โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยะธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยะธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ ให้นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ น้อมนำเอาหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข โรงเรียนจึงได้จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยะธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน การศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ , ๓ และ ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ในระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2566 ปี

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (140 kb)

เขียนเมื่อ 9 มิถุนายน 2566 | อ่าน 133
โดย บ้านน้ำทรัพย์

 
 

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th