พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ธรรม

พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ธรรม

 

พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ?

เราจะนำมาใช้ในชีวิตอย่างไรได้ ?

 

พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ธรรม

 

 1. ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ มีความสำคัญเพราะเป็นปีครบรอบ ๒๖๐๐ ปีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ แล้วทรงเมตตาสั่งสอนเผยแผ่อีก ๔๕ ปีจึงปรินิพพาน แล้วจึงเริ่มนับพุทธศักราช โดยฝ่ายอินเดีย ลังกา นับปีปรินิพพานเป็น พ.ศ.๑ ในขณะที่ข้างฝ่ายไทยและประเทศในแถบนี้นับเป็น พ.ศ.๑ เมื่อครบรอบปี
 2. ในลังกามีการเฉลิมฉลองเมื่อวิสาขบูชาปีที่แล้ว อินเดียเริ่มฉลองตั้งแต่ปีที่แล้ว
  ต่อเนื่องมาถึงปีนี้ เรียกกันทั่วไปว่า พุทธชยันตี หมายถึงการเฉลิมฉลองชัยชนะของพระพุทธเจ้า ที่ทรงมีต่อความทุกข์ อันหมายถึงกิเลส มาร สิ่งไม่ดีงามทั้งปวง
 3. พระมหาเถระทั้งหลาย อาทิ สมเด็จพระวันรัต(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) สมเด็จพระพุทธ-
  ชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้ชี้แนะว่าควรที่
  ชาวพุทธและชาวไทยจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองด้วยการช่วยกันเผยแผ่และส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักธรรมของพระพุทธองค์มาปฏิบัติเพื่อการชนะอย่างพุทธะ คือ
  ผู้รู้ ผู้ตื่น และ เบิกบาน ด้วยการเจริญใน ทาน ศีล สมาธิ และ ภาวนา ให้ยิ่ง ๆ ขึ้น

 

ขบวนการและภาคีขับเคลื่อน

 

 1. มหาเถรสมาคมได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ เสนอให้รัฐบาลดำเนินการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ประกอบด้วย กิจกรรมด้านการปฏิบัติบูชา ด้านวิชาการ และ ด้านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โดยคณะสงฆ์จะเน้นกิจกรรมด้านวิชาการ ซึ่งได้ร่วมกับองค์การสหประชาชาติจัดงานวิสาขบูชาโลกที่มีผู้แทนชาวพุทธจากทั่วทั้งโลกเข้าร่วมหลายพันคน ในระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม –๒ มิถุนายน ที่พุทธมณฑล หอประชุมสหประชาชาติ และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (วังน้อย)
 2. ภาคีเครือข่ายพุทธศาสนิกชน ตลอดจนผู้สนใจได้มีการดำริและเตรียมการอย่างกว้างขวางหลากหลาย เฉพาะอย่างยิ่งงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม –๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จในวันที่ ๓๐ 
 3. รัฐบาลออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และมีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ตกลงให้สนับสนุนงานของคณะสงฆ์ และ งานที่ท้องสนามหลวง รวมทั้งงานเวียนเทียนที่พุทธมณฑล โดยจะมีการวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกที่พุทธมณฑลด้วย นอกนั้น ให้ราชการ และ เอกชนพิจารณาจัดงานด้วยการเจียดจ่ายจากงบประมาณประจำและจัดหากันเอง

 

พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ?

เราจะนำมาใช้ในชีวิตอย่างไรได้ ?

 

 1. เฉพาะที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ได้มีส่วนเชื่อมร้อยประสานกับสำนักงานทรัยพ์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ปตท. บริษัท อินทัช จำกัด และภาคีเครือข่าย ได้ให้ความสำคัญในประเด็นนี้ โดยแบ่งกิจกรรมเป็น ๓ กลุ่ม เน้นการสร้างความตื่นตัวชวนให้สนใจ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สนับสนุนส่งเสริมให้ได้ลองปฏิบัติ ประกอบด้วย

 

 1. ด้านปริยัติและหลักธรรม
  1. จัดพิมพ์หนังสือรวมบทความของครูบาอาจารย์ “พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ?”ประกอบด้วย สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์, สมเด็จพระญาณ-สังวร, พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, เสถียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต
  2. จัดพิมพ์หนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ นิทรรศการ ชุด “พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ? และเราจะนำมาใช้ในชีวิตอย่างไรได้ ?”สำหรับร่วมทำบุญสมทบสร้างทำถวายไว้ติดตั้ง จัดแสดงที่วัด โรงเรียนทั่วประเทศ และ สถานที่ต่าง ๆ ในโอกาสต่าง ๆ ทั่วประเทศ
  3. จัดพิมพ์หนังสือ “พระพุทธเจ้าสอนอะไร ? What Buddha Teach ?”ภาษาไทยและอังกฤษ สำหรับจัดวางทุกห้องพักแรมในโรงแรมทั่วประเทศเป็นเบื้องต้น จำนวน ๑๐ กอง กองละ ๘,๔๐๐ เล่ม รวม ๘๔,๐๐๐ เล่ม (โดย สำนักงานทรัยพ์สินส่วนพระมหากษัตริย์, กระทรวงวัฒนธรรม, กรุงเทพมหานคร, เครืออัมรินทร์, หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ฯลฯ)
  4. จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ “๙ มนต์คาถาสำคัญ ๒๖๐๐ ปี”ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเมื่อ ๒๖๐๐ ปีที่แล้ว จนมีผู้บรรลุธรรมเป็นอริยสาวกผู้นำพระพุทธศาสนาออกเผยแผ่มาถึงทุกวันนี้
  5. จัดพิมพ์หนังสือ “พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย”(ปรับปรุงใหญ่โดยพระพรหม-คุณาภรณ์) (โดย กองทุน ป. อ. ปยุตฺโต เพื่อเชิดชูธรรม)
  6. จัดพิมพ์หนังสือ “ลองอ่านพุทธธรรม”(โดย กองทุนเกื้อโลก ป. อ. ปยุตฺโต, กระทรวงวัฒนธรรม,หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ฯลฯ)
  7. จัดพิมพ์หนังสือ “ธรรม ไม่จำกัดกาล : ธัมมะ อกาลิโก”ของ พุทธทาสภิกขุ,ปัญญานันท-ภิกขุ,พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต),พระไพศาล วิสาโล และ ว.วชิรเมธี (โดย ศูนย์สื่อ ศิลปะ และ มหรสพ เพื่อสุขภาวะทางปัญญา, สสส.,หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินท-ปัญโญ)

 

 1. ด้านการเผยแผ่
  1. จัดทำชุดนิทรรศการหลัก “พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ? เราจะนำมาใช้ในชีวิตอย่างไรได้”เพื่อจัดแสดงในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมแห่ง
   ชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม –๘ เมษายน ๒๕๕๕ และ งานวัดลอยฟ้า : เทศกาลลานโพธิ์ มหกรรมแห่งโพธิปัญญา ดินแดนว่าง สว่าง สงบ ณ รอยัลพารา-กอนฮอลล์ ชั้น ๕ สยามพารากอน ระหว่างวันที่ ๑๗ –๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
  2. จัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์ และจุลนิทรรศการ “พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ? เราจะนำมาใช้ในชีวิตอย่างไรได้”จำนวนรวมกันไม่ต่ำกว่า ๘๔,๐๐๐ ชิ้น เพื่อเชิญชวนร่วมกันสร้างทำถวายมอบให้เพื่อติดตั้งที่วัด โรงเรียน องค์กรสถาบัน สำนักงาน ชุมชนท้องถิ่น และ บ้านเรือน ฯลฯ
  3. สนับสนุน ส่งเสริมการแสดง สื่อสารสารธรรมในวงกว้าง เพื่อการตื่นตัวชวนให้สนใจ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างกว้างขวาง

 

 1. ด้านการส่งเสริมการปฏิบัติ
  1. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการระดมธรรม ตามวาระ โอกาส และสถานที่ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
   • รณรงค์การทำทาน ถือศีล สวดมนต์เจริญจิตตภาวนา ๙ คาถาสำคัญ๒๖๐๐ ปี ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในช่วงหลังตรัสรู้ ในวาระ โอกาสและจังหวะต่าง ๆ ตลอดปีทั่วทั้งประเทศ
   • รณรงค์การทำประทักษิณเวียนเทียนใหญ่ทั่วทั้งประเทศ ในวันวิสาขบูชา ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
   • การจัดงานวัดลอยฟ้า:เทศกาลลานโพธิ์ มหกรรมแห่งโพธิปัญญา
    ดินแดนว่าง สว่าง สงบ
    ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น ๕ สยามพารากอน ระหว่างวันที่ ๑๗ –๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประกอบด้วย กิจกรรมการใส่บาตรทำทาน เจริญศีล สมาธิ สวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา การแสดงและอภิปรายธรรม กิจกรรมธรรมนันทนาการ ตลอดจนการแสดงกิจกรรมผลงานของภาคีเครือข่ายธรรมทั่วประเทศ และนิทรรศการทางธรรมต่าง ๆ
   • การจัดมหกรรมหนังกลางแปลงแห่งชาติ ด้วยการคัดเลือกหนังดีมีข้อคิดทางธรรม ส่งให้เปิดฉายดูในทุกวัดและชุมชนท้งถิ่นทั่วทั้งประเทศ และ ที่ ลานมหาเจษฎาบดินทร์ กรุงเทพมหานคร หลังเวียนเทียนคืนวันวิสาขบูชา
    ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ (กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงมหาดไทย, กรุงเทพมหานคร)
   • การจัดฉายภาพยนต์พระพุทธศาสนาเรื่องแรกของโลก Light of Asiaพร้อมการบรรเลงสด ดนตรีโหมโรง และเพลงประกอบ โดยอาจารย์บรู๊ซ
    แกสตัน อนันต์ นาคคงและคณะ ณ โรงภาพยนตร์เอสเอฟ เวิลด์ ซินีม่า
    เซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ (กระทรวงวัฒนธรรม)
   • เทศกาลภาพยนตร์พุทธปัญญานานาชาติกรุงเทพณ Central World ร่วมกับ International Buddhist Film Foundation ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๗ –๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SFX เซ็นทรัลเวิลด์
   • กิจกรรม “ทำมะ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตื่น ๒๖ วัน เปลี่ยนชีวิต”ตั้งแต่วัน
    วิสาขบูชา ที่ ๔ มิถุนายนจนสิ้นเดือนและต่อเนื่องตลอดปี ให้ได้ไม่ต่ำกว่า ๒๖,๐๐๐ คน ทั่วประเทศ ผ่าน ๒๖ หน่วยภาคีเครือข่าย  เครือข่ายละ ๑,๐๐๐ คน (สสส.)
   • การเชิญชวนร่วมกิจกรรมสร้างทำและประกวด ๒๖๐๐ คลิปมือถือ
    “สงบ ท่ามกลางความวุ่นวาย” กับพระไพศาล วิสาโล แล้วร่วมในมหกรรม ณ หอศิลป์กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๘ –๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
   • การจัดอบรมและประกวดหนังสั้น “ว่าง ท่ามกลางวุ่น”ร่วมกับ ว.วชิรเมธี และ GTHเพื่อจัดฉายในเทศกาลภาพยนตร์
   • สัปดาห์หนังสือเด็กและหนังสือเพื่อพัฒนาจิตตปัญญา(Spiritual BookFair) ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และ กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ ๑๑ –๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ณ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ปรับปรุง ๑,๕ มีนาคม และ ๔ เมษายน ๒๕๕๕


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (43.5 kb)

เขียนเมื่อ 3 พฤษภาคม 2555 | อ่าน 3424
เขียนโดย โรงเรียนบ้านลานคา

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 3702
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 3426
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 3547
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 3564
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 3417
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 3346
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 3887
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 5360
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 5205
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 5886
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th