โครงการหนึ่งใจ..ให้ธรรมมะ

1. หลักการและเหตุผล ปัญหาของเยาวชนไทยในปัจจุบัน เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ก่อคดีเข้าสู่สถานพินิจฯ มากกว่า 30,000 คนต่อปี เกือบครึ่งหนึ่งเป็นคดียาเสพติด ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน อีกเกือบหมื่นคนต่อปี ติดยาเสพติด 300,000 คนต่อปี มีนักดื่มหน้าใหม่ 250,000 คน ต่อปี เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุปีละ 2,510 ราย เล่นพนัน 3.6 ล้านคน ต่อปี ในรอบปี 2562 มีข่าวความรุนแรงทางเพศ ในเด็กและเยาวชนกว่า 317 ข่าวตลอดจนสถิติการท้องก่อนวัยอันควร ที่สูงเป็นอันดับสองของอาเซียนใช้เวลากับหน้าจอ 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นต้น อันนำไปสู่ปัญหาการศึกษาไทย คือมีเยาวชนไทยไม่สำเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อวัย เนื่องด้วยขาดหลักการในการดำรงชีวิตด้วยคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์รวมถึงผู้สำเร็จการศึกษาขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลิตภาพของกำลังแรงงานภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน การศึกษาและการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นเครื่องมือหรือกลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นพลเมืองดี มีวินัย มีทักษะ มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวทันอารยะประเทศ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข ตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรม มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ โดยเน้นด้านความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริตสร้างชาติ ความรับผิดชอบและคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับผู้เรียน โรงเรียนวัดเขารวก เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาดังกล่าว จึงเข้าร่วมโครงการ ?หนึ่งใจ...ให้ธรรมมะ? โดยมี พระอธิการธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม เจ้าอาวาสวัดคุณพุ่ม ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร เป็นพระวิทยากรให้การอบรม เพื่อเสริมสร้างเยาวชนยุคใหม่ให้มีคุณภาพและความพร้อมต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนปฏิรูปพระพุทธศาสนาผ่านงานด้านเผยแผ่ ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร และแผนการศึกษาแห่งชาติ ตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรม 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้นักเรียนสร้างทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 2.2 เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน วินัยดี มีความสะอาด มารยาทงาม 2.3 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน วินัยดี มีความสะอาด มารยาทงาม 2.4 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (140 kb)

เขียนเมื่อ 26 มิถุนายน 2565 | อ่าน 569
โดย โรงเรียนวัดเขารวก

 
 

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th