รายผลประเมินตนเองการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ ของโครงการโรงเรียนวิธีพุทธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนบ้านวังยาวได้ดำเนินการตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
ได้ดำเนินดังต่อไปนี้ คือ
1.ด้านกายภาพ 7  ประการ
-มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน
-มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียน
-มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม
-มีความสะอาดร่มรื่น
-มัห้องพระพุทธศานาหรือลานธรรม
ัไม่มีสิ่งเสพติด เหล้าบุหรี่ ร้อยเปอร๋เซ็นต์
3. ด้านการเรียนการสอน
- บริหารจิต เจริญปัญญาก่อนเข้าเรียนเช้าบ่าย ครูและนักเรียน
-บูรณษวิถึพุทธ ทุกกลุ่มสาระ และวันสำคัญทางพุทธศาสนา
4. ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน
- รักษา ศีล 5
- ยิ้มง่ายไหว้สวย กราบงาม
-ก่อนรับประทานอาหารมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ
- ประหยัดอดออม ถนอมใช้ เงิน และสิ่งของ
-ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ๘ ประการ
-ชืนชม คุณงามความดีหน้าเสาธง
- ชื่นชมคุณความดี หน้าเสาธง
- โฮมรูมสะท้อนความรู้สึก


 

เขียนเมื่อ 14 กันยายน 2566 | อ่าน 7637
เขียนโดย

  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 8707
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 8618
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 8704
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 8601
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 8403
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 8449
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 8849
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 10450
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 10281
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 10977
 
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th