ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี ๒๕๕๖

ตามที่สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้เห็นความสำคัญของบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวอย่างที่ดีต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน จึงร่วมกันจัดงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูแกนนำโครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ที่ร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ จำนวน 120 คน และขอเชิญผู้ได้รับการคัดเลือก ดังประกาศที่แนบ เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 11 มกราคม 2555 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง หรือกรุณาติดต่อ นายพงศกร เรียบร้อย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า โทร. 08 4056 3842

 

  1. รางวัล“ครูดีไม่มีอบายมุข”ประจำปี ๒๕๕๖ประเภท เขตพื้นที่การศึกษา(มิได้เรียงลำดับ)
    จำนวน 13รางวัล

1

นายนิคม เขียวฉ่ำ

ผอ.สพป

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒

เพชรบูรณ์

2

นายประหยัด อนุศิลป์

ผอ.สพป

สพป.สระบุรี เขต ๒

สระบุรี

3

นายสมภพ ศักดิ์ดิษฐานนท์

ผอ.สพป

สพป.นครราชสีมา เขต ๔

นครราชสีมา

4

นายสมุทร สมปอง

ผอ.สพป

สพป.มหาสารคาม เขต ๓

มหาสารคาม

5

ว่าที่พันตรี สุวิศิษฏ์ กันทา

รอง ผอ.สพป

สพป.พิจิตร เขต ๑

พิจิตร

6

นางณภัทรภัค ธัญญวณิชกุล

รอง ผอ.สพป

สพป.กรุงเทพมหานคร เขต ๑

กรุงเทพมหานคร

7

นางวาริน จำรัส

ผอ.กลุ่มนิเทศ

สพป.ระยอง เขต 2

ระยอง

8

นางสาวนวลจันทร์  สันวรรณ

ศน.

สพป.ลำปาง

ลำปาง

9

นายเสกสรรค์  อรรถยานันทน์   

ศน.

สพป.อ่างทอง

อ่างทอง

10

นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร

รอง ผอ.สพป

สพป.สุรินทร์ เขต 2

สุรินทร์

11

นายประถม  เมืองอินทร์

ศน.ชำนาญการพิเศษ

สพป.นครราชสีมา เขต 2

นครราชสีมา

12

นางสาวฉลุไล  วงษ์ประชุม

ศน.ชำนาญการพิเศษ

สพป.สกลนคร เขต2

สกลนคร

13

นายดนัย เส้งสีแดง

รอง ผอ.สพป

สพป.นราธิวาส เขต 3

นราธิวาส

  2. รางวัล“ครูดีไม่มีอบายมุข”ประจำปี ๒๕๕๖ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (มิได้เรียงลำดับ)
     จำนวน 77 รางวัล 

 

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

โรงเรียน

จังหวัด

1

นายนิคม สินธุพงษ์

ผู้อำนวยการ

พร้าววิทยาคม

เชียงใหม่

2

นายสิทธิพล พหลทัพ

รองผู้อำนวยการ

บ้านป่างิ้วหนองฮี

ขอนแก่น

3

นายประทุม เกตุกิตติกุล

ผู้อำนวยการ

ศรีคีรีมาศวิทยา

สุโขทัย

4

นายพศิณศักดิ์ กลางประพันธ์

ผู้อำนวยการ

บ้านพรานอ้น

มุกดาหาร

5

นายประวิทย์  น้อยบัวทอง

ผู้อำนวยการ

อนุบาลเลย

เลย

6

นายบุญตา สัตย์ซื่อ

ผู้อำนวยการ

โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม

กาฬสินธุ์

7

นายยรรยง  คนสมบูรณ์

ผู้อำนวยการ

สกลนครพัฒนศึกษา

สกลนคร

8

นายอรรถกร สุขบรรเทิง

ผู้อำนวยการ

ลานทรายพิทยาคม

สุรินทร์

9

นายบุญลอง คนรู้

ผู้อำนวยการ

วันอาสาพัฒนา2520

นครราชสีมา

10

นายอาณกร หนองหงอก

ผู้อำนวยการ

บ้านคำเกิ่ง

ยโสธร

11

นายสมวาท จงหมื่นไวย์

ผู้อำนวยการ

ทหารอากาศบำรุง

นครราชสีมา

12

นายทองย่อม สาครสูงเนิน

ผู้อำนวยการ

บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น

มหาสารคาม

13

นายนิยม สิงห์คำคูณ

ผู้อำนวยการ

ชุมชนบ้านหนองเชียงชา

ชัยภูมิ

14

นางสมคิด จันขุนทศ

ผู้อำนวยการ

วัดโบสถ์เจริญธรรม

นครนายก

15

นายบุญช่วย แป้นจันทร์

ผู้อำนวยการ

ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

พระนครศรีอยุธยา

16

นายเอนก อุ่นใจ

ผู้อำนวยการ

บ้านปากคะยาง

สุโขทัย

17

นายนิติรัฐ   โสดานิล

ผู้อำนวยการ

ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1

สระบุรี

18

นางฐิติมา แตงทอง

ผู้อำนวยการ

วัดยกกระบัตร(ชุมราษฎร์นุสรณ์)

สมุทรสาคร

19

นายบัญชา จันทร์รักษา

ผู้อำนวยการ

ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

ปทุมธานี

20

นายประทวน  นกยูงแดง

ผู้อำนวยการ

อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

ลพบุรี

21

นายตรีภพ  สมัครลาน

ผู้อำนวยการ

บ้านลำโป่งเพชร

ลพบุรี

22

นางพรทิพย์   โพธิ์บัว

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

ลพบุรี

23

นางวันทนา  ชูช่วย

รองผู้อำนวยการ

ดำรงราษฎร์สงเคราะห์

เชียงราย

24

นางนพนันท์   ขนาบศักดิ์

ผู้อำนวยการ

บ้านหนองไก่ปิ้ง

ชุมพร

25

นายประชุม   นิ่มหนู

ผู้อำนวยการ

สันมหาพนวิทยา

เชียงใหม่

26

นายบุญเสริม   สุริยา

ผู้อำนวยการ

สันป่าตองวิทยาคม

เชียงใหม่

27

นายทวีป    วิไลวรรณ

ผู้อำนวยการ

วัดท่าตะโก

นครสวรรค์

28

นายสมชาย   พฤษสุภี

ผู้อำนวยการ

วัดทองหลาง

อุทัยธานี

29

นายจันทร พลสิงห์

ผู้อำนวยการ

มาบอำมฤตวิทยา

ชุมพร

30

นายเกษม    สุขเกตุ

ผู้อำนวยการ

กำแพงดินพิทยาคม

พิจิตร

31

นายบุญลือ   ศรีสุวรรณ

ผู้อำนวยการ

ภูซางวิทยาคม

พะเยา

32

นายรัตน์     จันทโคตร

ผู้อำนวยการ

บ้านป่าเลน

น่าน

33

นางประไพ   ขว้างไชย

ผู้อำนวยการ

นายางวิทยา

ลำปาง

34

นายวิเชียร   เกิดสมกาล

ผู้อำนวยการ

เมืองกระบี่

กระบี่

35

นายเชี่ยวชาญ   คงสกุล  

รองผู้อำนวยการ

สินปุนคุณวิชญ์

กระบี่

36

นายสนธิชัย สมเกตุ

ผู้อำนวยการ

บ้านแม่จ้อง

เชียงใหม่

37

นายสายัณห์     เจียมสวัสดิ์

ผู้อำนวยการ

วัดกลาง

นครศรีธรรมราช

38

นายวิชัย    จิตรพิศาล

ผู้อำนวยการ

วัดทุงเฟื้อ

นครศรีธรรมราช

39

นายถนัด     ก่อสุวรรณ

ผู้อำนวยการ

ทุ่งมะพร้าววิทยา

พังงา

40

นายอามีน    อัลบุษรา

ผู้อำนวยการ

บ้านบูเก๊ะพลูโฆ

ยะลา

41

นายมนูญ      เกื้อมิตร

ผู้อำนวยการ

วัดตำนาน

พัทลุง

42

นายสว่าง    ทองชุม

ผู้อำนวยการ

บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)

พัทลุง

43

นางรัชนี    ทองเงิน

ผู้อำนวยการ

บ้านห้วยน้ำดำ

สตูล

44

นายวรวิทย์   หมาดทิ้ง

ผู้อำนวยการ

อนุบาลควนโดน

สตูล

45

นายสาคร    เจริญกัลป์

ผู้อำนวยการ

วัดเนินยาง

ระยอง

46

นายกิตติศักดิ์    ชาญอักษร

ผู้อำนวยการ

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

47

นายประวัติ      มูสิกะเจริญ

ผู้อำนวยการ

สมุทรมณีรัตน์

สมุทรสาคร

48

นายพัฒนะ    เส็งเรียบ

ผู้อำนวยการ

วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคม)

สมุทรสาคร

49

นายไพรินทร์   ศรีวิพัฒน์

ผู้อำนวยการ

อนุบาลสังขละบุรี

กาญจนบุรี

50

นายสุระกฤต  จันทร์ทอง

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดบ้านใหม่

สงขลา

51

นายกฤดิพงค์   บุญรงค์

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดชนาธิการาม

พังงา

52

นายเธียรชัย  แสงชาตรี

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนธงชัยวิทยา

ประจวบคีรีขันธ์

53

นางวณิชชา  เดี่ยววาณิชย์

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข

สุราษฎร์ธานี

54

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา  รัตตะมาน

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม

ชุมพร

55

นางอัญชลี ไก่งาม

รองผู้อำนวยการ

ป่าแดงวิทยา

เชียงราย

56

นายเกษม หวันอาหลี

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนบ้านวังพา

สงขลา

57

นายสุวิทย์   กังแฮ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ

ตรัง

58

ว่าที่ร้อยเอกอาจินต์ จรูญผล

ผู้อำนวยการ

หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

ชลบุรี

59

นายสุรพล  พละศักดิ์

ผู้อำนวยการ

บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)

กาญจนบุรี

60

นางสาววรัญญา  ธีรธรรมากร

ผู้อำนวยการ

บ้านสวนอุดมวิทยา

ชลบุรี

61

นายวุฒิ  ปัญญาบุญ

ผู้อำนวยการ

วัดแตน

พิษณุโลก

62

นายบุญธรรม  วงศ์ชรินรัตน์

ผู้อำนวยการ

วัดบ้านใหม่

พิษณุโลก

63

นายนิคม ปาดอน

ผู้อำนวยการ

บ้านป่าตาล

ลำพูน

64

นางภัคธินี ทองนพคุณ

ผู้อำนวยการ

บ้านหมื่นฤาชัย

ตาก

65

นายสุพรหมเมธ แถวโสภา

ผู้อำนวยการ

เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา

นครราชสีมา

66

นายเพชระ   เทพวาที

ผู้อำนวยการ

บ้านกันจุ

เพชรบูรณ์

67

นายจำรัส กิติศรี

รองผู้อำนวยการ

บ้านห้วยไคร้

เชียงราย

68

นายสุรกิต  ศรีคำ

ผู้อำนวยการ

บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก

พิษณุโลก

69

ว่าที่ร้อยโทชวลิต  วิชาดี

ผู้อำนวยการ

วัดพลับพลาชัย

ปทุมธานี

70

นายสมชัย นามสว่าง

ผู้อำนวยการ

โคกยางวิทยา

สุรินทร์

71

นายนพดล ทัศนภักดิ์

ผู้อำนวยการ

บ้านแฝกโนนสำราญ

มหาสารคาม

72

ว่าตรีร้อยตรีชนะพล  ดุลยเกษม

ผู้อำนวยการ

อุดรพิทยานุกูล2

อุดรธานี

73

นายประกาศิต พิศวงปราการ

ผู้อำนวยการ

เกษตรศิลปวิทยา

ชัยภูมิ

74

นายวิชาญ จันทร์อินทร์

ผู้อำนวยการ

ศิริมังคลาจารย์

เชียงใหม่

75

นางวิภาวี  ปิยกิตติไพบูลย์

ผู้อำนวยการ

บ้านท่ากรวด

ลพบุรี

76

นายสนั่น จันสังข์

ผู้อำนวยการ

อ่าวใหญ่พิทยาคาร

ตราด

77

นายสมพล ทองตัน

ผู้อำนวยการ

บ้านปางแก (สภาประชานุกูล)

นครราชสีมา

78

นางสาวจรรยา มโนรส

ผู้อำนวยการ

นารีรัตน์

แพร่

       

3.รางวัล“ครูดีไม่มีอบายมุข”ประจำปี ๒๕๕๖ประเภท ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทย ทำดี  ถวายในหลวง”ประเด็นการแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่  (มิได้เรียงลำดับ) จำนวน 30 รางวัล 

 

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

โรงเรียน

จังหวัด

1

นางสาวรจนา กลิ่นหอม

ครูปฏิบัติการ

มาบอำมฤตวิทยา

ชุมพร

2

นายนิธิศ สันสยะ

ครูปฏิบัติการ

มาบอำมฤตวิทยา

ชุมพร

3

นางสมหวัง นุชเอี่ยม

ครูชำนาญการพิเศษ

วัดกระบังมังคลาราม

พิษณุโลก

4

นายชูชาติ นามกรณ์

ครูชำนาญการพิเศษ

บ้านปากคะยาง

สุโขทัย

5

นายธีรวัฒน์ ทักษิณ

ครูชำนาญการพิเศษ

บ้านปากคะยาง

สุโขทัย

6

นางสาวประนอม  ดอนแก้ว

ครู

เวียงมอกวิทยา

ลำปาง

7

นางวิมล  นาวะระ

ครูชำนาญการพิเศษ

พร้าววิทยาคม

เชียงใหม่

8

นางพจมาน  เดชะ

ครูชำนาญการพิเศษ

พร้าววิทยาคม

เชียงใหม่

9

นางสิริรัตน์  ภาวะเดช

ครูชำนาญการพิเศษ

บ้านแม่จ้อง

เชียงใหม่

10

นางอรทัย  จินดาประสาน

ครูชำนาญการพิเศษ

ศรีคีรีมาศวิทยา

สุโขทัย

11

นางมะลิษา  บรรณาภูมิ

ครูชำนาญการพิเศษ

บ้านท่าเลื่อนสามัคคี

นครราชสีมา

12

นางทองปลูก เทพทอง

ชำนาญการพิเศษ

บ้านท่าเลื่อนสามัคคี

นครราชสีมา

13

นางสำอางค์  เหล็กประสุข

ชำนาญการพิเศษ

บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์

นครราชสีมา

14

นางสาวสมรักษ์  ทิวงศ์ษา

ครู

บ้านปางอ้า

ลำปาง

15

นายพิมล บัวบาน

ชำนาญการพิเศษ

บ้านเลิศอรุณ

สุรินทร์

16

นางเสาวลักษณ์  ชาติรังสรรค์

ชำนาญการพิเศษ

นารีรัตน์

แพร่

17

นายไพรัตน์ อินทรโยธา

ครูชำนาญการพิเศษ

สบปราบพิทยาคม

ลำปาง

18

นางนงลักษณ์  เทพจร

ชำนาญการพิเศษ

ป่าแดงวิทยา

เชียงราย

19

นางวรรณธี  พันธ์ภู่

ครูชำนาญการพิเศษ

วัดกระบังมังคลาราม

พิษณุโลก

20

นางสาวแก้วกาญจน์ ตันหล้า

ครูชำนาญการพิเศษ

บ้านห้วยไคร้

เชียงราย

21

นางสาวณัฐพร สังข์ทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

บ้านกระเทียม (ราชวิทยาคม)

สุรินทร์

22

นางนิปัทม์ สนิทเธอ

ครูชำนาญการพิเศษ 

มิตรภาพที่ 20

จันทบุรี

23

นางสาววีนัส ปราโมทย์

ครูชำนาญการพิเศษ 

วัดเนินยาง

ระยอง

24

นางลำใย ท้าวเพชร

ครูชำนาญการพิเศษ 

ชุมชนบ้านฝั่งแดง

สกลนคร

25

นางนัชญา ศิริมาสกุล

ครู

ลำทับประชานุเคราะห์

กระบี่

26

นางสาวอรอุมา คำประกอบ

ครูชำนาญการ 

บ้านหนองมะค่า

ลพบุรี

 

27

นางนุชรินทร์ ลีนะหุต

ครูชำนาญการพิเศษ 

บ้านดอนชมพู (สังฆประชานุเคราะห์)

นครราชสีมา

 

28

นางพัชนี ลิ้มสมบัติอนันต์

ครูชำนาญการ 

ถาวรานุกูล

สมุทรสงคราม

 

29

นางวิทูรย์ จันทร์นนท์

ครู

บ้านหนองแสง

มหาสารคาม

 

30

นางทองนวล จำปาสิม

ครูชำนาญการพิเศษ 

อนุบาลเลย

เลย

 

       

กรุณาดาวน์โหลดใบตอบรับและระเบียบปฏิบัติ ที่ด้านล่างนี้


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (179.67 kb)

เขียนเมื่อ 7 มกราคม 2556 | อ่าน 10427
เขียนโดย โรงเรียนบ้านห้วยหว้า( อ.เมือง)

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 2431
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2186
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2287
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2300
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 2169
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2096
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 2600
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 4117
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 3936
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 4580
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th