แจ้งข่าว โรงเรียนวิถีพุทธในชมรมเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธพุทธชยันตีแห่งประเทศไทย (ชพท.)

                ด้วย ชพท. ร่วมกับ สพฐ. และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาแบบมนุษยนิยม (Neo - Humanist) โดยวิทยากร คือ อาจารย์ ดร.เกียรติวรรณ  อมาตยกุล (โรงเรียนอมาตยกุล กทม. ซึ่งจัดการศึกษา แบบ Neo - Humanist) มีรายละเอียดดังนี้

                1. โรงเรียนพิจารณานำคณะครูมาเข้ารับการอบรมจำนวนตามความเหมาะสมของท่าน

                2. ค่าใช้จ่ายในการอบรม มีดังนี้

                                2.1 โรงเรียนออกค่าใช้จ่าย พาหนะเดินทางเองทั้งหมด

                                2.2 คณะผู้ดำเนินการออกค่าใช้จ่าย อาหาร ที่พัก และอื่น ๆ

                3. ระยะเวลาในการอบรมคาดว่าอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 (เดือนตุลาคม 2555)

                4. จำนวนวันที่ใช้ในการอบรม ประมาณ 2 –3 วัน

                5. สถานที่ในการอบรม คาดว่าใช้ศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนอมาตยกุล ณ อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

                6. โรงเรียนที่เข้ารับการอบรมจะได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นเครือข่ายที่มีการจัดกิจกรรมพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง

                จึงแจ้ง และสำรวจโรงเรียนที่สนใจ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนการดำเนินงาน หากโรงเรียนใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว กรุณากรอกข้อมูลในแบบสำรวจ แล้วส่งกลับมาทาง E-mail ที่ maejong_school@hotmail.com ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เท่านั้น

 

แบบสำรวจโรงเรียนที่มีความประสงค์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาแบบ Neo - Humanist ได้แนบมาด้านล่างนี้แล้ว

 

สนธิชัย  สมเกตุ

ประธาน ชพท. ผู้แจ้งข่าว


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (21.5 kb)

เขียนเมื่อ 14 สิงหาคม 2555 | อ่าน 2928
เขียนโดย โรงเรียนบ้านลานคา

  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 7841
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 7682
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 7782
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 7737
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 7545
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 7524
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 7930
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 9551
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 9405
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 10111
 
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th