คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
การประเมิน 29 รายการ โรงเรียนบ้านกุดกง ไม่ระบุ 09/09/2565 โรงเรียนบ้านกุดกง
การประเมิน 29 รายการ โรงเรียนบ้านกุดกง ไม่ระบุ 09/09/2565 โรงเรียนบ้านกุดกง
การประเมินอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ ประการ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ไม่ระบุ 09/09/2565 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน
แบบรายงาน 29 ประการ ไม่ระบุ 09/09/2565 โรงเรียนบ้านตึกชุม
ข้อมูลประเมิน 29 ประการ ประจำปี 2565 ไม่ระบุ 09/09/2565 โรงเรียนบ้านกะทะ
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ไม่ระบุ 11/09/2565 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
กิจกรรมศีลธรรมในโรงเรียน ไม่ระบุ 12/09/2565 โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ข้อมูลประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 12/09/2565 โรงเรียนบ้านหมากมาย
กิจกรรรม ไม่ระบุ 12/09/2565 โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้
ข้อมูลประเมินโรงเรียน 29 ประการ ไม่ระบุ 12/09/2565 โรงเรียนบ้านหมากมาย
กิจกรรมมารยาทไทย ไหว้สวย ไม่ระบุ 13/09/2565 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ไม่ระบุ 13/09/2565 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2
มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน ไม่ระบุ 13/09/2565 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า
มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียน ไม่ระบุ 13/09/2565 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า
ถวาย ไม่ระบุ 13/09/2565 บ้านหนองขาม
ข้อมูลประเมิน 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 13/09/2565 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำรัสติดตามที่ต่างๆ ไม่ระบุ 13/09/2565 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า
มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น ไม่ระบุ 13/09/2565 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า
มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานะรรม ไม่ระบุ 13/09/2565 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า
บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า บ่าย ทั้งครูและนักเรียน ไม่ระบุ 13/09/2565 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า
บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสาระและในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ไม่ระบุ 13/09/2565 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า
ครูพานักเรียนทำโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ไม่ระบุ 13/09/2565 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า
ครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคนไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่ระบุ 13/09/2565 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า
ครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ไม่ระบุ 13/09/2565 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า
รักษาศีล 5 ไม่ระบุ 13/09/2565 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า
ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม ไม่ระบุ 13/09/2565 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า
ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหารรับประทานอาหาร ไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ ไม่ระบุ 13/09/2565 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า
ประหยัด ออม ถนอมใช้เงินและสิ่งของ ไม่ระบุ 13/09/2565 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า
มีนิสัย ใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก ไม่ระบุ 13/09/2565 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า
ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน ไม่ระบุ 13/09/2565 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า
ไม่ดุ ด่า นักเรียน ไม่ระบุ 13/09/2565 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า
ชื่นชมคุณความดี หน้าเสาธงทุกวัน ไม่ระบุ 13/09/2565 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า
โฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก เช่น ความรู้สึกที่ได้ทำความดำ ไม่ระบุ 13/09/2565 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า
มีพระมาสอนอย่างสม่ำเสมอ ไม่ระบุ 13/09/2565 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า
ใส่เสื้อขาวทุกคน ไม่ระบุ 13/09/2565 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า
ทำบุญ ใส่บาตร ฟังเทศน์ ไม่ระบุ 13/09/2565 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า
รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน ไม่ระบุ 13/09/2565 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า
การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ ไม่ระบุ 13/09/2565
บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการประชุมทุกครั้ง ไม่ระบุ 13/09/2565 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า
ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ 100% ไม่ระบุ 13/09/2565 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า
แบบรายงานผลการประเมินตนเองโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 14/09/2565 โรงเรียนบ้านเขาแหลม
โรงเรียนดีวิถีพุทธ ไม่ระบุ 14/09/2565 บ้านโคกกลาง
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ไม่ระบุ 14/09/2565 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓
เรียนพระพุทธศาสนา ไม่ระบุ 14/09/2565 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง
ทำบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ ไม่ระบุ 14/09/2565 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ
เจริญสมาธิก่อนเข้าชั้นเรียนในภาคบ่าย ไม่ระบุ 14/09/2565 โรงเรียนวัดประดู่เรียง
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาร่วมกับชุมชน ไม่ระบุ 14/09/2565 โรงเรียนวัดประดู่เรียง
กิจกรรมในวันพระ ไม่ระบุ 14/09/2565 โรงเรียนวัดประดู่เรียง
กิจกรรมสวดมนต์แปล ไม่ระบุ 14/09/2565 โรงเรียนวัดประดู่เรียง
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาของโรงเรียน ไม่ระบุ 14/09/2565 โรงเรียนวัดประดู่เรียง
กิจกรรมถวายสังฆทาน ใส่บาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ไม่ระบุ 14/09/2565 โรงเรียนวัดประดู่เรียง
มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำรัส ติดตามที่ต่าง ๆ ไม่ระบุ 14/09/2565 โรงเรียนบ้านน้ำลัด
ทำบุญไว้พระทุกวันอังคาร ไม่ระบุ 14/09/2565 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1
เด็กๆบำเพ็ญประโยชน์ ไม่ระบุ 14/09/2565 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1
สวดมนต์ ฟังเทศน์ ไม่ระบุ 14/09/2565 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1
อบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2565 ไม่ระบุ 14/09/2565 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนชั้น ม.1และม. 4 ไม่ระบุ 14/09/2565 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ม.1และ ม.4 ไม่ระบุ 14/09/2565 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ม.1และ ม.4 ไม่ระบุ 14/09/2565 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
สวดมนต์สุดสัปดาห์ทุกวันศุกร์ ไม่ระบุ 14/09/2565 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
พระสงฆ์ให้ความรู้บรรยายธรรมแก่คณะครูและนักเรียน ไม่ระบุ 14/09/2565 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
พระสงฆ์สอนวิธีการสวดมนต์หมู่สรภัญญะแก่นักเรียน ไม่ระบุ 14/09/2565 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
พระสงฆ์สอนวิธีการสวดมนต์หมู่สรภัญญะแก่นักเรียน ไม่ระบุ 14/09/2565 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
พระสงฆ์สอนวิธีการสวดมนต์หมู่สรภัญญะแก่นักเรียน ไม่ระบุ 14/09/2565 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
การสวดมนต์วันศุกร์แก่นักเรียน ไม่ระบุ 14/09/2565 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม ไม่ระบุ 14/09/2565 โรงเรียนบ้านแม่สละ
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 ไม่ระบุ 14/09/2565 โรงเรียนบ้านแม่สละ
จัดกิจกรรมรณรงค์ "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง " ไม่ระบุ 14/09/2565 โรงเรียนบ้านแม่สละ
เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของวัดรัตนโชติการาม ไม่ระบุ 14/09/2565 โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม
ส่งเสริมความสะอาดในโรงเรียน ไม่ระบุ 15/09/2565 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน
กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันพระ ไม่ระบุ 15/09/2565 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพระที่โรงเรียน ไม่ระบุ 15/09/2565 โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
กิิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์สุดสัปดาห์ ไม่ระบุ 15/09/2565 โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
บำเพ็ญประโยชน์ จิตสาธารณะ ไม่ระบุ 15/09/2565 โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
ทำบุญวันพระ ไม่ระบุ 15/09/2565 โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
เข้าค่ายคุณธรรม ตามเเนววิถีพุทธ ไม่ระบุ 15/09/2565 โรงเรียนวัดห้วงหิน
ประเมินตนเอง 29 ประการ ไม่ระบุ 15/09/2565 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ไม่ระบุ 15/09/2565 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดห้วงหิน ไม่ระบุ 15/09/2565 โรงเรียนวัดห้วงหิน
ประเมิน29ประการรอบ13กันยายน2565 ไม่ระบุ 18/09/2565 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม
อบรมคุณธรรม ไม่ระบุ 20/09/2565 โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ
12 สิงหาคม 2565 กิจกรรมทำความดีเพื่อแม่หลวง ไม่ระบุ 29/09/2565 โรงเรียนบ้านตำแย
คนดีวิถีพุทธ ไม่ระบุ 30/09/2565 โรงเรียนบ้านตำแย
ขัดเกลาจิตใจ ไม่ระบุ 30/09/2565 โรงเรียนบ้านตำแย
นั่งสมาธิเจริญปัญญา ไม่ระบุ 30/09/2565 โรงเรียนบ้านตำแย
จิตอาสาพัฒนาโลก ไม่ระบุ 30/09/2565 โรงเรียนบ้านตำแย
ทำบุญตักบาตรรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๕ เพื่อเป็นสิริมงคล ไม่ระบุ 08/11/2565 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
กิจกรรมไหว้พระทุกวันศุกร์ ไม่ระบุ 25/11/2565 โรงเรียนบ้านห้วยป่าน
29ประการ ด้านที่1-5 ไม่ระบุ 30/11/2565 โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
ด้านที่2 ไม่ระบุ 30/11/2565 โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
ด้านที่3 ไม่ระบุ 30/11/2565 โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
ด้านที่4 ไม่ระบุ 30/11/2565 โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
ด้านที่5 ไม่ระบุ 30/11/2565 โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
การออมเงิน ไม่ระบุ 30/09/2565 โรงเรียนบ้านตำแย

ทั้งหมด 3,194 รายการ 32 / 32
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th