โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมด
1,663
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2553
79
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2554
94
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2555
90
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2556
215
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2557
98
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2558
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2558
97
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2559
98
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2560
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2561
98
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2562
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2563
150
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 พ.ศ. 2564
243
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2565
130
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 พ.ศ. 2566
72
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมด
1,663
โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 11:00:02
   
      ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธแก่โรงเรียนอื่น ต่อไป
      บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่สมควรได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้โรงเรียน ต่อไปนี้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด ประเภทโรงเรียน
101  โรงเรียนประชานิคม4 สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
102  โรงเรียนประชาพัฒนา สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
103  โรงเรียนวัดหูรอ สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
104  โรงเรียนบ้านจ้อง สพป.เชียงราย เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
105  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
106  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
107  โรงเรียนวัดป่าตัน สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
108  โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
109  โรงเรียนบ้านสันทราย สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
110  โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
111  โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
112  โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป.ตรัง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
113  โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง สพป.ตราด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
114  โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป สพป.ตราด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
115  โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สพป.ตาก เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
116  โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
117  โรงเรียนวัดกำแพงแสน(สว่างวิทยาคาร) สพป.นครปฐม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
118  โรงเรียนวัดหนองศาลา สพป.นครปฐม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
119  โรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
120  โรงเรียนธารน้ำใจ สพป.นครพนม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
121  บ้านดอนดู่ สพป.นครพนม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
122  โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว สพป.นครราชสีมา เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
123  โรงเรียนบ้านดอนกรูด สพป.นครราชสีมา เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
124  โรงเรียนถนนมิตรภาพ สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
125  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
126  โรงเรียนบ้านซับหวาย สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
127  โรงเรียนบ้านสอยดาว สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
128  โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
129  โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ สพป.นครสวรรค์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
130  โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป.นนทบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
131  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป.บุรีรัมย์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
132  โรงเรียนวัดธรรมถาวร สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
133  โรงเรียนวัดอินทบูรพา สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
134  โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน สพป.บุรีรัมย์ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
135  โรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป.ปทุมธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
136  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
137  โรงเรียนบ้านโคกพนมดี สพป.ปราจีนบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
138  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว สพป.ปราจีนบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
139  โรงเรียนพระราชดำริ สพป.ปัตตานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
140  โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
141  โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 สพป.พิจิตร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
142  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
143  โรงเรียนวัดบึงบอน สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
144  โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
145  โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด(จันทร์จำนง) สพป.เพชรบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
146  โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) สพป.แพร่ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
147  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สพป.มหาสารคาม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
148  โรงเรียนบ้านปางตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
149  โรงเรียนบ้านห้วยนา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
150  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๓ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
151  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 สพป.ระยอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
152  โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม สพป.ระยอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
153  โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม สพป.ระยอง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
154  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.ราชบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
155  โรงเรียนบ้านโคกตูม สพป.ลพบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
156  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์ ) สพป.ลพบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
157  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป.ลำพูน เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
158  โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
159  โรงเรียนอนุบาลพยุห์ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
160  โรงเรียนคลองสำโรง สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
161  โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
162  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา70 สพป.สมุทรสงคราม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
163  โรงเรียนวัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) สพป.สมุทรสงคราม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
164  โรงเรียนวัดสระด่าน สพป.สุพรรณบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
165  โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ สพป.สุพรรณบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
166  โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี สพป.สุรินทร์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
167  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
168  โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
169  โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
170  โรงเรียนบ้านกุดแท่น สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
171  โรงเรียนบ้านข้องโป้ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
172  โรงเรียนบ้านโนนคูณ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
173  โรงเรียนบ้านพร้าว สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
174  โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
175  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
176  โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
177  โรงเรียนร่มเกล้า สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
178  โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป.อุทัยธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
179  โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
180  โรงเรียนบ้านท่าเมือง สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
181  โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
182  บ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
183  โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
184  โรงเรียนบ้านหนองมุก สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
185  โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สพม.สพม. กาญจนบุรี  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
186  โรงเรียนพญาเม็งราย สพม.สพม. เชียงราย  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
187  โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.สพม. ตาก  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
188  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม.สพม. นครปฐม  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
189  โรงเรียนปะคำพิทยาคม สพม.สพม. บุรีรัมย์  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
190  โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สพม.สพม. บุรีรัมย์  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
191  โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม.สพม. พระนครศรีอยุธยา  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
192  โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
193  โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สพม.สพม. ร้อยเอ็ด  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
194  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.สพม. ร้อยเอ็ด  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
195  โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม สพม.สพม. สงขลา สตูล  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
196  โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา สพม.สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
197  โรงเรียนไผ่วงวิทยา สพม.สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
198  โรงเรียนอินทร์บุรี สพม.สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
199  โรงเรียนเมืองด้งวิทยา สพม.สพม. สุโขทัย  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
200  โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565


ทั้งหมด 1,663 รายการ 2 / 17
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th