รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๖

 
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๖
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
*******
 
๑.      โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒.      โรงเรียนบ้านสระลุมพุก                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
๓.      โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
๔.      โรงเรียนบ้านหัวรัง                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒
๕.      โรงเรียนบ้านขามป้อม                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
๖.      โรงเรียนอนุบาลชัยนาท                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
๗.      โรงเรียนบ้านห้วยไร่                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓
๘.      โรงเรียนพุทธิโศภณ                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๙.      โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
๑๐.  โรงเรียนวัดสบกเขียว                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
๑๑.  โรงเรียนวัดโคกเขมา                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๑๒.  โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑
๑๓.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖
๑๔.  โรงเรียนวัดกู่สามัคคี                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖
๑๕.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง พิมาย ๓      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗
๑๖.      โรงเรียนวัดทุ่งแย้                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
๑๗.  โรงเรียนอนุบาลบางกรวย                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๑๘.  โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เขต ๑
๑๙.  โรงเรียนบ้านนาสวรรค์                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เขต ๑
๒๐.  โรงเรียนวัดบ้านจอม                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑
๒๑.  โรงเรียนบ้านถนนน้อย                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒
๒๒.  โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
๒๓.  โรงเรียนวัดนิคมสถิตย์                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒
๒๔.  โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ๒
๒๕.  โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ๒
๒๖.  โรงเรียนวัดคู้สลอด                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ๒
๒๗.  โรงเรียนวัดม่วงหวาน                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ๒
๒๘.  โรงเรียนวัดกระแชง                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ๒
๒๙.  โรงเรียนวัดหัวควน                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
๓๐.  โรงเรียนวัดท่าบัวทอง                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
๓๑.  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
๓๒.  โรงเรียนวัดท่าคอย(สกุณอุปถัมภ์)        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
๓๓.  โรงเรียนบ้านท่าโล้                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
๓๔.  โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
๓๕.  โรงเรียนบ้านสะเดียง                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
๓๖.  โรงเรียนบ้านกกจั่น                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
๓๗.  โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑
๓๘.  โรงเรียนวัดกาญจนราม                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑
๓๙.  โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒
๔๐.  โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต ๒
๔๑.  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต ๒
๔๒.  โรงเรียนบ้านหนองกุง                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
๔๓.  โรงเรียนโสกกาว                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต ๓
๔๔.  โรงเรียนบ้านในสอย                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑
๔๕.  โรงเรียนเมืองธวัชบุรี                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑
๔๖.  โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑
๔๗.  โรงเรียนบ้านท่าเสา                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1
๔๘.  โรงเรียนรุจิรพัฒน์                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
๔๙.  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
๕๐.  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
๕๑.  โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑(ตัดสิทธิ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
๕๒.  โรงเรียนบ้านนาแช่                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง ๑
๕๓.  โรงเรียนบ้านหนองเกิด                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
๕๔.  โรงเรียนด่านซ้าย                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3
๕๕.  โรงเรียนบ้านพังโคน (จำปาสามัคคีวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร ๒
๕๖.  โรงเรียนอนุบาลสตูล                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
๕๗.      โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
๕๘.  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
๕๙.  โรงเรียนวัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
๖๐.  โรงเรียนบ้านคลองแค                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
๖๑.  โรงเรียนวัดศรีเมือง                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
๖๒.  โรงเรียนชุมชลบ้านหนองแวง            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
๖๓.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
๖๔.  โรงเรียนศรีสาคร                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
๖๕.  โรงเรียนวัดประดับ                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
๖๖.  โรงเรียนบ้านลำ                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
๖๗.  โรงเรียนบ้านแม่เทิน                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
๖๘.  โรงเรียนบ้านเสกก่อง                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
๖๙.  โรงเรียนอนุบาลสังคม                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
๗๐.      โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒
๗๑.  โรงเรียนบ้านยา                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
๗๒.  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
๗๓.  โรงเรียนบ้านตำแย                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
๗๔.  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
๗๕.  โรงเรียนแจงร้อนวิทยา                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  
                                           กรุงเทพมหานคร
๗๖.  โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
                                           กรุงเทพมหานคร
๗๗.  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.๕ ลพบุรี
๗๘.  โรงเรียนบางหลวงพิทยาคม              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.๙ สุพรรณบุรี
๗๙.  โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.๙ สุพรรณบุรี
๘๐.  โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.๙ นครปฐม
๘๑.  โรงเรียนภัทรญาณวิทยา                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.๙ นครปฐม
๘๒.  โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.๙ นครปฐม
๘๓.  โรงเรียนสถาพรวิทยา                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.๙ นครปฐม
๘๔.  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต. ๑๑
                                           สุราษฎร์ธานี
๘๕.  โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต. ๑๒
                                           นครศรีธรรมราช
๘๖.  โรงเรียนคลองยางประชาอนุสรณ์        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต. ๑๓ กระบี่
๘๗.  โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต. ๒๑ หนองคาย
๘๘.  โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 นครพนม
๘๙.  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.๒๒ นครพนม
๙๐.  โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต. ๒๔ กาฬสินธุ์
๙๑.  โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม(ตัดสิทธิ์)     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต. ๒๕ ขอนแก่น
๙๒.  โรงเรียนแกดำวิทยาคาร                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม
๙๓.  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ยโสธร
๙๔.  โรงเรียนปทุมพิทยาคม                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2๙ อุบลราชธานี
๙๕.  โรงเรียนอุบลรัตราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา         
                                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ นครราชสีมา
๙๖.  โรงเรียนรัตนบุรี                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ สุรินทร์
๙๗.  โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์
๙๘.  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พะเยา
๙๙.  โรงเรียนเทิงวิทยาคม                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เชียงราย
๑๐๐.         โรงเรียนวังบ่อวิทยา                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 นครสวรรค์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (22.92 kb)

เขียนเมื่อ 20 มกราคม 2559 | อ่าน 4441
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ อื่นๆ
 
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 3220
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 4428
 
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 6203
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 9869
 
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
04/06/2561
เปิดอ่าน 10582
 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
30/10/2560
เปิดอ่าน 11102
 
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
11/09/2560
เปิดอ่าน 10759
 
ประกาสผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘
11/09/2560
เปิดอ่าน 9953
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 9853
 
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
14/02/2560
เปิดอ่าน 8139
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th