กิจกรรมที่ภูมิใจ คือ ดำเนินรอยตามปรัชญาของโรงเรียน รู้เวลา รู้หน้าที่ ประพฤติดี มีอนามัย?

กิจกรรมที่ภูมิใจ คือ “ดำเนินรอยตามปรัชญาของโรงเรียน รู้เวลา รู้หน้าที่ ประพฤติดี มีอนามัย”
 
     โรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการ“ดำเนินรอยตามปรัชญาของโรงเรียน รู้เวลา รู้หน้าที่ ประพฤติดี มีอนามัย”
โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมนี้ มารุ่นต่อรุ่น เพียงแต่ไม่ได้บรรยายความหมายของการกระทำ ซึ่งวันนี้โรงเรียนจะโชว์ความหมาย ดังนี้ รู้เวลา คือ การอยู่ในสภาพนักเรียน หรือ บุคคลทั่วไป จะต้องรู้จักเวลา และบริหารเวลา ว่าสิงไหน ควรทำก่อน หรือหลัง หรือตามความจำเป็น รู้หน้าที่ คือ ในโรงเรียนนักเรียนจะต้องว่าหน้าที่ของเรา คืออะไร นักเรียนจะต้องรู้ว่ามาโรงเรียน คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง ทั้ง ๔ ด้าน ร่ายกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สิ่งเหล่านี้จะนำไปในชีวิตประจำวัน ของตนเอง ประพฤติดี คือ การแสดงออกทางอารมณ์ของแต่ละบุคคล ทางด้านรูปธรรม และนามธรรม และ มีอนามัย คือ นักเรียนจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งด้านร่างกาย และสมบูรณ์ด้านจิตใจเข็มแข็ง  สามารถอธิบายได้ ดังนี้
๑. ปลูกฝังให้เด็ก นักเรียน รู้จักคำว่า รู้เวลา คือ เวลานักเรียนแต่ละคนไม่เหมือนกัน ตอนเช้าตื่น
ขึ้นมา นักเรียนแต่ละคนจะทำหน้าที่ แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพและความเป็นอยู่ของนักเรียน เพราะแต่ละคนมีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ และวัตถุ ไม่เท่ากัน ดังนั้น คุณครูจะต้องอธิบายและให้ความรู้คำว่า รู้เวลา ให้นักเรียนเข้าใจ
          ๒. ปลูกฝังให้เด็ก นักเรียน รู้คำว่าคือ คือ ในโรงเรียนนักเรียนจะต้องว่าหน้าที่ของเรา คืออะไร
นักเรียนจะต้องรู้ว่ามาโรงเรียน คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง ทั้ง ๔ ด้าน ร่ายกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สิ่งเหล่านี้จะนำไปในชีวิตประจำวัน ของตนเอง นอกจากนั้น คุณครูในโรงเรียนจะต้องสอนนักเรียนให้รู้จักวางแผนการทำงาน หน้าที่ส่วนตน และส่วนรว พร้อมมีจิตอาสาช่วยเหลือบุคคลอื่น ตามกำลังอันสมควรที่ทำได้ เมื่อมีโอกาส และความพร้อม
๓. ปลูกฝังให้เด็ก นักเรียน มีความประพฤติ คือ การแสดงออกทางด้านอารมณ์ ของแต่ละบุคคล
ทางด้านรูปธรรม และนามธรรม คุณครูจะต้องสอนและให้ความรู้ ความเข้าใจในการการประพฤติและปฏิบัติตน ในสถานที่ต่างๆ และกาลเวลาอันสมควร เช่น ในโรงเรียนนักเรียนจะต้อง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เพื่ออนาคต ของตนเอง การแสดงออกในรูปธรรม ส่วนในนามธรรม ในส่วนของจิตใจ นักเรียนจะต้องคิดดี ทำดี ไม่สร้างความลำบากคนอื่น ทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะมันส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น
                     ๔. ปลูกฝังให้เด็ก นักเรียน มีอนามัย คือ นักเรียนจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งด้านร่างกาย และสมบูรณ์ด้านจิตใจเข็มแข็ง  คุณครูจะต้องสร้างกิจกรรม ทางด้านความรู้และทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งผลให้นักเรียนเกิด การมีอนามัยที่ดี ของแต่ละบุคคล
 
   วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม ในนักเรียน ครูและบุคลากร
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีจิตอาสา  จิตสาธารณะ  พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3. เพื่อให้นักเรียนฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การทำงานร่วมกับผู้อื่น เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน
4. เพื่อทำให้โรงเรียนมีทัศนียภาพที่สวยงามยิ่งขึ้น น่าอยู่ น่าเรียน น่าศึกษาคันคว้า

เขียนเมื่อ 3 เมษายน 2565 | อ่าน 316
เขียนโดย โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 157
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
26/05/2565
เปิดอ่าน 555
 
ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
08/03/2565
เปิดอ่าน 881
 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนวิถีพุทธ
29/08/2564
เปิดอ่าน 1905
 
กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม
27/06/2564
เปิดอ่าน 2983
 
กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร
27/06/2564
เปิดอ่าน 2853
 
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา? วันมาฆบูชา
27/06/2564
เปิดอ่าน 2845
 
เรียนรู้พุทธสุภาษิต
04/03/2564
เปิดอ่าน 3930
 
กิจกรรมต้านยาเสพติดในโรงเรียน
04/03/2564
เปิดอ่าน 3694
 
พิจารณาอาหารก่อนรับประทาน
04/03/2564
เปิดอ่าน 3726
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th