ชมรมเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธพุทธชยันตีแห่งประเทศไทย

ความเป็นมาของชมรม

            สืบเนื่องจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้จัดทำโครงการสัมมนาการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธปีที่ 9 ตามแนวทาง 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ โดยจัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธที่ได้รับคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธมาเป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 95 โรงเรียนจากจำนวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธทางเว็บไซต์http://www.vitheebuddha.com   ที่มีจำนวนมากกว่า 12,000 โรงเรียน กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 20-23 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            จากกิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะผู้จัดการสัมมนาร่วมกับผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 95 โรงเรียน ได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกัน โดยใช้ชื่อว่า “ชมรมเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธพุทธชยันตีแห่งประเทศไทย” ทั้งนี้เนื่องจากในปีพุทธศักราช 2555 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า บทบาทหน้าที่ของโรงเรียนวิถีพุทธกลุ่มตัวอย่าง 95 โรงเรียน นอกจากเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธตามแนวทาง “29 ประการสู่การเป็นโรงเรียน             วิถีพุทธ” ยังจะได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาด้วยกิจกรรม “สื่อสารความดีในวันพระ” เพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน                         วันวิสาขบูชา ปีพุทธศักราช 2555 นี้ด้วย

สมาชิกของชมรมที่เป็นสมาชิกหลักประกอบด้วยโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 95 โรงเรียนดังนี้

 

ภาค

ที่

ชื่อโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เหนือ

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

บ้านท่าช้าง

บ้านแม่จ้อง

ศิริมังคลาจารย์

บ้านเด่นวิทยา

บ้านหนองตะโก

บ้านน้ำลี

วัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์)

บ้านท่าฬ่อ

วังกรดนุกูลศึกษา

วัดจันทร์ตะวันออก

บ้านชาติตระการ

บ้านสะเลียม

บ้านปงท่าขาม

บ้านน้ำริน

บ้านรักไทย

อนุบาลลำปาง

บ้านหนองปลาสะวาย

อนุบาลศรีนคร

ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา

ท่าปลาอนุสรณ์

สบปราบพิทยาคม

เชียงม่วนวิทยาคม

ปัว

พบพระวิทยาคม

ซับบอนวิทยาคม

หัวดงราชพรหมาภรณ์

 

สพป.กำแพงเพชร เขต 2

สพป.เชียงใหม่ เขต 1

สพป.เชียงใหม่ เขต 1

สพป.เชียงใหม่ เขต 5

สพป.นครสวรรค์ เขต 3

สพป.น่าน เขต 1

สพป.พิจิตร เขต 1

สพป.พิจิตร เขต 1

สพป.พิจิตร เขต 2

สพป.พิษณุโลก เขต 1

สพป.พิษณุโลก เขต 3

สพป.แพร่ เขต 1

สพป.แพร่ เขต 2

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

สพป.ลำปาง เขต 1

สพป.ลำพูน เขต 2

สพป.สุโขทัย เขต 2

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

สพม. เขต 35 ลำปาง

สพม.เขต 36 พะเยา

สพม.เขต 37 น่าน

สพม.เขต 38 ตาก

สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์

สพม.เขต 42 นครสวรรค์

ภาค

ที่

ชื่อโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อีสานตอนบน

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

หนองกุงสมเด็จ

บ้านวังโพน

โนนสำราญวิทยา

บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี

บ้านดอนกลาง

บ้านนาเข

บ้านดง

บ้านดงเจริญ

บ้านนาคำปักแฮด

อนุบาลเลย

การกุศลวัดบูรพา

บ้านนาทับไฮ

บ้านยามกาโนนคำ

อนุบาลอุดรธานี

เซไลวิทยาคม

ยางตลาดวิทยาคาร

ปอพานพิทยาคม

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

สพป.ขอนแก่น เขต 4

สพป.ชัยภูมิ เขต 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

สพป.นครพนม เขต 2

สพป.นครพนม เขต 2

สพป.มหาสารคาม  เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1

สพป.ยโสธร เขต 1

สพป.เลย  เขต 1

สพป.สกลนคร เขต 2

สพป.หนองคาย เขต 2

สพป.อุดรธานี  เขต 1

สพป.อุดรธานี  เขต 1

สพม.เขต 19 เลย

สพม.เขต24 กาฬสินธุ์

สพม.เขต26 มหาสารคาม

อีสานตอนล่าง

 

 

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

หนองสมอประชาพัฒนา

บ้านโนนสำราญ

ตะวันชัยวิทยา

บ้านบุใหญ่

บ้านมาบกราดวิทยา

พังเทียม (คุรุสามัคคี 2)

บ้านเทพสามัคคี

บ้านเปือยขาม

บ้านท่าศิลา

บุญวัฒนา

โชคชัยสามัคคี

ลานทรายพิทยาคม

สังขะ

สพป.นครราชสีมา เขต 1

สพป.นครราชสีมา เขต 2

สพป.นครราชสีมา เขต 3

สพป.นครราชสีมา เขต 4

สพป.นครราชสีมา เขต 5

สพป.นครราชสีมา เขต 5

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

สพป.สุรินทร์ เขต 2

สพม. เขต 31 นครราชสีมา

สพม. เขต 31 นครราชสีมา

สพม.เขต 33 สุรินทร์

สพม.เขต 33 สุรินทร์

ภาค

ที่

ชื่อโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลาง

57

58

59

60

61

62

63

64

65

แย้มสะอาดรังสิต

วัดเขาวังราชบุรี

วัดครุใน

วัดบางกะเจ้ากลาง

วัดแค

อนุบาลวัดพิชัยสงคราม

วัดสำโรงเหนือ

วัดพิจารณ์โสภณ

เจ้าพระยาวิทยาคม

สพป.ปทุมธานี เขต 2

สพป.ราชบุรี เขต 1

สพป.สมุทรปราการ เขต 1

สพป.สมุทรปราการ เขต 1

สพป.สมุทรปราการ เขต 1

สพป.สมุทรปราการ เขต 1

สพป.สมุทรปราการ เขต 1

สพป.อ่างทอง

สพม.สพม.เขต 2 กรุงเทพฯ

ตะวันออก

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

สฤษดิเดช

ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง

บ้านวังกวาง

บ้านวังรี

วัดพลงช้างเผือก

สอยดาววิทยา

ศรียานุสรณ์

สะพานเลือกวิทยา

คิชฌกูฏวิทยา

เครือหวายวิทยาคม

อ่าวใหญ่พิทยาคาร

สพป.จันทบุรี เขต1

สพป.ปราจีนบุรี เขต1

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

สพป.ระยอง เขต 2

สพม.เขต 17 จันทบุรี

สพม.เขต 17 จันทบุรี

สพม.เขต 17 จันทบุรี

สพม.เขต 17 จันทบุรี

สพม.เขต 17 จันทบุรี

สพม.เขต 17 ตราด

ตะวันตก

77

78

79

80

81

อนุบาลวัดลูกแก

ราษฎร์บำรุงธรรม

กฤษณา

สวนป่าองค์พระ

สงวนหญิง

สพป.กาญจนบุรี เขต 2

สพป.กาญจนบุรี เขต 4

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี

 

 

 

 

 

ภาค

 

ชื่อโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ใต้

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

วัดดอนรวบ

อนุบาลปะทิว

ประชาสงวน

วัดราษฎร์บำรุง

บ้านห้วยน้ำพุ

ชุมชนบ้านทุ่งคล้า

บ้านทุ่งลาน

วัดหานโพธิ์

อายุรกิจโกศล

ท่าอุแพพิทยา

เสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก

สตรีภูเก็ต

ไม้แก่นกิตติวิทย์

รัตภูมิวิทยา

สพป.ชุมพร เขต 1

สพป.ชุมพร เขต 1

สพป.ชุมพร เขต 2

สพป.ชุมพร เขต 2

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

สพป.ปัตตานี เขต 3

สพป.พัทลุง เขต 1

สพป.พัทลุง เขต 2

สพป.สงขลา เขต 3

สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี

สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี

สพม.เขต 14 ภูเก็ต

สพม.เขต 15 ปัตตานี

สพม.เขต 16 สงขลา

           

 

   ชมรมได้เปิดรับสมัครสมาชิกซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่สมัครลงทะเบียนใน http://www.vitheebuddha.com  ได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสมทบของชมรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวทางของชมรม                          โดยโรงเรียนที่สนใจสามารถสมัครมาได้ทาง http://www.vitheebuddha.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการชมรม

รายชื่อคณะกรรมการชมรมเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธพุทธชยันตี

 

  1. นายสนธิชัย     สมเกตุ                                     ประธานเครือข่ายและประธานเครือข่ายภาคเหนือ

ผอ.รร.บ้านแม่จ้อง  สพป.เชียงใหม่ เขต 1

เบอร์โทรศัพท์ 081-8835474                           E-mail : Sonthichai_maejong@hotmail.com

 

  1. นายอรรถกร  สุขบันเทิง                                  ประธานเครือข่ายภาคอีสานตอนล่าง

ผอ.รร.ลานทรายพิทยาคม  สพม.33 (สุรินทร์)

เบอร์โทรศัพท์ 089-5832840                           E-mail :

 

  1. นายโชติ  ศรีน้อย                                             ประธานเครือข่ายภาคใต้

ผอ.รร.วัดหารโพธิ์  สพป.พัทลุง เขต 2

เบอร์โทรศัพท์ 081-9632459                           E-mail :

 

  1. นายอุกฤษฎ์  จรูญชัย                                       ประธานเครือข่ายภาคตะวันออก

ผอ.รร.คิชฌกูฎวิทยา  สพม.เขต 17 (จันทบุรี-ตราด)

เบอร์โทรศัพท์ 081-9418859                           E-mail :

 

  1. นางประภาพรรณ  ศรีน้อย                               ประธานเครือข่ายภาคกลาง

ครู รร.อนุบาลวัดพิชัยสงคราม  สพป.สมุทรปราการ เขต 1

เบอร์โทรศัพท์ 081-6422135                           E-mail :

 

  1. นายนิคม วงษ์สุวรรณ                                      ประธานเครือข่ายภาคตะวันตก

ครู รร.อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  สพป.กาญจนบุรี เขต 2

เบอร์โทรศัพท์ 089-2313496                           E-mail : nkwongsuwan@hotmail.com

 

  1. นายธนัฐ  มาตชรา                                           เลขานุการเครือข่าย และประธานเครือข่ายภาคอีสานตอนบน

รอง ผอ.รร.ปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก   สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)

เบอร์โทรศัพท์ 089-4226920                           E-mail : toa_jee@windowslive.com

 

 

 

 

กิจกรรมของชมรม

                 1. การขับเคลื่อนและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธตามแนวทาง “ 29 ประการสู่ความเป็น โรงเรียนวิถีพุทธ ”

    2.ร่วมปฏิบัติบูชา เนื่องในโอกาสพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยกิจกรรม “สื่อสารความดีในวันพระ” ซึ่งมีกิจกรรมย่อยที่จะปฏิบัติในวันพระวันนี้

            2.1 กิจกรรมสื่อสารความดีในโรงเรียน

                        - ใส่เสื้อสีขาวทุกคน

                        -  ทำบุญใส่บาตร ฟังเทศน์

                        - รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน

                        - สวดมนต์แปล / ท่องอาขยานเด็กดีวิถีพุทธ

             2.2 กิจกรรมสื่อสารความดีนอกโรงเรียน ( ในชุมชน )

                        - นักวิจัยโพธิสัตว์น้อยชวนผู้ปกครองและชุมชนปลอดเหล้า

 

            รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ติดต่อสอบถามได้จากประธานชมรมและคณะกรรมการชมรมทุกท่านตามที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail ที่ให้ไว้

 

 

นายสนธิชัย  สมเกตุ

ประธานชมรมเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธพุทธชยันตีแห่งประเทศไทย

1 เมษายน 2555


เขียนเมื่อ 3 เมษายน 2555 | อ่าน 4043
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 2431
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2186
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2287
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2300
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 2169
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2096
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 2601
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 4118
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 3936
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 4580
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th