โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น ๕ โปรดติดต่อกลับด่วน

โรงเรียนที่ได้รับการยกย่องเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น ๕ โปรดติดต่อกลับด่วน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ก่่อนวันที่ 11 กันยายน 2557

ใบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๕
วันที่ ๑๔-๑๗ กันยายน ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

*****************************
โรงเรียน ........................................................ อำเภอ .................................... จังหวัด.................................................
สพป./สพม. ..................................... โทรศัพท์..................... โทรสาร.......................ที่อยู่อีเมล............................................
ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน.................................................................. โทรมือถือ..............................................................
           ในการนี้ ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน และครูหรือพระสอนศีลธรรมของโรงเรียน รวม ๒ รูป/คน  
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ กันยายน ๒๕๕๗
โดยมีผู้เข้าประชุมคือ
๑.      ชื่อ………………………………………………………………………..ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์มือถือ ................................................ ที่อยู่อีเมล .....................................................................................
๒.      ชื่อ........ .........................................................................ตำแหน่ง. ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
โทรศัพท์มือถือ...................................................ที่อยู่อีเมล ....................................................................................
    หรือ ๒.  ชื่อ..........................................................................ตำแหน่ง พระสอนศีลธรรมของโรงเรียน 
โทรศัพท์มือถือ .................................................ที่อยู่อีเมล ....................................................................................
หมายเหตุ 
๑.     ขอให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ประกาศทาง  www.vitheebuddha.com  
ส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ ทางโทรสาร ๐๒ ๒๘๘ ๕๘๗๙  

เมื่อส่งโทรสารแล้ว ขอให้โทรแจ้งหรือตรวจสอบอีกครั้งว่าได้รับเอกสารหรือไม่
ทางหมายเลข ๐๒ ๒๘๘๕๘๙๐, ๐๒ ๒๘๐๕๕๖๐
หรือส่งทางอีเมล  ampornochin@hotmail.com หรือ moral.group@yahoo.com   
ภายในวันที่  ๑๑  กันยายน ๒๕๕๗   หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์   

๒.      ขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเดินทางโดยประหยัดและถึงที่ประชุม ณ อาคารจุฬาบรรณาคาร
ชั้น ๔  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗  โดยจะลงทะเบียน เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น  
(หากท่านเดินทางมาถึงก่อนให้ลงทะเบียนเข้าที่พัก อาคาร ๙๒ ปี ปัญญานันทะ โดยพักห้องละ 4 ท่าน เนื่องจากมีจำนวนห้องน้อย)
๓.     สอบถามเพิ่มเติม  การเดินทาง การเข้าที่พัก ที่หมายเลข
โทร.  ๐๘๑ ๔๔๖๕๐๙๕ (พระณรงค์เดช)
โทร.  ๐๘๗ ๐๘๗๒๑๙๖, ๐๘๖ ๓๖๖๒๙๖๙  (พระไมตรี) 
โทร.  ๐๘๖ ๙๗๗๑๙๑๑ (นายสวัสดิ์
Taxi สอบถามเส้นทาง)
(โปรดดูรายละเอียดในเอกสารการเตรียมตัวเข้าประชุมและกำหนดการประกอบ)
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (36 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (197.29 kb)

เขียนเมื่อ 8 กันยายน 2557 | อ่าน 3559
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ อื่นๆ
 
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 3219
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 4425
 
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 6202
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 9868
 
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
04/06/2561
เปิดอ่าน 10579
 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
30/10/2560
เปิดอ่าน 11098
 
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
11/09/2560
เปิดอ่าน 10758
 
ประกาสผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘
11/09/2560
เปิดอ่าน 9951
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 9852
 
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
14/02/2560
เปิดอ่าน 8139
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th