โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมด
1,589
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2553
78
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2554
94
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2555
90
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2556
215
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2557
97
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2558
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2558
97
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2559
98
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2560
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2561
98
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2562
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2563
150
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 พ.ศ. 2564
243
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2565
130
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมด
1,589
โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2565 14:25:20
   
      ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธแก่โรงเรียนอื่น ต่อไป
      บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่สมควรได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้โรงเรียน ต่อไปนี้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด ประเภทโรงเรียน
1  โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
2  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
3  โรงเรียนประถมนนทรี สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
4  โรงเรียนวัดโสมนัส สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
5  โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
6  โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
7  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
8  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า 'ลาดหญ้าวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
9  โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
10  โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สพป.กาญจนบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
11  โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป.กาญจนบุรี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
12  โรงเรียนบ้านหนองรี สพป.กาญจนบุรี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
13  โรงเรียนบ้านวังเจ้า สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
14  โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป.กาญจนบุรี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
15  โรงเรียนบ้านสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
16  โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป.ชลบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
17  โรงเรียนบ้านชากนอก สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
18  โรงเรียนบ้านสันติคาม สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
19  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
20  โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
21  โรงเรียนห้วยใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
22  โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
23  โรงเรียนบ้านกลาง สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
24  โรงเรียนบ้านถ้ำธง สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
25  โรงเรียนบ้านปากคลอง สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
26  โรงเรียนบ้านยายไท สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
27  โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
28  โรงเรียนบ้านหินกบ สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
29  โรงเรียนประชานิคม4 สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
30  โรงเรียนประชาพัฒนา สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
31  โรงเรียนวัดหูรอ สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
32  โรงเรียนบ้านจ้อง สพป.เชียงราย เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
33  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
34  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
35  โรงเรียนวัดป่าตัน สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
36  โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
37  โรงเรียนบ้านสันทราย สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
38  โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
39  โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
40  โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป.ตรัง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
41  โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง สพป.ตราด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
42  โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป สพป.ตราด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
43  โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สพป.ตาก เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
44  โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
45  โรงเรียนวัดกำแพงแสน(สว่างวิทยาคาร) สพป.นครปฐม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
46  โรงเรียนวัดหนองศาลา สพป.นครปฐม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
47  โรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
48  โรงเรียนธารน้ำใจ สพป.นครพนม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
49  บ้านดอนดู่ สพป.นครพนม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
50  โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว สพป.นครราชสีมา เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
51  โรงเรียนบ้านดอนกรูด สพป.นครราชสีมา เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
52  โรงเรียนถนนมิตรภาพ สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
53  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
54  โรงเรียนบ้านซับหวาย สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
55  โรงเรียนบ้านสอยดาว สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
56  โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
57  โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ สพป.นครสวรรค์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
58  โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป.นนทบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
59  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป.บุรีรัมย์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
60  โรงเรียนวัดธรรมถาวร สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
61  โรงเรียนวัดอินทบูรพา สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
62  โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน สพป.บุรีรัมย์ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
63  โรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป.ปทุมธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
64  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
65  โรงเรียนบ้านโคกพนมดี สพป.ปราจีนบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
66  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว สพป.ปราจีนบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
67  โรงเรียนพระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" จังหวัดปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
68  โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
69  โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 สพป.พิจิตร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
70  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
71  โรงเรียนวัดบึงบอน สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
72  โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
73  โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด(จันทร์จำนง) สพป.เพชรบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
74  โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) สพป.แพร่ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
75  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สพป.มหาสารคาม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
76  โรงเรียนบ้านปางตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
77  โรงเรียนบ้านห้วยนา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
78  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๓ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
79  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 สพป.ระยอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
80  โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม สพป.ระยอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
81  โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม สพป.ระยอง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
82  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.ราชบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
83  โรงเรียนบ้านโคกตูม สพป.ลพบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
84  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์ ) สพป.ลพบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
85  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป.ลำพูน เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
86  โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
87  โรงเรียนอนุบาลพยุห์ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
88  โรงเรียนคลองสำโรง สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
89  โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
90  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา70 สพป.สมุทรสงคราม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
91  โรงเรียนวัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) สพป.สมุทรสงคราม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
92  โรงเรียนวัดสระด่าน สพป.สุพรรณบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
93  โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ สพป.สุพรรณบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
94  โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี สพป.สุรินทร์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
95  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
96  โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
97  โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
98  โรงเรียนบ้านกุดแท่น สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
99  โรงเรียนบ้านข้องโป้ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
100  โรงเรียนบ้านโนนคูณ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565


ทั้งหมด 1,589 รายการ 1 / 16
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th