คณะสงฆ์ภาค 1 (534)
คณะสงฆ์ภาค 2 (667)
คณะสงฆ์ภาค 3 (734)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,505)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,019)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,340)
คณะสงฆ์ภาค 7 (922)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,563)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,638)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,520)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,443)
คณะสงฆ์ภาค 12 (803)
คณะสงฆ์ภาค 13 (758)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,166)
คณะสงฆ์ภาค 15 (831)
    ประจวบคีรีขันธ์ (216)
    เพชรบุรี (197)
    ราชบุรี (343)
    สมุทรสงคราม (75)
คณะสงฆ์ภาค 16 (996)
คณะสงฆ์ภาค 17 (289)
คณะสงฆ์ภาค 18 (623)

รวม 23,351 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 23/01/2565
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านหนองประดู่
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 21 ตุลาคม 2564 20:32:20
2   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๓(บ้านพุม่วง)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 21 ตุลาคม 2564 20:28:56
3   บ้านท่าไม้รวก
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 13 กันยายน 2564 12:10:22
4   โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
เพชรบุรี
สพม.เขต 10  4 มิถุนายน 2564 16:37:08
5   โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
เพชรบุรี
สพม.เขต 10 เพชรบุรี 28 พฤษภาคม 2564 20:48:36
6   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เพชรบุรี
สพม.เขต 10 เพชรบุรี 20 พฤษภาคม 2564 14:20:45
7   โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
เพชรบุรี
สพม.เขต 10 เพชรบุรี 19 พฤษภาคม 2564 10:46:24
8   หนองจอกวิทยา
เพชรบุรี
สพม.เขต 10  19 พฤษภาคม 2564 10:16:53
9   หนองหญ้าปล้องวิทยา
เพชรบุรี
สพม.เขต 10  19 พฤษภาคม 2564 08:32:36
10   โรงเรียนบางจานวิทยา
เพชรบุรี
สพม.เขต 10  18 พฤษภาคม 2564 13:35:37
11   โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 21 มกราคม 2564 16:17:34
12   โรงเรียนบ้านหนองไผ่
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 14 กันยายน 2563 13:25:12
13   โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 19 สิงหาคม 2563 15:43:55
14   โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวมิลจันทร์)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 14 สิงหาคม 2563 13:17:35
15   บ้านหนองขาม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 7 สิงหาคม 2563 15:22:31
16   โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน(อุภัยเพชร)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 6 สิงหาคม 2563 09:23:54
17   ศาลจ้าวอาม้า
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 16 มิถุนายน 2563 21:25:14
18   โรงเรียนบ้านท่าเรือ(ประสาทอนุสรณ์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 8 พฤษภาคม 2563 14:56:17
19   บ้านท่ายาง
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 3 กันยายน 2562 11:06:02
20   โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทลัย
ราชบุรี
สพม.เขต 8  11 มิถุนายน 2562 09:22:02
21   โรงเรียนบ้านหนองแขม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 6 มิถุนายน 2562 09:21:24
22   มัธยมวัดดอนตูม
ราชบุรี
สพม.เขต 8  24 พฤษภาคม 2562 15:32:54
23   โรงเรัยนบ้านโกรกสิงขร
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 13 กันยายน 2561 17:51:20
24   โรงเรียนบ้านหนองลังกา
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 5 กันยายน 2561 13:39:03
25   โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 16 สิงหาคม 2561 10:19:47
26   โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 6 มิถุนายน 2561 08:33:59
27   โรงเรียนวัดทองนพคุณ(เจริญราษฎร์วิทยาคาร)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 30 มิถุนายน 2560 11:21:16
28   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรุทธา
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 29 มิถุนายน 2560 10:30:00
29   โรงเรียนบ้านจะโปรง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 29 มิถุนายน 2560 08:29:57
30   โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม
ราชบุรี
สพม.เขต 8  15 มีนาคม 2560 09:40:41
31   โรงเรียนบ้านโตนดน้อย
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 14 กันยายน 2559 14:58:39
32   โรงเรียนวัดหนองหว้า(เสธิยสาธร)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 12 กันยายน 2559 09:14:16
33   โรงเรียนบ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 7 กันยายน 2559 10:11:41
34   โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2559 21:11:31
35   โรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 15 มิถุนายน 2559 17:10:22
36   โรงเรียนวัดดอนผิงแดด(ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 14 มิถุนายน 2559 13:21:10
37   โรงเรียนวัดนอกปากทะเล
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 13 มิถุนายน 2559 11:29:01
38   โรงเรียนวัดกุฏิ(ชุ่มประชารังสรรค์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 8 มิถุนายน 2559 15:29:29
39   โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 8 มิถุนายน 2559 12:31:24
40   โรงเรียนวัดดอนยายหนู
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2 7 มิถุนายน 2559 05:55:02
41   โรงเรียนวัดบัวงาม(โสภณปทุมรักษ์ประชาสรรค์)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 3 มิถุนายน 2559 14:54:11
42   โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 31 พฤษภาคม 2559 14:11:10
43   โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 17 พฤษภาคม 2559 15:28:58
44   โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม (จันทร์ประชานุเคระาห์)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 17 พฤษภาคม 2559 15:03:50
45   โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 17 พฤษภาคม 2559 10:34:15
46   โรงเรียนวัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 16 พฤษภาคม 2559 13:33:45
47   โรงเรียนท่ามะขามวิทยา
ราชบุรี
สพม.เขต 8  15 พฤษภาคม 2559 10:32:11
48   โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ราชบุรี
สพม.เขต 8 ราชบุรี 11 พฤษภาคม 2559 09:11:06
49   โรงเรียนช่องพรานวิทยา
ราชบุรี
สพม.เขต 8  10 พฤษภาคม 2559 14:38:51
50   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ราชบุรี
สพม.เขต 8  6 พฤษภาคม 2559 11:52:29


ทั้งหมด 831 รายการ 1 / 17
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th