โครงการ “เยาวชนอาสา...ร่วมพลิกฟื้นชุมชนพ้นวิกฤติอุทกภัย”

ความเป็นมา

ท่ามกลางวิกฤตมหาอุทกภัยของประเทศไทย “เยาวชนคนรุ่นใหม่” ได้ออกมาร่วม “อาสา” ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมาก มูลนิธิสยามกัมมาจล และองค์กรภาคี ซึ่งเล็งเห็นถึงพลัง ศักยภาพของเยาวชน และความสำคัญต่อการส่งเสริมเยาวชนให้มีจิตอาสาเพื่อสังคม จึงได้ดำเนินโครงการ “เยาวชนอาสา...ร่วมพลิกฟื้นชุมชนพ้นวิกฤติอุทกภัย” ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจอาสา ได้นำศักยภาพ ความสามารถของตัวเอง ไปช่วยฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยให้สมาชิกในชุมชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนให้ กลุ่มเยาวชนจิตอาสา ได้ใช้ศักยภาพ ความสามารถของตัวเอง เข้าไปมีส่วนร่วมฟื้นฟูชุมชนประสบอุทกภัย
 • เพื่อกระตุ้น-หนุนเสริมให้ ชุมชนประสบอุทกภัย ได้ริเริ่ม ร่วมกันคิด ร่วมดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชน โดยมีอาสาสมัคร จากภายนอกมาร่วมเป็น “กองหนุน” ให้การดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนสำเร็จ

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเยาวชนจิตอาสา จำนวน 10 กลุ่ม
 • กลุ่มเป้าหมายรอง ชุมชนประสบอุทกภัย ในพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล อยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง นครสวรรค์ 10 ชุมชน

 

 

วิธีการดำเนินงาน

 1. เปิดรับโครงการฟื้นฟูชุมชนประสบภัยของกลุ่มเยาวชนจิตอาสา ผ่านทางเว็บไซต์ www.okkid.net และสื่อมวลชน และเว็บไซต์ต่างๆ
 2. ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 10 โครงการ ทางเว็บไซต์ www.okkid.net
 3. จัดเวทีรวมพลังกลุ่มเยาวชนจิตอาสา ที่ได้รับการคัดเลือก 10 โครงการ กลุ่มเยาวชนจิตอาสา และชุมชน ร่วมดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ
 4. จัดเวทีสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการ ของเยาวชนจิตอาสาและชุมชน จาก10 โครงการ
 5. สื่อสารสร้างการรับรู้ให้สังคมไทยเห็นศักยภาพของเยาวชน และเห็นตัวอย่างโครงการฟื้นฟูชุมชนของอาสาสมัคร ที่มีส่วนเสริมสร้างเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ไปพร้อมๆ กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 

เกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

 1. เป็นโครงการฟื้นฟูชุมชนที่ดำเนินการโดยกลุ่มเยาวชนจิตอาสาร่วมกับชุมชนประสบอุทกภัย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมลฑล อยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง และนครสวรรค์
 2. เป็นโครงการที่ริเริ่มจากความต้องการของชุมชน โดยมีแกนนำ/ผู้นำชุมชน ร่วมรับผิดชอบร่วมดำเนินการกับกลุ่มเยาวชนจิตอาสา
 3. เป็นโครงการที่สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเป็นหลัก อาสาสมัครทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหนุนเสริมให้กิจกรรมนั้นๆ ประสบผลสำเร็จ
 4. เป็นโครงการที่มีส่วนเสริมสร้าง-ส่งเสริมให้เกิดกลไกการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็ง (ไม่ใช่โครงการในรูปแบบการสงเคราะห์ หรือ คนนอกไปทำให้ชุมชน)
 5. งบประมาณดำเนินโครงการ ไม่เกิน 50,000 บาท
 6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่าง 24 ธันวาคม 2554 – 17 กุมภาพันธ์ 2555
 7. กลุ่มเยาวชนผู้เสนอโครงการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเวทีรวมพลัง และเวทีสรุปบทเรียนโครงการได้ (ผู้แทนกลุ่ม อย่างน้อยกลุ่มละ 3 คน)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. กลุ่มเยาวชนจิตอาสา มีความภาคภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งเบา-บรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนผู้ประสบภัย อีกทั้งได้เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ ผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน
 2. กิจกรรมฟื้นฟูฯ ช่วยบรรเทา-แก้ไข ความเดือดร้อนของชุมชนประสบภัย และช่วยให้ชุมชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

 

ระยะเวลาดำเนินการ : ระยะเวลาดำเนินการ : 25 พฤศจิกายน 2554 - 20 กุมภาพันธ์ 2555

- เปิดรับ และคัดเลือกโครงการ 1 สัปดาห์ (1 ธันวาคม – 19 ธันวาคม 2554)
- ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการคัดเลือก (วันที่ 21 ธันวาคม 2554)
- จัดเวทีรวมพลังเยาวชนจิตอาสาฟื้นฟูชุมประสบอุทกภัย (24 ธันวาคม 2554)
- ดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูร่วมกับชุมชน (ระหว่าง 24 ธันวาคม 2554 – 17 ก.พ. 2555)
- จัดเวทีสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการ (25 กุมภาพันธ์ 2555)

 

องค์กรภาคีร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการ

- มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- คณะอนุกรรมการด้านเด็กและเยาวชน ในคณะกรรมมาธิการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส

- หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

- รายละเอียดโครงการ .pdf | .ppt
- แบบฟอร์มใบสมัคร

 

ส่งใบสมัครมาที่ อีเมล์ info@scbf.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-937-9901-7 คุณกิตติรัตน์ / คุณสมเกียรติ


เขียนเมื่อ 12 ธันวาคม 2554 | อ่าน 3314
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 2192
 
หล่อเทียนพรรษา
09/07/2565
เปิดอ่าน 9364
 
หิ้วปิ่นโตไปวัดในวันพระ ((โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส)
28/06/2565
เปิดอ่าน 9775
 
ทำบุญไปวัด(ร.รวัดภมรคติวัน)
28/06/2565
เปิดอ่าน 9814
 
หิ้วปิ่นโตไปวัด(โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
28/06/2565
เปิดอ่าน 9733
 
กิจกรรมวันไหว้ครู ของโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
12/06/2565
เปิดอ่าน 10661
 
กิจกรรมวันไหว้ครู
12/06/2565
เปิดอ่าน 10256
 
ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
08/03/2565
เปิดอ่าน 16278
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 23009
 
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 34282
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th