กำหนดการ งานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูดีไม่มีอบายมุข"

 

กำหนดการ จัดงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

ให้กับบุคลากรทางการศึกษารางวัล“ครูดีไม่มีอบายมุข”

เนื่องในงานวันครู ปี ๒๕๕๖

ระหว่างวันที่   ๑๐-๑๑ มกราคม  ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

 

๑๐ มกราคม  ๒๕๕๖

๑๒.๓๐-๑๕.๒๐น.          ลงทะเบียน ณ โรงเรียนอมาตยกุล/ชี้แจงรายละเอียดการศึกษาดูงาน โดย

                                     ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข แบ่งกลุ่ม ศึกษาดูงาน

        -  กลุ่ม ๑   แบ่งปันแผนการสอน แบบนีโอฮิวแมนนิส

                        (อ.รัชนี   อมาตยกุล และคณะครู)

        - กลุ่ม ๒   จิตวิทยานี่โอฮิวแมนนิส  (รศ.ดร.เกียรติวรรณ   อมาตยกุล)

๑๕.๒๐-๑๕.๓๐น.          สรุป ซักถามข้อสงสัย /มอบของที่ระลึกให้วิทยากร

๑๖.๐๐-๑๘.๐๐น.          เดินทางเข้าที่พัก ศูนย์รัชนีแจ่มจรัส  (สันนิบาตสหกรณ์) แยกพิชัย

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐น.            รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐-๒๑.๐๐น.         สุนทรียสนทนา “เส้นทางครูดี ไม่มีอบายมุข” กับการสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน

 

๑๑ มกราคม  ๒๕๕๖

๙.๐๐ - ๙.๓๐ น.            ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.         กล่าวต้อนรับและสัมภาษณ์ตัวอย่างของบุคลากรที่ได้รับรางวัล

๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น.      ชมการแสดง

                                                - เทิดพระคุณครู (ชุดที่ ๑)

                                                - แด่คุณครูด้วยดวงใจ (ชุดที่ ๒)

๑๐.๒๐ - ๑๐.๔๕ น.       “เรื่องดีที่โรงเรียน” ประสบการณ์ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น ๑

จากโรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี

๑๐.๔๕ - ๑๑.๑๕ น.       ปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตราจารย์ระพี  สาคริก   ในหัวข้อ

“ครูดีไม่มีอบายมุข กับการกอบกู้จิตวิญญาณการศึกษา”

๑๑.๑๕ – ๑๑.๒๐ น.      กล่าวรายงาน โดยคุณธีระ  วัชรปราณี (ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า)

๑๑.๒๐– ๑๑.๓๐ น.      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวให้กำลังใจในการทำงานของบุคลากร

ทางการศึกษาในหัวข้อ “ปลุกพลังครูดีไม่มีอบายมุข”เพื่อปกป้องเยาวชน พ้นอบายมุข

๑๑.๓๐ – ๑๑.๓๕ น.      พิธีมอบโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุของแผ่นดิน”

 แด่ศาสตราจารย์ระพี สาคริก  นายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์โดยรัฐมนตรีว่าการ

 กระทรวงศึกษาธิการ

๑๑.๓๕– ๑๒.๐๐ น.      พิธีมอบโล่เกียรติคุณ แด่ “ครูดีไม่มีอบายมุข” เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๕๖

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(พระสงฆ์สวดชยันโต)

*ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

๑๒.๐๐ น.                     รับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๓๐น.                      เดินทางไปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า

                             พระบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลศิริราช

ครูดีไม่มีอบายมุข เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 หมายเหตุ*        กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


เขียนเมื่อ 9 มกราคม 2556 | อ่าน 2887
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 2431
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2186
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2287
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2300
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 2169
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2096
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 2600
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 4117
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 3936
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 4580
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th