ผู้นำชาวพุทธ 84ประเทศร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก นายกรัฐมนตรีส่งสาส์นแนะชาวพุทธนำคำสอนปฏิบัติให้ถูก

ผู้นำชาวพุทธ 84ประเทศร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก นากรัฐมนตรีส่งสาส์นแนะชาวพุทธนำคำสอนปฏิบัติให้ถูกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทลัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เปิดเผยว่า มจร.จัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 10 ประชุมหัวข้อการศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก:มุมมองพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 21-22 พฤษภาคม ที่ศูน์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดวันที่ 21 พฤษภาคม เวลา 09.30 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวสัมโมทนียกถา และเวลา 13.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชาาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระดำเนิน เป็นประธานเปิดประชุมดังกล่าว ซึ่งมีผู้นำชาวพุทธ 84 ประเทศเฝ้ารับเสด็จ และร่วมประชุมด้ว

พระพรหมบัณฑิตกล่าวว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นากรัฐมนตรี ได้ส่งสาส์นวิสาขบูชามาแสดงความินดีต่อผู้นำชาวพุทธ ใจความตอนหนึ่งว่า วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญแห่งการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รวมไว้ด้วยกัน ไม่เพีงแต่เป็นวันที่ระลึกจดจำกันได้ในฐานะที่เป็นวันที่มีความหมาที่สุดในปฏิทินพุทธเท่านั้น แต่วันศักดิ์สิทธิ์นี้ังเป็นวันที่ได้รับการแสดงคุณค่าอ่างเป็นทางการโดสหประชาชาติ สำหรับกิจกรรมต่างๆ ตามประเพณีพุทธรวมเอาการฟังธรรม การเดินเวีนรอบพระบรมสารีริกธาตุ หรือที่เรีกว่า “เวียนเทียน” และทำบุญเพื่อสักการะพระรัตนตรันอกเหนือจากกิจกรรมทางศาสนาอ่างเป็นทางการ ชาวพุทธังควรให้ความใส่ใจในการฝึกปฏิบัติอ่างถูกต้องและปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชีวิตประจำวัน ด้วยอำนาจแห่งพระศรีรัตนตรั

อธิการบดี มจร. กล่าวอีกว่า และในวันที่ 22 พฤษภาคม จะมีการอ่านสาส์นจากบุคคลสำคัญประเทศต่างและมีการเสวนาทางวิชาการเพื่อการฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่องพระสงฆ์กับการส่งเสริมการศึกษาและคุณค่าความเป็นมนุษย์ การประกาศปฏิญญากรุงเทพ พ.ศ.2556 และพิธีธรรมยาตราและเวียนเทียน ที่ลานหน้าองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ พุทธมณฑล จ.นครปฐมด้วย


เขียนเมื่อ 25 พฤษภาคม 2556 | อ่าน 2777
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 2431
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2186
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2287
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2300
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 2169
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2096
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 2601
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 4118
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 3936
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 4580
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th