กิจกรรมชุมนุมดอกไม้จันทน์แบ่งปันน้ำใจสู่ชุมชน

โรงเรียนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลักคำสอนของรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักในการบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาชุมนุม ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยหลักธรรมที่นำมาใช้เป็นหลักยึดเหนี่ยวคือหลักสังคหวัตถุ 4 ซึ่งถือเป็นหลักแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ สงเคราะห์ซึ่งกันและกันทำให้อยู่กันด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกัน เหมือนลิ่มสลักรถที่ตรึงตัวรถไว้ไม่ให้ชิ้นส่วนกระจายไป ทำให้รถแล่นไปได้ตามที่ต้องการ ประกอบด้วย 1.ทาน หมายถึง การให้ การเสียสละ การแบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่คนอื่น ช่วยปลูกฝังให้เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว แบ่งปันกัน 2.ปิยวาจา หมายถึง การพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวาน จริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะกับกาลเทศะ พูดดีต่อกัน 3.อัตถจริยา หมายถึง ช่วยเหลือกัน 4.สมานัตตา หมายถึง การเป็นผู้มีความสม่ำเสมอ โดยประพฤติตัวให้มีความเสมอต้น เสมอปลาย วางตัวดีต่อกัน และคำสอนในหลวง รัชกาลที่ 9 ในเรื่อง?การบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเป็นปัจจัยที่จะสร้างสรรค์ความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันและกัน ความรักใคร่เผื่อแผ่แบ่งปันกันและกันซึ่งในที่สุดจะก่อให้เกิด ความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชาติขึ้นจนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้เราสามารถรักษาความเป็นอิสระ และความมั่นคงของชาติบ้านเมืองเราให้ยืนยงอยู่ตลอดไป? พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๙ ผลการดำเนินกิจกรรม 1.ผู้เรียนได้ฝึกทักษะอาชีพ 2.ผู้เรียนได้เรียนรู้จักการช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่นและภายในชุมชนตนเอง 3.ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในการใช้ความสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนของตนเอง 4.ผู้เรียนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชนของตนเอง

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (3.73 mb)

เขียนเมื่อ 16 สิงหาคม 2564 | อ่าน 816
โดย โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย

 
 

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th