รายงานโครงการภาพประกอบ โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน แผนงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน ที่ 2,4,6 สนองมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 2,3 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนวลมณี บุญแจ่ม ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2557 1. หลักการและเหตุผล หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม กำหนดให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจพุทธประวัติ หลักธรรมพระพุทธศาสนาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนโรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม มีความรู้และนำความรู้ไปใช้ชีวิตประจำวันและเป็นเยาวชนที่ดี เนื่องจากสภาพปัจจุบัน นักเรียนบางคน มีคุณธรรม จริยธรรม แต่ต้องปรับปรุงและพัฒนาอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้มีคุณธรรมจริยธรรม ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพและมาตรฐานของผู้เรียนให้ดีขึ้น 2. วัตถุประสงค์ 1 . เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีความซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที และเสียสละเพื่อส่วนรวม 3 . เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัด อดออม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาไทย 3. เป้าหมาย 1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา 2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที และเสียสละเพื่อส่วนรวม 3. นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักประหยัด อดออม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 4. นักเรียนร้อยละ 80 มีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาไทย 4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 4.1 วางแผน/ประชุม 4.2 ดำเนินงานตามแผน 4.2.1 กิจกรรมน้องไหว้พี่ 4.2.2 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 4.2.3 กิจกรรมวันสำคัญ -วันปีใหม่ -วันเด็ก -วันมาฆบูชา -วันอำลา-อาลัย -วันวิสาขบูชา -วันสุนทรภู่ -วันอาสาฬหบูชา -วันเข้าพรรษา,วันออกพรรษา -วันแม่ -วันปิยมหาราช -วันพ่อ -วันไหว้ครู 4.3 นิเทศ ติดตามและประเมินผล 4.4 สรุป และรายงานผล มี.ค. 2557 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2557 มี.ค. 2558 มี.ค. 2558 กลุ่มบริหารงานทั่วไป ครูประจำชั้น นายเตรียมศักดิ์ นางนวลมณี นางนวลมณี 5. งบประมาณ 1. งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว ฯ จำนวน 14,000 บาท ที่ กิจกรรม/คำชี้แจง ในการใช้งบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 1 วางแผน/ประชุม - - - - - 2 ดำเนินงานตามแผน 1. กิจกรรมน้องไหว้พี่ 2. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 3. กิจกรรมวันสำคัญ -วันปีใหม่ -วันเด็ก -วันมาฆบูชา -วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา, -วันแม่ -วันพ่อ -วันไหว้ครู 4. ประเพณีท้องถิ่น - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,000 2,000 1,000 2,000 2,000 1,000 2,000 1,000 - - - - - - - - - - - - - 3,000 2,000 1,000 2,000 2,000 1,000 2,000 1,000 3 นิเทศ ติดตามและประเมินผล - - - - - 4 สรุป และรายงานผล - - - - - รวม - - 14,000 - 14,000 6. การประเมินผล ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ เกณฑ์ วิธีการวัดและ การประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 1.นักเรียน มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา ร้อยละ 80 - ประเมินและสังเกต - แบบประเมิน - แบบสังเกต -บันทึกการทำเขตรับผิดชอบ 2. นักเรียน มีความซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที และเสียสละเพื่อส่วนรวม ร้อยละ80 - ประเมินและสังเกต - แบบประเมิน - แบบสังเกต 3. นักเรียน รู้จักประหยัด อดออม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ร้อยละ 80 - ประเมินและสังเกต - บันทึกการออมทรัพย์ 4. นักเรียน มีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาไทย ร้อยละ 80 - ประเมินและสังเกต - แบบประเมิน - แบบสังเกต 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 7.1 นักเรียนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา 7.2 นักเรียน มีความซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที และเสียสละเพื่อส่วนรวม 7.3 นักเรียนรู้จักประหยัด อดออม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 7.4 นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาไทย ผู้เสนอโครงการ .............................................. (นางนวลมณี บุญแจ่ม) ครู คศ.3 ผู้เห็นชอบโครงการ ............................................. (นายเตรียมศักดิ์ ชัยสงค์) หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ผู้อนุมัติโครงการ .................................................. (นายดุสิต ดีศรี) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม แบบสรุปรายงานโครงการ โครงการ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ผู้รับผิดชอบ นางนวลมณี บุญแจ่ม ระยะเวลาดำเนินการ 16 พฤษภาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558 .......................................................................................................................................................................... 1. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 2.2 เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย,อารมณ์,จิตใจ,สังคม และสติปัญญา ตามวัยและ ความสามารถของแต่ละบุคคล 2.3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ให้สูงขึ้น 2. เป้าหมาย 1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา 2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที และเสียสละเพื่อส่วนรวม 3. นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักประหยัด อดออม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 4. นักเรียนร้อยละ 80 มีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาไทย 3. ผลการดำเนินงาน 3.1 ผลที่เกิดกับนักเรียน 3.1.1 นักเรียนระดับปฐมวัย - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา มีความซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที และเสียสละเพื่อส่วนรวม ร้อยละ 80 3.1.2 นักเรียนระดับปฐมวัย - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รู้จักประหยัด อดออม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาไทย ร้อยละ 80 3.2 ผลที่เกิดแก่สถานศึกษา 3.2.1 ครูมีการจัดประสบการณ์ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ให้เป็นไปอย่างมี คุณภาพ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ร้อยละ 87.5 3.2.3 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน 3.3 ผลที่เกิดกับประชาชน/ชุมชนในเขตบริการของสถานศึกษา 3.3.1 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน 3.3.2 ชุมชนมีความร่วมมือในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน 3.4 ในสภาพรวมแล้วโครงการนี้มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ ( ) มากที่สุด (/ ) มาก ( ) ปานกลาง ( ) น้อย ( ) น้อยที่สุด 4. งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 14,000 บาท ( หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ( / ) เพียงพอ ( ) ไม่พอเพียง เพราะ .................................................................................................................... 5. เห็นควร ( / ) ให้ยังคงมีการดำเนินโครงการนี้ต่อไป ( ) ให้พัฒนาก่อนการดำเนินโครงการนี้ต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ............................................ ……………………………………………………………………………………………………………….. ( ) ให้ยุติโครงการนี้ เพราะ ............................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………. จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป (ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบโครงการ ( นางนวลมณี บุญแจ่ม ) (ลงชื่อ) ( นายเตรียมศักดิ์ ชัยสงค์ ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป คำวินิจฉัยสั่งการ ( /) ให้ดำเนินการต่อไป ( ) ให้ยุติโครงการ (ลงชื่อ) (นายดุสิต ดีศรี) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม แบบประเมินโครงการ ชื่อกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน สังกัด โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม ปีการศึกษา 2557 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนวลมณี บุญแจ่ม ระดับความคิดเห็น มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1 ที่ รายการ ผู้ประเมิน รวม รวมเฉลี่ย รายข้อ รวมเฉลี่ย หมายเหตุ ครู ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนชุมชน 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 1. หลักการและเหตุผล 1.1 ความสอดคล้องกับนโยบายและแผน 1.2 ความสอดคล้องกับปัญหา 1.3 มีข้อมูลและทฤษฎีสนับสนุน / / / / / / / / / 15 15 12 15 15 15 5 5 4 2. วัตถุประสงค์ 2.1 สอดคล้องกับหลักการ 2.2 ผลลัพธ์ ผลผลิต ระบุสิ่งที่ต้องการชัดเจน 2.3 สามารถวัดและประเมินได้ / / / / / / / / / 15 15 15 15 15 15 5 5 5 3. เป้าหมาย 3.1 สอดคล้องวัตถุประสงค์ 3.2 มีเครื่องชี้วัดความสำเร็จ / / / / / / 15 15 15 15 5 5 รวมเฉลี่ย ลงชื่อ …………………. ผู้ประเมิน ลงชื่อ .................................. ผู้ประเมิน ลงชื่อ .......................... ผู้ประเมิน ( นางนวลมณี บุญแจ่ม ) ( เด็กหญิงวรรณวิภา ศรีอังคฮาด) (นายบุญเลิศ ทองใบ ) ตำแหน่งครู คศ.3 ตำแหน่ง ประธานนักเรียน ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (144 kb)

เขียนเมื่อ 12 มิถุนายน 2558 | อ่าน 3049
โดย โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม

 
 

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th