ช่องที่มี * จำเป็นต้องกรอกให้ครบถ้วนค่ะ
ข้อมูลเบื้องต้นโรงเรียน
     
  เริ่มโครงการวิถีพุทธ ปี * เช่น 2559
  เป็นแกนนำวิถีพุทธ:
ใช่
ไม่ใช่ *
  โรงเรียนตั้งอยู่ใน:
เมือง
ต่างอำเภอ *
     
ข้อมูลโรงเรียน
     
  รหัสโรงเรียน: *
รหัสโรงเรียน รหัสที่ราชการออกให้กับแต่ละโรงเรียนตามแต่ละสังกัดเช่น รหัส OBEC เป็นต้น
(หากระบบแจ้งว่าเคยลงทะเบียนแล้ว กรุณาตรวจสอบชื่ออย่างระเอียด ที่นี่ ถ้าปรากฎว่าข้อมูลไม่ใช่ที่จะลงทะเบียนใหม่ กรุณากำหนดรหัสเอง เป็นตัวเลข 5-8 ตัว หากซ้ำอีกให้กำหนดใหม่ จนกว่าจะใช้ได้)
     
  ชื่อโรงเรียน: *
เช่น โรงเรียนวิถีพุทธ, วิทยาลัยวิถีพุทธ, สถาบันอาชีวะ เป็นต้น
  เลขที่:
  หมู่ที่:
  หมู่บ้าน:
  ตรอก/ซอย:
  ถนน:
  ตำบล/แขวง: *
  อำเภอ/เขต: *
  จังหวัด: *
  รหัสไปรษณีย์: *
  โทรศัพท์:
  แฟกซ์:
  เว็บไซต์: เช่น www.vitheebuddha.com
  อีเมล์: เช่น vitheebuddha@vitheebuddha.com
  ปีที่ก่อตั้ง:
  จำนวนห้องเรียน: ห้อง * (โดยประมาณ)
  จำนวนครู: คน * ( โดยประมาณ)
  จำนวนนักเรียน: คน * (โดยประมาณ)
  ระดับชั้นที่เปิดสอน:
เด็กเล็ก
อนุบาล
ประถม
มัธยม 1 - 3
มัธยม 4 - 6
ปวช.
ปวส.
ปริญญา
  ผู้อำนวยการ: *
     
  ตราสัญลักษณ์: ภาพ jpg,gif,png ขนาดไม่เกิน 300 Kb
  แผนที่: ภาพ jpg,gif,png ขนาดไม่เกิน 300 Kb
     
ข้อมูลสังกัด
     
  เลือกสังกัด:
สพป.
สพม.
* เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
     
ข้อมูลเข้าระบบ
     
  ชื่อผู้ใช้ (username): *
ใช้รหัโรงเรียนเป็นชื่อผู้ใช้ (username)
  รหัสผ่าน (password): *
ตั้งรหัสผ่าน เป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข พิมพ์ติดกัน เช่น vtb2559 เป็นต้น
     
ผู้กรอกข้อมูล
     
  ชื่อผู้กรอกข้อมูล: *
  เบอร์โทรศัพท์: *
  อีเมล์:
     
   
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th