สภานักเรียนเพียรจิตอาสา พาพี่สอนน้อง

บทคัดย่อ นวัตกรรม สภานักเรียน เพียรจิตอาสา Chumchon Ban Samrong ? s volunteer model. ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นการทำความสะอาดในบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง ยังไม่สะอาดทันตามเวลาที่กาหนด ประกอบกับได้ศึกษาเรื่องจิตอาสา และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พระราชดาริเรื่องความเพียรของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้ครูและนักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีของการทาจิตอาสา และส่งเสริมนิสัยรักความสะอาดให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ?เรื่องความรับผิดชอบและจิตอาสา? และสามารถขยายผลการมีส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสาไปสู่ชุมชน จากการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ของพี่สภานักเรียนจิตอาสา ที่พาน้องๆทำความดี ก่อให้เกิดผลอันน่าพึงพอใจต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและชุมชน ดังนี้ ผลที่เกิดต่อนักเรียน ตามนวัตกรรมสภานักเรียน เพียรจิตอาสา Chumchon Ban Samrong ? s volunteer model. ทำให้นักเรียนมีความเป็นจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และรักสิ่งแวดล้อม นักเรียนได้รับการประกาศเกียรติคุณ ดังนี้ นักเรียนได้รับรางวัล ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภาเยาวชนระดับตำบล และรางวัลประกวดโครงงานคุณธรรมทั้งช่วงชั้นที่2-3ผลที่เกิดกับผู้ปกครอง ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจในความสามารถและความสำเร็จของลูก ผู้ปกครองให้การสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนในการทากิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดี ผลที่เกิดกับครู ครูมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของนักเรียน ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ผลที่เกิดกับโรงเรียน โรงเรียนได้รับการยอมรับ และยกย่องชมเชยจากผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ทำให้ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างดียิ่งผลที่เกิดกับชุมชน การที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆกับทางชุมชนถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถช่วยเหลือดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของชุมชนได้อย่างยั่งยืน ชื่อนวัตกรรม สภานักเรียน เพียรจิตอาสา พาพี่สอนน้อง Chumchon Ban Samrong ? s volunteer model. เจ้าของนวัตกรรม นายไมตรี หายเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง โทรศัพท์: 0817253008 E-mail : ulaiwan@gmail.com

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (140 kb)

เขียนเมื่อ 17 สิงหาคม 2565 | อ่าน 457
โดย โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

 
 

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th