาที่เป็นหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ด้วยเหตุนี้ในปี ๒๕๔๒ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ สมัยที่ ๕๔ จึงได้รับรองข้อมติประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล ของโลก

ประเทศไทยและประชาชนชาวไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๕ ในระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคมและวันที่ ๑ – ๒ มิถุนายน ศกนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ด้วยความสนับสนุนของรัฐบาลไทย โดยมีพระมหาเถระ ผู้นำชาวพุทธ และนักวิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติ จาก ๘๔ ประเทศ กว่า ๕,๐๐๐ รูป/ คน เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้

ในนามของรัฐบาลไทยมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๕ ขออำนวยพรให้การจัดงานประสบความสำเร็จตามเจตจำนงทุกประการ พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานโดยเฉพาะคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสำคัญนี้ขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประชาชนทั่วไป จะมีความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญในพุทธธรรม ก่อให้เกิดความสุข ความสงบ ทั้งมีคุณค่าเป็นอเนกอนันต์แก่พุทธศาสนิกชนและมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง
 


(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี


เขียนเมื่อ 29 พฤษภาคม 2555 | อ่าน 3814
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 9228
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการสอนพุทธศาสนา
21/10/2565
เปิดอ่าน 5203
 
หล่อเทียนพรรษา
09/07/2565
เปิดอ่าน 14371
 
หิ้วปิ่นโตไปวัดในวันพระ ((โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส)
28/06/2565
เปิดอ่าน 14695
 
ทำบุญไปวัด(ร.รวัดภมรคติวัน)
28/06/2565
เปิดอ่าน 14731
 
หิ้วปิ่นโตไปวัด(โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
28/06/2565
เปิดอ่าน 14635
 
กิจกรรมวันไหว้ครู ของโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
12/06/2565
เปิดอ่าน 15346
 
กิจกรรมวันไหว้ครู
12/06/2565
เปิดอ่าน 14954
 
ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
08/03/2565
เปิดอ่าน 20845
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 27173
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th