๒๐.รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๓

รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๓ (ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑)

คุณสมบัติของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน (ต้องมีครบทุกข้อ)
          ๑. เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่น ๑ ถึง รุ่น ๗
          ๒. มีการประเมินอัตลักษณ์  ๒๙ ประการ ๓ ปีต่อเนื่อง  (​๒๕๕๘ -​๒๕๖๐)
                   ๓. มีการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ๕๔ ตัวชี้วัด
 
ขั้นตอนการสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
          ๑. ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ  www. vitheebuddha.com แล้วกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด
          ๒. แนบเอกสารหลักฐานมาพร้อมใบสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
               ๒.๑ จัดทำรูปเล่มใบสมัคร จำนวน ๑ เล่ม ประกอบไปด้วย
                    (๑) ใบสมัคร,
                    (๒) แบบรายงานผลการประเมินโรงเรียนตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่ได้ประเมินตนเองแล้วในช่วงปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ โดยปริ้นท์จากเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                    (๓) ข้อมูลพระสอนศีลธรรมประจำโรงเรียน
               ๒.๒ จัดทำรูปเล่มรายงานนวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม) ที่มีจุดเด่นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามข้อบ่งชี้คุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานจำนวน ๒ นวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม) [ความยาวรวมแต่ละนวัตกรรมไม่เกิน ๑๕ หน้ากระดาษ A๔ (รวมรูปภาพ,เอกสารหลักฐานประกอบ) โดยแยกเป็น ๒ เล่ม] ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดรายงานนวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม) ทางเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ ดังนี้
                   เล่มที่ ๑) นวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม)มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านปัจจัยนำเข้า (Input) จำนวน ๑ นวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม)
                   เล่มที่ ๒) นวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม)ที่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านกระบวนการ(Process) จำนวน ๑ นวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม)
 
 
การส่งใบสมัครและเอกสารเพื่อเสนอรับการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
๑. ส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) 
                   ๑.๑ ไม่รับการส่งเอกสารด้วยตนเองหรือฝากผู้ใดมาส่ง
                   ๑.๒ ไม่รับการส่งเอกสารทางโทรสาร 
                   ๑.๓ ไม่รับการส่งเอกสารทางอีเมล์
          ๒. จ่าหน้าซอง นมัสการ พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน  ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม  สถาบันวิปัสสนาธุระ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
(วงเล็บมุมซอง “โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน”)
          ๓. ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ (ดูจากตราประทับไปรษณีย์)
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ : 
          ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา
          พระณรงค์เดช อธิมุตฺโต  ๐๘๑  ๔๔๖๕๐๙๕​ / ๐๙๘ ๔๑๓ ๐๔๘๓ 
          พระพงษ์ศักดิ์ ขิปปาภิญโญ ๐๙๒ ๖๙๔ ๑๕๗๙
         
          ๒. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          น.ส.อุมาภรณ์  พัฒนะนาวีกุล  ๐๖๑ ๗๐๗ ๐๕๕๐  และ ๐๒ ๒๘๘ ๕๘๘๐


 
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (276.76 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (86.4 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (186.45 kb)

เขียนเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2561 | อ่าน 13961
เขียนโดย พระณรงค์เดช

  อ่าน ข่าวโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน อื่นๆ
 
๒๔.รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 13541
 
๒๕.ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 46692
 
๒๓.การประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
การประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
04/06/2561
เปิดอ่าน 15355
 
๒๑.รายละเอียดการเขียนรายงานนวัตกรรม(โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน)
รายละเอียดการเขียนรายงานนวัตกรรม(โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน)
30/03/2561
เปิดอ่าน 19516
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
09/02/2561
เปิดอ่าน 14176
 
รร.วิถีพุทธพระราชทาน ๑,๒
http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=schoolt&stype=2
03/02/2561
เปิดอ่าน 16548
 
๑๙. รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
14/02/2560
เปิดอ่าน 7849
 
๑๘.กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
16/01/2560
เปิดอ่าน 7742
 
๑๗.โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
02/11/2559
เปิดอ่าน 7431
 
๑๖.ข้อบ่งชี้คุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
27/03/2559
เปิดอ่าน 15025
 
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th