การดำเนินงานตามเงื่อนไขการรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖


 
การดำเนินงานตามเงื่อนไขการรับรางวัล
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖
         
เพื่อให้การปฏิบัติของโรงเรียนเป็นไปตามเงื่อนไขการรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ นั้น ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรมจึงชี้แจงมาดังนี้
 
๑. การปรับเพิ่มให้มีคำว่า “วิถีพุทธ” ในปรัชญา วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้
          ๑.๑ ประชุม ชี้แจงบุคลากร ในโรงเรียน เรื่องการปรับเพิ่มให้มีคำว่า “วิถีพุทธ” ในปรัชญา วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
          ๑.๒ ปรับเพิ่มให้มีคำว่า “วิถีพุทธ” ในปรัชญา วิสัยทัศน์ของโรงเรียน โดยติดเป็นประกาศ หรือทำป้าย แสดงปรัชญา วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ที่มีคำว่า “วิถีพุทธ” ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ สาธารณะ
          ๑.๓ ถ่ายภาพ ปรัชญา วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ที่มีคำว่า “วิถีพุทธ” ลงในรายงานการดำเนินงานในเว็บไซต์ โรงเรียนวิถีพุทธ www.vitheebuddha.com
          ๑.๔ รายงานผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ โรงเรียนวิถีพุทธ www.vitheebuddha.com
         
๒. การจัดฝึกอบรมผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยในการดำเนินงานวิถีพุทธ ให้ดำเนินกิจกรรมดังนี้
          ๒.๑ จัดอบรม ผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีพุทธ ตามหลักสูตรการอบรมครูหลักสูตร วิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ตามที่ปรากฏในเว็บไซด์ www.vitheebuddha.com
          ๒.๒ กำหนดวันอบรม โดยดูวันว่างและจองการอบรมในเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com ในช่องจองการอบรมและปฏิบัติธรรม ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยดำเนินการดังนี้
                   ๒.๒.๑ คลิกเลือก “โรงเรียนวิถีพุทธ”
                   ๒.๒.๒ เลือก “จองการอบรมและปฏิบัติธรรม”
                   ๒.๒.๓ กรอก รายละเอียด การจองค่าย
                   ๒.๒.๔ เลือกหลักสูตร “อบรมครูโรงเรียนวิถีพุทธ”
                   ๒.๒.๕ พระวิทยากรที่ติดต่อประสานงาน
                                      พระวิทยากร : พระณรงค์เดช อธิมุตฺโต
                                      โทรศัพท์ : ๐๘๑-๔๔๖-๕๐๙๕
                                      อีเมล์ : stain2548@hotmail.com
                   ๒.๒.๖ กด “ส่งข้อมูล” จะมีอีเมล์ ตอบกลับไปที่อีเมล์ของท่าน ทันที
          ๒.๓ ดาวโหลดเอกสารและส่งเป็นจดหมายเชิญวิทยากร ถึงอธิการบดีให้ทำหนังสือเชิญวิทยากร ส่งมาที่ ผู้อำนวยส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม อาคารหอฉัน ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
 
          โดยการออกหนังสือ ไห้เขียนดังนี้
 
กราบนมัสการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง            ขอนิมนต์พระวิทยากรอบรมครูวิถีพุทธ
 
          และส่ง เอกสารมาทาง E-mail : stain2548@hotmail.com ด้วย
          ๒.๔ โทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่พระณรงค์เดช อธิมุตฺโต โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๔๖-๕๐๙๕
          ๒.๕ ค่าใช้จ่ายตามกำลังศรัทธา    
 
๓. การรับการประเมินเพื่อรักษาสถานภาพต่อไปการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำต่อเนื่อง ๓ ปี โดยคณะประเมินติดตามและเมื่อผ่านการประเมินมา ๓ ปีตามเกณฑ์แล้วจึงจะเป็นวิถีพุทธชั้นนำ อย่างยั่งยืน
          ๓.๑ รอการประสานตรวจเยี่ยมรักษาสภาพโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ จากคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ที่แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
          ๓.๒ คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ประสานประสานตรวจเยี่ยมรักษาสภาพโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
 
๔. การให้บุคลากรทั้งโรงเรียนร่วมอบรมวิปัสสนากรรมฐานปีละ ๑ ครั้ง โดยใช้พระวิปัสสนาจารย์จากสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
          ๔.๑ ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกณราชวิทยาลัยได้กำหนดวันปฏิบัติธรรมของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานและโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ตามตารางปฏิบัติธรรมภูมิภาคโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อให้โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานและโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน
          ๔.๒ ดูวันปฏิบัติธรรมจากตารางปฏิบัติธรรมภูมิภาคโรงเรียนวิถีพุทธที่แนบมานี้
          ๔.๓ ตอบรับปฏิบัติธรรมโดยใบตอบรับเข้าปฏิบัติธรรมและจองวันปฏิบัติธรรมในเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com เลือกโรงเรียนวิธีพุทธพระราชทาน ในช่อง “จองการอบรมและปฏิบัติธรรม” กรุณาจอง  ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยดำเนินการดังนี้
                   ๔.๓.๑ คลิกเลือก “โรงเรียนวิถีพุทธ”
                   ๔.๓.๒ เลือก “จองการอบรมและปฏิบัติธรรม”
                   ๔.๓.๓ กรอก รายละเอียด การจองค่าย
                   ๔.๓.๔ เลือกหลักสูตร “ปฏิบัติธรรม”
                   ๔.๓.๕ พระวิทยากรที่ติดต่อประสานงาน
                                      พระวิทยากร : พระณรงค์เดช อธิมุตฺโต
                                      โทรศัพท์ : ๐๘๑-๔๔๖-๕๐๙๕
                                      อีเมล์ : stain2548@hotmail.com
                   ๒.๒.๖ กด “ส่งข้อมูล” จะมีอีเมล์ ตอบกลับไปที่อีเมล์ของท่าน ทันที
 
          ๔.๔ โทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่พระณรงค์เดช อธิมุตฺโต โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๔๖-๕๐๙๕
          ๔.๕ โรงเรียนเป็นผู้จ่ายเฉพาะค่าอาหาร และค่าเดินทางของครู บุคลกรภายในโรงเรียน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทางโครงการจะออกให้
๕. การให้นักเรียนทั้งโรงเรียนอบรมคุณธรรมปีละ ๑ ครั้ง โดยใช้พระวิทยากรจากสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
          ๕.๑  กำหนดวันอบรม โดยดูวันว่างและจอง อบรมในเว็บไซต์ www.kaiwaisai.com เลือกค่ายวัยใส ไปที่ จองค่ายฝึกอบรม และกรอกข้อมูล ทำการส่งข้อมูล
          ๕.๒ ดาวโหลดเอกสารและส่งเป็นจดหมายเชิญวิทยากร ถึงอธิการบดีให้ทำหนังสือเชิญวิทยากร ส่งมาที่ ผู้อำนวยส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม อาคารหอฉัน ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
          ๕.๓ วิทยากรจะติดต่อกลับแล้วปรึกษาในการจัดทำกำหนดการและกระบวนการอบรม ต่อไป
 
          โดยการออกหนังสือ ไห้เขียนดังนี้
 
กราบนมัสการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง            ขอนิมนต์าพระวิทยากรอบรม
 
          ๖.๓ โทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่พระมหาอภิวัฒน์   กิตฺติวณฺโณ โทรศัพท์ ๐๘๔-๖๗๐-๔๕๒๙ และผู้ประสานงานประจำกลุ่ม
          ๖.๔ โรงเรียนจ่ายค่าตอบแทนและค่าพาหนะ ตามกำลังศรัทธา
 
๗. การรายงานการจัดกิจกรรม
          โรงเรียนใด จัดกิจกรรม ข้อใดไปแล้ว ให้ รายงานการจัดกิจกรรมนั้น ในเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com  เลือก “โรงเรียนวิถีพุทธ” โดยเข้าไปใน ชื่อ – รหัสผ่าน โรงเรียนของตน และ รายงานผลในส่วน “รายงานผล” ในเว็บไซต์นั้น โดยดำเนินการดังนี้
          การส่งข้อมูลเข้าระบบ รายงานผลการดำเนินงานใน เว็บไซต์ โรงเรียนวิถีพุทธ www.vitheebuddha.com ดำเนินการดังนี้
                   ๗.๑ คลิกเลือก “โรงเรียนวิถีพุทธ”
                   ๗.๒ เข้าระบบโรงเรียนวิถีพุทธ
                             หาก โรงเรียนใด ยังไม่ได้ลงทะเบียน กรุณา ลงทะเบียนก่อน 
                             ๗.๒.๑ โรงเรียนวิถีพุทธสังกัด สพฐ ระบบจะเปิดอีกครั้ง ๑ พ.ค. - ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๙
                             ๗.๒.๒ โรงเรียนวิถีพุทธอื่น ๆ นอกจาก สพฐ. สามารถลงทะเบียนได้ ในช่อง “สถานศึกษาสังกัด สช, อาชีวะศึกษา, กทม, เทศบาล เชิญสมัครเข้าโรงเรียนวิถีพุทธ” ทุกเวลา
                   ๗.๓ เลือกประเภท ประเภทโรงเรียนที่ส่งข้อมูลกิจกรรม “โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ”
                   ๗.๔ กรอกข้อมูลในช่อง “ผลการปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ” ที่ทำแล้ว
                   ๗.๕ กรอกข้อมูลในช่อง “ข้อมูลการดำเนินกิจกรรม”
                   ๗.๖ ส่วน “ข้อมูลงานที่ส่ง” เลือกกิจกรรมที่จะส่งข้อมูล “กิจกรรมที่.....”
                   ๗.๗ กรอกรายละเอียด กิจกรรม ในช่องกรอกข้อมูล
                   ๗.๘ คลิก ส่งข้อมูล 
                   ๗.๙ เสร็จการกรอกข้อมูล ในกิจกรรม ที่ระบุไว้ และเริ่มกรอกข้อมูลกิจกรรมอื่นต่อไป
 

          หากมีข้อสงสัย โทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่พระณรงค์เดช อธิมุตฺโต โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๔๖-๕๐๙๕ หรือทาง E-mail : stain2548@hotmail.com
 
                                                                                      ขอเจริญพร
                                                                           ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
                                                                                 สถาบันวิปัสสนาธุระ
 
 
 

เขียนเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2559 | อ่าน 7028
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ อื่นๆ
 
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 3244
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 4455
 
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 6229
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 9893
 
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
04/06/2561
เปิดอ่าน 10603
 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
30/10/2560
เปิดอ่าน 11123
 
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
11/09/2560
เปิดอ่าน 10780
 
ประกาสผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘
11/09/2560
เปิดอ่าน 9971
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 9872
 
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
14/02/2560
เปิดอ่าน 8150
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th