๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ ๙

๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ ๙

 

มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ได้ให้ความเห็นชอบ ๒๙ ประการ ๕ ด้าน สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ ๙ ดังนี้

 ด้านกายภาพ

๑.มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ
๒.มีพระพุทธรูปบริเวณ
โรงเรียน
๓.มีพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

๔.มีพระพุทธศาสนสุภาษิตวาทะธรรม พระราชดำรัสติดตามที่ต่างๆ
๕.มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น

๖.มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม ๗.ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่

ด้านการเรียนการสอน

๑.บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า - บ่ายทั้งครูและนักเรียน
๒.บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและใน
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
๓.ครูพานักเรียนทำโครง
งานคุณธรรมกิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๔. ครู ผู้บริหารและนักเรียนทุกคน ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ ๑ ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้
๕.ครู ผู้บริหารและนักเรียนทุกคนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ด้านพฤติกรรม นักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียน

๑.รักษาศีล
๒.ยิ้มง่าย
ไหว้สวย กราบงาม
๓.ก่อนรับประทานอาหารจะมีการ
พิจารณาอาหารรับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ
๔.ประหยัด ออม ถนอมใช้เงินและสิ่งของ
๕.มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก

ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ

๑.ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน ๒.ไม่ดุด่านักเรียน
๓.ชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธงทุกวัน
๔.โฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึกเช่นความรู้สึกที่ได้ทำความดี
๕.ครู ผู้บริหารและนักเรียนมีสมุดบันทึกความดี

๖.ครู ผู้บริหารและนักเรียนสอบได้ธรรมะศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย
๗.บริหารจิตเจริญปัญญาก่อนการประชุมทุกครั้ง
๘.มีพระมาสอนอย่างสม่ำเสมอ

ด้านกิจกรรมประจำวันพระ

๑.ใส่เสื้อสีขาวทุกคน
๒.ทำบุญ ใส่บาตร ฟังเทศน์

๓.รับประทานอาหารมังสวิรัตในมื้อกลางวัน
๔.สวดมนต์แปล

 

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.obec.go.th และ Inno.obec.go.th


เขียนเมื่อ 1 ธันวาคม 2554 | อ่าน 3796
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 2188
 
หล่อเทียนพรรษา
09/07/2565
เปิดอ่าน 9360
 
หิ้วปิ่นโตไปวัดในวันพระ ((โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส)
28/06/2565
เปิดอ่าน 9772
 
ทำบุญไปวัด(ร.รวัดภมรคติวัน)
28/06/2565
เปิดอ่าน 9814
 
หิ้วปิ่นโตไปวัด(โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
28/06/2565
เปิดอ่าน 9731
 
กิจกรรมวันไหว้ครู ของโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
12/06/2565
เปิดอ่าน 10657
 
กิจกรรมวันไหว้ครู
12/06/2565
เปิดอ่าน 10254
 
ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
08/03/2565
เปิดอ่าน 16276
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 23006
 
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 34279
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th