โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมด
1,221
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2550
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2553
76
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2554
94
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2555
90
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2556
218
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2557
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2558
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2558
97
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2559
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2560
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2561
98
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2562
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2563
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2563
149
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมด
1,221
โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2564 14:19:52
   
      ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธแก่โรงเรียนอื่น ต่อไป
      บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่สมควรได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้โรงเรียน ต่อไปนี้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด ประเภทโรงเรียน
1  โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์159) สพป.สุรินทร์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2563
2  โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
3  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
4  โรงเรียนบ้านวังกระแจะ สพป.กาญจนบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
5  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป.ขอนแก่น เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
6  โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สพป.ขอนแก่น เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
7  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
8  โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป.ขอนแก่น เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
9  โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป.ขอนแก่น เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
10  โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
11  โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) สพป.ชลบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
12  โรงเรียนวัดทรงธรรม สพป.ชลบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
13  โรงเรียนบ้านสันธาตุ สพป.เชียงราย เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
14  โรงเรียนบ้านบ่อแสง สพป.เชียงราย เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
15  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
16  โรงเรียนบ้านแม่แต สพป.เชียงใหม่ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
17  โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
18  โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
19  โรงเรียนบ้านดอยหล่อ สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
20  โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
21  โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
22  โรงเรียนบ้านแม่ขาน สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
23  โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
24  โรงเรียนวัดเทพาราม สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
25  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
26  โรงเรียนวัดหนองหลั้ว สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
27  โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต6 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
28  โรงเรียนบ้านจัดสรร สพป.ตราด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
29  โรงเรียนวัดทรงคนอง สพป.นครปฐม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
30  โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป.นครพนม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
31  โรงเรียนบ้านดอนศาลา สพป.นครพนม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
32  โรงเรียนบ้านนากลาง สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
33  โรงเรียนสันติวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
34  โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
35  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต6 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
36  วัดสระแก้ว สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
37  โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
38  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีน สพป.นนทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
39  โรงเรียนวัดลำโพ (คล้อยประชารังสฤษฏ์) สพป.นนทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
40  โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม สพป.นนทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
41  โรงเรียนบ้านกะนัง(ฤทธิ์ประชาสรรค์) สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
42  โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
43  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา สพป.บุรีรัมย์ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
44  โรงเรียนวัดหนองคุ้ม สพป.ปราจีนบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
45  โรงเรียนคอตันคลอง 27 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
46  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
47  โรงเรียนบ้านข่อยโทน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
48  โรงเรียนวัดจำปา (อำเภออุทัย) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
49  โรงเรียนวัดโตนด(บุญชื่นอุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
50  โรงเรียนวัดบ้านม้า สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
51  โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
52  โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
53  โรงเรียนบ้านดอนประดู่ สพป.พัทลุง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
54  โรงเรียนบ้านหนองชุมพล สพป.เพชรบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
55  โรงเรียนบ้านวังบาล สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
56  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา สพป.มหาสารคาม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
57  โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด สพป.ยโสธร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
58  โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ ๒๕๑๙) สพป.ยะลา เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
59  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ระยอง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
60  โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 สพป.ราชบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
61  โรงเรียนวัดบางกระ สพป.ราชบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
62  โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) สพป.ราชบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
63  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (คำวอนประชานุกูล) สพป.ราชบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
64  โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทรัฐราษฎร์บำรุง) สพป.ราชบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
65  โรงเรียนวัดสิงห์ทอง “บุญมีปนะชานุเคราะห์” สพป.ลพบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
66  โรงเรียนบ้านเขาตะแคง สพป.ลพบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
67  โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว สพป.สกลนคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
68  โรงเรียนวัดชะแล้ สพป.สงขลา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
69  โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
70  โรงเรียน พิบูลประชาบาล สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
71  โรงเรียนวัดแค สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
72  โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) สพป.สมุทรสาคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
73  โรงเรียนค่ายบางระจัน สพป.สิงห์บุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
74  โรงเรียนวัดพรหมสาคร สพป.สิงห์บุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
75  โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี สพป.สิงห์บุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
76  โรงเรียนบ้านควนนิยม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
77  โรงเรียนบ้านสดอ สพป.สุรินทร์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
78  โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สพป.สุรินทร์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
79  โรงเรียนบ้านหนองจูบ สพป.สุรินทร์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
80  โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
81  โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
82  โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
83  โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
84  โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
85  โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
86  โรงเรียนบ้านม่วง สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
87  โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
88  โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
89  โรงเรียนบ้านหนอง สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
90  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
91  โรงเรียนหนองผือวิทยาคม สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
92  โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
93  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
94  โรงเรียนหัวหาดวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
95  โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
96  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
97  โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
98  โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
99  โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563
100  โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2563


ทั้งหมด 1,221 รายการ 1 / 13
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th