พุทธวิธีชนะมารจากบทสวดพุทธชัยมงคลคาถา

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=43605
   
อ่านพุทธพจน์จากพระโอษฐ์
พุทธโอษฐ์ หรือ พุทธวจน คำพูดคำสอนโดยตรงจากพระพุทธเจ้า
วัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ธรรมะจากพระโอษฐ์ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมหนังสือธรรมะ ที่เป็นพุทธวัจน์ ( พุทธวจน )

http://buddhaoat.blogspot.com/
   
MS office online
แชร์เอกสาร doc แบบออนไลน์ ฟรี
https://docs.com/
   
วัดหนองป่าพง

http://www.ubu.ac.th/wat/
   
งานวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนา จาก ม.มหิดล
รวมบทคัดย่อเป็น
http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/reportcrs.htm
   
ตารางสถิติในการวิจัย
รวบรวมตารางทุกประเภทที่ใช้ในการวิจัยมาไว้ที่นี่เป็น pdf
http://www.watpon.com/table/
   
ชื่อวิทยานิพนธ์ : บทบาทในการรักษาพระธรรมวิน ัยของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) : ศึกษาเฉพาะกรณีธรรมกาย
ชื่อผู้วิจัย : พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (บุญถึง)

http://larnbuddhism.com/webboard/showthread.php?t=3053
   
โรงเรียนทอสี

http://www.thawsischool.com/
   
รวมบทความ โดย อาจารย์วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 บทความใหม่ และที่รวบรวมจากบทความที่เคยเขียนลงหนังสือ โดย อาจารย์วสันต์  พงศ์สุประดิษฐ์          
http://www.ajarnvason.com/index.php?mo=1
   
ศูนย์ข้อมูล สสส.
สานพลังปัญา เพื่อสุขภาวะเยาวชนไหทย
http://info.thaihealth.or.th/
   
คลิปสื่อการสอน สุขแท้ด้วยปัญญา

http://www.budnet.org/clipcontest/
   
วัดหนองป่าพง
เป็นวัดป่าสายปฏิบัติ ซึ่งพระอาจารย์ชา สุภทฺโท ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สำหรับประพฤติปฏิบัติ ฝึกฝน อบรมพระภิกษุ-สามเณร ผู้มุ่งสู่ความพ้นทุกข์ ให้เป็นผู้มักน้อย สันโดษ เสียสละ พากเพียรเพื่อมรรคผลนิพพาน
http://www.watnongpahpong.org/
   
ทักษะชีวิต :
เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
http://lifeskill.obec.go.th/
   
โทรทัศน์ครู
วีดีโอ สื่อสำหรับครูเพื่อส่งเสริมการศึกษา โดย คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
http://www.thaiteachers.tv/
   
ดาวน์โหลดหนังสือคำสอน พระธรรมโกศาจารย์มากมายหลายเล่ม ...ฟรี
มีหนังสือรวมพระธรรมเทศนา ข้อเขียน ปาฐกถา พระธรรมโกศาจารย์(ประยูร   ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี มจร.มากมายให้ดาวโหลด ฟรี
http://watprayoon.org/index.php?topgroupid=1&groupid=89
   
RSS ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม. สพป.
อัพเดทข่าวจาก สพม.และ สพป.ด้วยระบบ Feed ข่าวลงเวบ หรือมือถือโดยตรงได้
http://www.obec.go.th/feed/headline.rss
   
RSS หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่
ต้องการทราบว่ามีหนังสือราชการอะไรบ้างถึง สพม. หรือ สพป.
ดึงข่าวfh;p RSS ได้ที่นี่ นำไปฝังในเวบของท่านหรือมือถือได้เลย
http://www.obec.go.th/feed/official.rss
   
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด
หนังสือแจ้งการดำเนินงานการดำเนินงานวิถีพุทธ ๒๙ ประการ
http://www.pattani3.go.th/board/data/0904.html
   
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการการศึกษา เป็นองค์กรนำในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พันธกิจ
ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ
http://61.47.61.90/~innoobec/
   
โครงการ “เยาวชนอาสา...ร่วมพลิกฟื้นชุมชนพ้นวิกฤติอุทกภัย”
เยาวชนคิด เพื่อสังคม
http://www.okkid.net/
   
โครงการอิ่มบุญ
โครงการของวุฒิสภา
http://www.imboon999.net/index.php
   
โรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนวิถีพุทธ
http://www.moe.go.th/5TypeSchool/school_bud.htm
   
ค่ายวัยใส
ค่ายฝึกอบรมเยาวชน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
http://www.kaiwaisai.com
   
ทั้งหมด 53 รายการ 2 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th