ค่ายยุวชน คนคุณธรรม ระดับชั้น อ.1- ป.3

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 
     โรงเรียนวัดมังคลารามภายใต้การนำของนางวันเพ็ญ ชูโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมังคลารามได้จัดกิจกรรมค่ายยุวชน คนคุณธรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3  ณ วัดมังคลาราม  ประกอบไปด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตราหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์  การเจริญภาวนานั่ง สมาธิ  นอนสมาธิ  การเดิน จงกรม และการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักคิดในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

เดินจงกรม
   
  เขียนเมื่อ 26 มิถุนายน 2565 | เปิด 0 | โดย โรงเรียนวัดมังคลาราม
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th