ประกาศรายชื่อพระผู้เข้ารับการอบรมพระนิเทศ รุ่น ๒

รายงานตัวเข้ารับการอบรมวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ณ อาคารหอฉัน ชั้นที่ ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 
ชื่อ ฉายา สังกัด จังหวัด
พระสมุห์ถนอม สมนุตฺปาสาทิโก วัดโพธิ์ทองนิมิต เชียงราย
พระอธิการไพรสณฑ์ มหาวีโร วัดร่องเพียว เชียงราย
พระสิทธิพงษ์ วสินฺโท วัดคุ้งตะเภา อุตรดิตถ์
พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี วัดคุ้งตะเภา อุตรดิตถ์
พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ วัดคุ้งตะเภา อุตรดิตถ์
พระยุทธพงษ์ กิตฺติปิยเมธี วัดตาลถ้อย พะเยา
พระสมุห์ณฐกันต์ ถิรจิตฺโต วัดเมืองชุม พะเยา
พระภูมิสิษฐ์ ปิยสีโล วัดแจ้ง อุทัยธานี
พระบุญช่วย ฐิตจิตฺโต วัดบวกครกเหนือ เชียงใหม่
พระมหาสำราญ  ฐานุตโร   วัดแดงนองวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
พระอธิการสุชิน  วีรปญโญ  วัดโบสถ์สมพรชัย พระนครศรีอยุธยา
พระชาญณรงค์  ฐิตญาโณ  วัดแก่งขนุน สระบุรี
พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปัญญาพโล วัดอโยธยา พระนครศรีอยุธยา
พระนิรันดร์ จรณธมฺโม วัดศรีนวล ขอนแก่น
พระมหาอานนท์ นิรุตฺติธมฺโม วัดศรีนวล ขอนแก่น
พระอ๋อน ถาวโร วัดสุวรรณณาราม กรุงเทพมหานคร
พระสิทธิเดช สีลเตโช วัดกลาง ชลบุรี
พระสมบูรณ์ มหาภิญโญ วัดอุทุมพร สุรินทร์
พระทรงศักดิ์ ภทฺทธมฺโม วัดลาดปลาเค้า กรุงเทพมหานคร
พระครูใบฎีกามงคล อคฺคธมฺโม วัดโพธาวาส สุราษฎร์ธานี
พระอธิการธงชัย วชิรญาโน วัดหนองปรือน้อย ฉะเชิงเทรา
พระครูสังฆรักษ์พรชัย จนฺทวํโส สำนักสงฆ์ป่าแก้ว บุรีรัมย์
พระมหาปรีชา เขมนนฺโท วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา
พระวัฒนา นาคสุวณฺโณ วัดแจ้งสิริสัมพันธ์ นนทบุรี
พระปลัดบุญมี ปคุโน วัดป่าเลา อุทัยธานี 
พระอธิการสุวิทย์   กนตสีโล  วัดลานหญ้าคา อุทัยธานี
พระคัมภีร์เทพ   ธมฺมิโก  วัดสพานสูง นนทบุรี
พระสมวน   วีรสุทฺโธ  วัดตาวรตาเมาะ นครปฐม
พระนรงค์   ชุตินฺธโร  วัดสละบาป สิงห์บุรี
พระครูวินัยธรณรงค์พร   วุฑฺฒิโช นิสิต  วัดบางไกรใน นนทบุรี
พระครูสมุห์ณรงค์   ฉนฺทธมฺโม  วัดใหม่บางคล้า ฉะเชิงเทรา
พระจิรวัฒน์   อตฺตทนฺโต  วัดคงคาวราราม ระยอง
พระอินทรปกรณ์   ฐิตสุโภ  วัดท่าขนุน กาญจนบุรี
พระนันทวัฒน์   อคฺคธมฺโม วัดท่าขนุน กาญจนบุรี
พระมหาสัญชัย   ชาตเมธี  วัดภูเขาทอง นครราชสีมา
พระอภิรมย์ อภิรมฺโม วัดแจ้งสิริสัมพันธ์ นนทบุรี
พระบัณฑิต ปญฺญาวุโธ วัดท่าอิฐ นนทบุรี
พระ สุภกิจ  สุปญฺโญ วัดทุ่งลาดหญ้า กาญจนบุรี
พระปลัดบรรจง วิสารโท วัดพิชัยปัตยาราม ปทุมธานี
พระอธิการนพดล คุณธมฺโม วัดช้าง พระนครศรีอยุธยา
 พระอำนาจ  สีลสํวโร  วัดสระแก้วสองห้อง  สุรินทร์
พระมหาอภิวัฒน์ กิตติวณฺโณ วัดโพธิ์ พระนครศรีอยุธยา
พระเปรม   โชติปญฺโญ  วัดสิงหวนาราม นครราชสีมา

ติดต่อสอบถาม พระณรงค์เดช อธิมุตฺโต วัดเสาธงหิน จ.นนทบุรี
โทรศัพท์ 081 446 5095
E-mail : stain2548@hotmail.com

เขียนเมื่อ 17 มีนาคม 2558 | อ่าน 4823
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ อื่นๆ
 
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 3220
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 4428
 
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 6203
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 9869
 
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
04/06/2561
เปิดอ่าน 10582
 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
30/10/2560
เปิดอ่าน 11102
 
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
11/09/2560
เปิดอ่าน 10759
 
ประกาสผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘
11/09/2560
เปิดอ่าน 9953
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 9853
 
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
14/02/2560
เปิดอ่าน 8139
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th