ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนนารีนุกูล
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  12 กรกฎาคม 2563 11:03:58
2   โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  9 กรกฎาคม 2563 15:09:56
3   โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  26 มิถุนายน 2563 10:58:30
4   ชานุมานวิทยาคม
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29  22 มิถุนายน 2563 13:53:41
5   โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  20 มิถุนายน 2563 13:35:34
6   โรงเรียนสหธาตุศึกษา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  19 มิถุนายน 2563 11:54:03
7   ปลาค้าววิทยานุสรณ์
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29  14 พฤษภาคม 2563 09:56:56
8   โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 14 พฤษภาคม 2563 09:29:49
9   สร้างนกทาวิทยาคม
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29  14 พฤษภาคม 2563 09:19:13
10   โรงเรียนวิจิตราพิทยา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  13 พฤษภาคม 2563 17:58:29
11   โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  4 พฤษภาคม 2563 15:09:35
12   โรงเรียนอ่างศิลา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  30 พฤษภาคม 2561 16:00:11
13   โรงเรียนนารีนุกูล๒
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  9 พฤษภาคม 2561 14:12:27
14   โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  2 พฤษภาคม 2561 15:35:50
15   โรงเรียนปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29  30 มิถุนายน 2560 13:20:25
16   โรงเรียนเก่าขามวิทยา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  27 มิถุนายน 2560 14:26:24
17   โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  19 มิถุนายน 2560 13:23:36
18   โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  18 มิถุนายน 2560 22:14:47
19   โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  6 มิถุนายน 2560 14:08:36
20   โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  6 มิถุนายน 2560 12:45:26
21   โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29  30 พฤศจิกายน 2559 10:43:35
22   โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  8 มิถุนายน 2559 09:35:32
23   โรงเรียนนายมวิทยาคาร
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29  15 กันยายน 2558 10:03:36
24   โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  5 กันยายน 2558 16:03:58
25   โรงเรียนนาจิกพิทยคม
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29  4 กันยายน 2558 13:01:04
26   โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29  4 กันยายน 2558 12:02:48
27   โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  2 กันยายน 2558 15:35:52
28   โรงเรียนเดชอุดม
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  27 สิงหาคม 2558 16:01:45
29   โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  24 สิงหาคม 2558 15:22:37
30   โรงเรียนนาจะหลวย
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  14 สิงหาคม 2558 22:18:17
31   โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  4 สิงหาคม 2558 16:11:37
32   โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  3 สิงหาคม 2558 11:59:19
33   โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  15 มิถุนายน 2558 22:17:44
34   โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  15 มิถุนายน 2558 15:57:12
35   โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  15 มิถุนายน 2558 15:30:59
36   โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  15 มิถุนายน 2558 13:55:28
37   โรงเรียนนาส่วงวิทยา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  15 มิถุนายน 2558 11:38:26
38   โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 15 มิถุนายน 2558 08:01:21
39   โรงเรียนพะลานวิทยาคม
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  13 มิถุนายน 2558 19:35:08
40   โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  12 มิถุนายน 2558 14:06:44
41   โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  12 มิถุนายน 2558 11:16:20
42   โรงเรียนอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29  10 มิถุนายน 2558 14:43:52
43   โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  10 มิถุนายน 2558 13:47:54
44   โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  10 มิถุนายน 2558 12:46:13
45   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  10 มิถุนายน 2558 11:41:45
46   โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  10 มิถุนายน 2558 09:41:37
47   โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29  10 มิถุนายน 2558 08:07:19
48   โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  9 มิถุนายน 2558 17:02:38
49   โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29  9 มิถุนายน 2558 16:08:23
50   โรงเรียนสะพือวิทยาคาร
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  9 มิถุนายน 2558 12:34:38


ทั้งหมด 80 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th