รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
*******
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานรับสมัคร คัดเลือก และตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ เพื่อรับโล่เกียรติยศ จากพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธ แก่โรงเรียนอื่น ต่อไป
 
บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่สมควรได้รับรางวัล เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศ ให้โรงเรียน ต่อไปนี้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้
 
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๘
 
ที่ โรงเรียน สังกัด
1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
2 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
3 โรงเรียนวัดหนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
4 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
5 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
6 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒
7 โรงเรียนบ้านวังม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
8 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
9 โรงเรียนสามหมอโนนทัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
10 โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
11 โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
12 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
13 โรงเรียนบ้านในกริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒
14 โรงเรียนบ้านสันทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
15 โรงเรียนวัดสวนดอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
16 โรงเรียนบ้านกาด
(เขมวังส์ราษฎร์รังสฤษฏิ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔
17 โรงเรียนบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔
18 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔
19 โรงเรียนบ้านห้วยตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔
20 โรงเรียนบ้านหัวริน(แสนวิชัยดำรงราษฏร์นุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔
21 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔
22 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ ๕ ขุนวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔
23 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔
24 โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔
25 โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔
26 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
27 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑
28 โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง
(รัฐประชาสรรค์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑
29 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗
30 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
31 โรงเรียนบ้านเสี้ยว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒
32 โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒
33 โรงเรียนบ้านตะเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒
34 โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒
35 โรงเรียนเบญจมาศกุญชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓
36 โรงเรียนบ้านขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
37 โรงเรียนบ้านทับใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
38 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
39 โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
40 โรงเรียนวัดสนามไชย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
41 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๐
(บ้านเขาตะพานนาก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒
42 โรงเรียนบ้านหนองกรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
43 โรงเรียนสะพานที่ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
44 โรงเรียนเขื่อนเพชร
(ชลประทานสงเคราะห์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
45 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓
(บ้านทุ่งพร้าว)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
46 โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ ๔๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
47 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
(อินทปัญญาราษฎร์นุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
48 โรงเรียนวัดหนองกบ
(ขุนทองประชานุเคราะห์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
49 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
50 โรงเรียนบ้านป่าใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
51 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
52 โรงเรียนบ้านถ่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
53 โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
54 โรงเรียนบ้านอูนโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
55 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑
56 โรงเรียนบ้านหัวถนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
57 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
58 โรงเรียนบ้านคลองทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
59 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
60 โรงเรียนบ้านวังรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
61 โรงเรียนชุมชนวัดตราชู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
62 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
63 โรงเรียนวัดไผ่ขาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
64 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
65 โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
66 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
67 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
68 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
69 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
70 โรงเรียนบ้านหนองไหล
(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
71 โรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔
72 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
73 โรงเรียนปิยะบุตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
74 โรงเรียนสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ 
75 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
76 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
77 โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖
78 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖
79 โรงเรียนคงทองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙
80 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๐
81 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สุราษฎร์ธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑
82 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙
83 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐
84 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑
85 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑
86 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๒
87 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕
88 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๖
89 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘
90 โรงเรียนคูเมืองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๐
91 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา
รัชมังคลาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๐
92 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๑
93 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒
94 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒
95 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒
96 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒
97 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓
98 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖
99 โรงเรียนพนมรอกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒
100 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒

ลงนามรับรอง โดยพระศรีธรรมภาณี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

เขียนเมื่อ 11 กันยายน 2560 | อ่าน 11531
เขียนโดย admin

  อ่าน ข่าวโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ อื่นๆ
 
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 9566
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 10701
 
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 12530
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 16348
 
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
04/06/2561
เปิดอ่าน 16993
 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
30/10/2560
เปิดอ่าน 17513
 
ประกาสผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘
11/09/2560
เปิดอ่าน 10661
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 10596
 
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
14/02/2560
เปิดอ่าน 8831
 
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
16/01/2560
เปิดอ่าน 8259
 
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th