คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
วิสาขบูชา 66 ไม่ระบุ 09/08/2566 โรงเรียนวัดเจ้ามูล
วิสาขบูชา 66 ไม่ระบุ 09/08/2566 โรงเรียนวัดเจ้ามูล
วันมาฆบูชา2566 ไม่ระบุ 16/08/2566 โรงเรียนบ้านแข้
วันวิสาขบูชา2566 ไม่ระบุ 16/08/2566 โรงเรียนบ้านแข้
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2566 ไม่ระบุ 16/08/2566 โรงเรียนบ้านแข้
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ระบุ 16/08/2566 โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน
วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปี ไม่ระบุ 17/08/2566 โรงเรียนบ้านดอนข่า
รอบ 12 เดือน 2566 ไม่ระบุ 21/08/2566 โรงเรียนวัดดอนรวบ
เข้าค่ายคุณธรรมประจำปี 2566 ไม่ระบุ 25/08/2566 โรงเรียนบ้านดงบัง
ใบสมัครและแบบรายงานผล กระบวนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ไม่ระบุ 29/08/2566 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
วัยใส หัวใจวิถีพุทธ ไม่ระบุ 29/08/2566 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล
รายงานการจัดกิจกรรม ไม่ระบุ 29/08/2566 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล
คุณธรรมประจำชั้นเรียน ป.2 ไม่ระบุ 30/08/2566 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม
คุณธรรมประจำชั้นเรียน ป.3 ไม่ระบุ 30/08/2566 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม
คุณธรรมประจำชั้นเรียน ป.4 ไม่ระบุ 30/08/2566 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม
คุณธรรมประจำชั้นเรียน ป.5 ไม่ระบุ 30/08/2566 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม
คุณธรรมประจำชั้นเรียน ป.6 ไม่ระบุ 30/08/2566 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม
คุณธรรมประจำชั้นเรียน ม.1 ไม่ระบุ 30/08/2566 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม
คุณธรรมประจำชั้นเรียน ม.2 ไม่ระบุ 30/08/2566 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม
คุณธรรมประจำชั้นเรียน ม.3 ไม่ระบุ 30/08/2566 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม
คุณธรรมประจำชั้นเรียน อ.2 ไม่ระบุ 30/08/2566 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม
คุณธรรมประจำชั้นเรียน อ.3 ไม่ระบุ 30/08/2566 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม
คุณธรรมประจำชั้นเรียน ป.1 ไม่ระบุ 30/08/2566 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม
วันไหว้ครู ไม่ระบุ 30/08/2566 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง-คันแท
ความกตัญญูกตเวทีเป็นศรีแก่ชีวิต ไม่ระบุ 30/08/2566 โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ
โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) "วัยใส หัวใจวิถีพุทธ" ไม่ระบุ 30/08/2566 โรงเรียนซับแดงซำไผ่
ค่ายธรรมะ ไม่ระบุ 31/08/2566 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร)
นักเรียนนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน ไม่ระบุ 31/08/2566 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน
ส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ ไม่ระบุ 31/08/2566 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน)
ส่งแบบรายงานผลกระบวนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ไม่ระบุ 31/08/2566 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน)
แบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน ณ มหาราช ๓ ไม่ระบุ 31/08/2566 โรงเรียนมหาราช ๓
ข้อมูลประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 04/09/2566 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
กิจกรรมโรงเรียนบ้านซับผักกาด เดือนกันยายน ไม่ระบุ 05/09/2566 โรงเรียนบ้านซับผักกาด
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 06/09/2566 โรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน ไม่ระบุ 06/09/2566 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับชุมชน ไม่ระบุ 06/09/2566 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น
กิจกรรมโครงการส่งเสริม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ระบุ 06/09/2566 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น
กิจกรรมวิถีพุทธ ไม่ระบุ 07/09/2566 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม
เข้าพรรษาปีนี้ ไม่ระบุ 07/09/2566 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม
กิจกรรมนั่งสมาธิ ไม่ระบุ 07/09/2566 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร
ใส่เสื้อขาวทุกคน ไม่ระบุ 08/09/2566 โรงเรียนบ้านนางเลง
รักษาศีล5 ไม่ระบุ 08/09/2566 โรงเรียนบ้านนางเลง
ในห้องเรียนมีพระพุทธรูปประจำห้องเรียน ไม่ระบุ 08/09/2566 โรงเรียนบ้านนางเลง
มีพุทธศาสนาสุภาษิต วาทะธรรม ไม่ระบุ 08/09/2566 โรงเรียนบ้านนางเลง
มีลานธรรม ไม่ระบุ 08/09/2566 โรงเรียนบ้านนางเลง
บริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้าเรียนเช้า-บ่าย ไม่ระบุ 08/09/2566 โรงเรียนบ้านนางเลง
ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม ไม่ระบุ 08/09/2566 โรงเรียนบ้านนางเลง
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ไม่ระบุ 09/09/2566 โรงเรียนบ้านดงบัง
กิจกรรมทำบุญวันพระ ไม่ระบุ 11/09/2566 โรงเรียนวัดตองปุ
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ภาคเรียน 1/2566 ไม่ระบุ 11/09/2566 โรงเรียนวัดตองปุ
ประเมินบ้ายดู่ทุ่งตำบอน29/12เดือน 2566 ไม่ระบุ 11/09/2566 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน
การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ 12 เดือน ไม่ระบุ 11/09/2566 โรงเรียนบ้านเชือก
โครงการส่งเสริทคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 11/09/2566 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์
รายงานผลฯ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 12/09/2566 โรงเรียนบ้านตึกชุม
โครงงานคุณธรรม ไม่ระบุ 12/09/2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ
ส่งรายชื่อผู้สอบนักธรรม โรงเรียนวัดป่าตัน จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ระบุ 12/09/2566 โรงเรียนวัดป่าตัน
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566 ไม่ระบุ 13/09/2566 โรงเรียนบ้านสะแนน (สามัคคีวิทยา )
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 2566 ไม่ระบุ 13/09/2566 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร
ปลูกฝังประสบการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ไม่ระบุ 13/09/2566 โรงเรียนบ้านพะไล
แบบรายงานผลการประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ 29 ประการ 66 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ อำเภอเมืองขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 ไม่ระบุ 13/09/2566 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
กิจกรรมวิถีพุทธ ไม่ระบุ 14/09/2566 โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา
ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างสมาธิ" ปีการศึกษา 2566 ไม่ระบุ 14/09/2566 โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า
กิจกรรมวันพระ (สารทพรวน) ไม่ระบุ 14/09/2566 โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า
การแห่เทียนเข้าพรรษษ2566 ไม่ระบุ 14/09/2566 โรงเรียนบ้านโคกพยอม
กิจกรรมวันพระ ไม่ระบุ 14/09/2566 โรงเรียนบ้านโคกพยอม
ภาพการนำนักเรียนทำกิจกรรม2566 ไม่ระบุ 14/09/2566 โรงเรียนบ้านโคกพยอม
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม ไม่ระบุ 14/09/2566 โรงเรียนบ้านบะเสียว
ทำบุญทุกวันพระ ไม่ระบุ 14/09/2566 โรงเรียนบ้านดอนยาว
ข้อมูลประเมิน 29ประการ ไม่ระบุ 14/09/2566 โรงเรียนบ้านป่ายางมน
โรงเรียนบ้านแม่หลู้ ไม่ระบุ 14/09/2566 โรงเรียนบ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
สวดมนต์ ทุกวัน ไม่ระบุ 15/09/2566 โรงเรียนบ้านปลัดมุม
ข้อมูลประเมิน 29 ประการของโรงเรียน ไม่ระบุ 15/09/2566 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ด้วย BANDOO Model ด้าน มีคุณธรรมนำชีวิต : มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม ไม่ระบุ 15/09/2566 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
รับประทานอาหารกลางวันมังสวิรัติประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน ไม่ระบุ 15/09/2566 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา
กิจกรรมสวดมนต์เย็น ไม่ระบุ 15/09/2566 โรงเรียนบ้านคลองครก
ด้านกายภาพ ไม่ระบุ 15/09/2566 โรงเรียนบ้านม่วงโป้
ด้านกิจกรรมวันพระ ไม่ระบุ 15/09/2566 โรงเรียนบ้านม่วงโป้
ด้านพฤติกรรม ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ไม่ระบุ 15/09/2566 โรงเรียนบ้านม่วงโป้
ด้านการเรียนการสอน ไม่ระบุ 15/09/2566 โรงเรียนบ้านม่วงโป้
ด้านส่งเสริมวิถีพุทธ ไม่ระบุ 15/09/2566 โรงเรียนบ้านม่วงโป้
ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีพ. ศ. 2566 รอบที่ 2 จำนวน 12 เดือน ไม่ระบุ 15/09/2566 โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น
อบรมธรรมะให้กับนักเรียนทุกสิ้นเดือน ไม่ระบุ 15/09/2566 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม
ทำสมาธิก่อนขึ้นเรียนช่วงบ่ายเป็นประจำทุกวัน ไม่ระบุ 15/09/2566 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม
แบบประเมิน 29 ประการ รอบ 12 เดือน ไม่ระบุ 15/09/2566 โรงเรียนวัดไทรพอน
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ไม่ระบุ 18/09/2566 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3
การประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 20/09/2566 โรงเรียนวัดเหมืองง่า
รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2566 ไม่ระบุ 26/09/2566 โรงเรียนวัดกำแพง
รายงานผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 29/09/2566 วัดเขาปูน
อบรมวิปัสสนาครูและบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๖ ไม่ระบุ 01/11/2566 โรงเรียนสิงหวิทยาคม
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่14 ไม่ระบุ 08/11/2566 ชุมชนบ้านปากเสียว
กิจกรรมถวายภัตตาหารเพล ประจำเดือนธันวาคม 2566 ไม่ระบุ 21/12/2566 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
โครงงานคุณธรรม พุทธเยาวชน รวมพลคนมัก 3 ดี ไม่ระบุ 20/02/2567 โรงเรียนบ้านเชียงยืน(อุดรธานี)
โครงงานลูกเสือจิตอาสา นำปัญญา พาทำดี ไม่ระบุ 20/02/2567 โรงเรียนบ้านเชียงยืน(อุดรธานี)
โครงงานคุณธรรม เรื่อง "วังม่วงโฮมฮัก พิทักษ์รักษ์โลก" ไม่ระบุ 20/02/2567
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ?การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม เป็น Soft Power โดยใช้ WPS 3L to TRISIKKA MODEL ? ไม่ระบุ 04/03/2567 โรงเรียนวัดประชาธิการาม
กิจกรรม 4 พฤษภาคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีการศึกษา 2566 ไม่ระบุ 03/04/2567 โรงเรียนวัดบ้านค่าย
การเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์กับชุมชน ไม่ระบุ 03/04/2567 โรงเรียนวัดบ้านค่าย
การประชุมร่วมกับชุมชน ไม่ระบุ 03/04/2567 โรงเรียนวัดบ้านค่าย
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ไม่ระบุ 03/04/2567 โรงเรียนวัดบ้านค่าย
การทำบุญในวันพระ (แรม 15 ค่ำ เดือน 6) 19 พ.ค. 2566 ไม่ระบุ 03/04/2567 โรงเรียนวัดบ้านค่าย

ทั้งหมด 3,555 รายการ 35 / 36
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th