กำหนด อบรมพระวิทยากร “โครงการพุทธอาสา เพื่อเยาวชนไทยไม่สูบบุหรี่”

กำหนด อบรมพระวิทยากร “โครงการพุทธอาสา เพื่อเยาวชนไทยไม่สูบบุหรี่”
โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
-----------------
วันแรกของการอบรม
 
เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
๐๘.๐๐ – ๐๘.๐๐ เดินทางถึงค่าย / จัดสัมภาระเข้าที่พัก / จัดระเบียบแถวในห้องประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน
๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ พิธีเปิด
- ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
- เจ้าของโครงการกล่าวรายงาน
- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท และกล่าวเปิดโครงการ
บรรยายพิเศษ
- โดย........พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ....
บรรยายพิเศษ เรื่อง ปณิธาน จริยวัตร ของพระธรรมวิทยากร
คณะกรรมการดำเนินงาน
ประธานในพิธี
คณะกรรมการดำเนินงาน
ประธานในพิธี
 
ประธานในพิธี
 
 
๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ บทบาทของพระสงฆ์ในการอบรมเด็กเรื่องบุหรี่ ศ.นพ.ประกิต   วาทีสาธกกิจ
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ ฉันอาหารกลางวัน คณะกรรมการดำเนินงาน
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ การทำงานเป็นทีม พระธรรมวิทยากร
๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ เทคนิคการเป็นวิทยากร พระธรรมวิทยากร
๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ สรงน้ำ ส่วนตัว
๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ เดินจงกรม / ฉันน้ำปานะ พระธรรมวิทยากร
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ สวดมนต์ทำวัตรเย็น / วิปัสสนากัมมัฏฐาน พระธรรมวิทยากร
๑๙.๐๐ – ๒๑.๓๐ จุดเทียนอุดมการณ์พุทธบุตร พระธรรมวิทยากร
๒๑.๓๐ ทำภารกิจส่วนตัว / เข้าที่พัก / พักผ่อน ส่วนตัว
 
 
 
 
 
วันที่สองของการอบรม
 
เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
๐๕.๐๐ – ๐๕.๓๐ เช้าวันใหม่ / ทำภารกิจส่วนตัว ส่วนตัว
๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐ สวดมนต์ทำวัตรเช้า / วิปัสสนากัมมัฏฐาน พระธรรมวิทยากร
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ เดินจงกรม พระธรรมวิทยากร
๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ ฉันอาหารเช้า / ทำภารกิจ ส่วนตัว คณะกรรมการดำเนินงาน
๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ เทคนิคการฝึกอบรม เพื่อการรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่
ระดับประถมศึกษา
พระธรรมวิทยากร
๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ ฉันอาหารกลางวัน คณะกรรมการดำเนินงาน
๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ เทคนิคการฝึกอบรม เพื่อการรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่
ระดับมัธยมศึกษา
 
๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ สรงน้ำ ส่วนตัว
๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ เดินจงกรม / ฉันน้ำปานะ พระธรรมวิทยากร
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ สวดมนต์ทำวัตรเย็น / วิปัสสนากัมมัฏฐาน พระธรรมวิทยากร
๑๙.๐๐ – ๒๑.๓๐ เทคนิคการฝึกอบรม เพื่อการรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่
ระดับอุดมศึกษาและอาชีวะ
พระธรรมวิทยากร
๒๑.๓๐ ทำภารกิจส่วนตัว / เข้าที่พัก / พักผ่อน ส่วนตัว
 
วันที่สามของการอบรม
 
เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
๐๕.๐๐ – ๐๕.๓๐ เช้าวันใหม่ / ทำภารกิจส่วนตัว ส่วนตัว
๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐ สวดมนต์ทำวัตรเช้า / วิปัสสนากัมมัฏฐาน พระธรรมวิทยากร
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ เดินจงกรม พระธรรมวิทยากร
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ ฉันอาหารเช้า / ทำภารกิจ ส่วนตัว คณะกรรมการดำเนินงาน / ส่วนตัว
๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ IT สำหรับการเผยแผ่ธรรมะและการประยุกต์ใช้สื่อเพื่อ          การป้องกัน การสูบบุหรี่ในเยาวชน อ.ธฤญเดชา ลิภา
๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ จิตวิทยาในการช่วยเหลือเด็กติดบุหรี่และบทบาทมูลนิธิฯ ในการสนับสนุนพระวิทยากร - ผศ.กรองจิต   วาทีสาธกกิจ
  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ ฉันอาหารกลางวัน / ทำภารกิจ ส่วนตัว คณะกรรมการดำเนินงาน
๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ พิธีปิด
- ประธานจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- เจ้าของโครงการกล่าวสรุปผลโครงการ
- มอบวุฒิบัตร
- ประธานให้โอวาท และกล่าวปิดโครงการ
- กราบลาพระรัตนตรัย
คณะกรรมการดำเนินงาน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ ทำแบบประเมิน / ถ่ายภาพร่วม(หากมี) /รับค่าพาหนะเดินทาง/ เดินทางกลับ คณะกรรมการดำเนินงาน
 

เขียนเมื่อ 30 มิถุนายน 2556 | อ่าน 17433
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 9252
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการสอนพุทธศาสนา
21/10/2565
เปิดอ่าน 5227
 
หล่อเทียนพรรษา
09/07/2565
เปิดอ่าน 14402
 
หิ้วปิ่นโตไปวัดในวันพระ ((โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส)
28/06/2565
เปิดอ่าน 14727
 
ทำบุญไปวัด(ร.รวัดภมรคติวัน)
28/06/2565
เปิดอ่าน 14757
 
หิ้วปิ่นโตไปวัด(โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
28/06/2565
เปิดอ่าน 14666
 
กิจกรรมวันไหว้ครู ของโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
12/06/2565
เปิดอ่าน 15377
 
กิจกรรมวันไหว้ครู
12/06/2565
เปิดอ่าน 14989
 
ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
08/03/2565
เปิดอ่าน 20873
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 27210
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th