คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
กิจกรรมจิตศึกษา ไม่ระบุ 22/06/2566 โรงเรียนวัลลภานุสรณ์
ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีพ. ศ. 2566 ไม่ระบุ 23/06/2566 โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น
ปี2566 ไม่ระบุ 23/06/2566 โรงเรียนวัดหัวเตย
อัตลักษณ์ 29 ประการ ไม่ระบุ 23/06/2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๔ (บ้านบ่อน้ำร้อน)
ข้อมูลประเมิน 29 ประการ 9 เดือน 2566 ไม่ระบุ 23/06/2566 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ไม่ระบุ 24/06/2566 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
อบรมค่ายคุณธรรม จริธรรม ไม่ระบุ 29/06/2566 โรงเรียนบ้านปลัดมุม
ข้อมูลการประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 26/06/2566 โรงเรียนบ้านท่าไคร้
กิจกรรมสวนมนต์ไหว้พระ ไม่ระบุ 26/06/2566 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย
รายงานวิถีพุทธ 2566 ไม่ระบุ 26/06/2566 โรงเรียนวัดหว้า
แบบรายงานการประเมินผลการดำเนินการ 29 ประการ ไม่ระบุ 26/06/2566 โรงเรียนบ้านถ้ำ
ประเมินอัตลักษณ์โรงเรียนวิถึพุทธซำขอนแก่นวิทย์ ไม่ระบุ 27/06/2566 โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ไม่ระบุ 27/06/2566 โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง
กิจกรรมโรงเรียนบ้านซับผักกาดเดือน มิถุนายน ไม่ระบุ 27/06/2566 โรงเรียนบ้านซับผักกาด
กิจกรรมโรงเรียนดีวิถีพุทธ ไม่ระบุ 27/06/2566 โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ไม่ระบุ 28/06/2566 วัดท่าล้อ
เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 28/06/2566 โรงเรียนวัดบ้านลาด
วันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 28/06/2566 โรงเรียนบ้านท่าศาลา
แบบรายงานตนเอง 29 ประการ ไม่ระบุ 28/06/2566 บ้านตาทอง
กิจกรรมเด่น ไม่ระบุ 28/06/2566 บ้านตาทอง
โครงงาน ไม่ระบุ 28/06/2566 บ้านตาทอง
อบรมคุณธรรม ไม่ระบุ 28/06/2566 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์
ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ ไม่ระบุ 28/06/2566 โรงเรียนบ้านนาเมย
การส่งเสริมคุณธรรมด้วยการทำสเปรย์สมุนไพรไล่ยุง ไม่ระบุ 28/06/2566 โรงเรียนวัดท่ามะนาว
กิจกรรมวันวิสาฆบูชา ไม่ระบุ 28/06/2566 โรงเรียนบ้านสามยอด
กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ไม่ระบุ 28/06/2566 โรงเรียนบ้านสามยอด
กิจกกรมทำบุญในวันพระ ไม่ระบุ 28/06/2566 โรงเรียนบ้านสามยอด
ข้อมูลประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 29/06/2566 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
ประเมิน 29 ประการ ประจำปี 2566 ไม่ระบุ 29/06/2566 โรงเรียนวัดไทรพอน
ข้อมูลประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 29/06/2566 โรงเรียนบ้านแม่แฮด
ข้อมูลการประเมิน 29 ประการ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ไม่ระบุ 29/06/2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
เวียนเทียนวันวิสาขบูขา ไม่ระบุ 29/06/2566 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม
พิธีไหว้ครูประจำปี 2566 ไม่ระบุ 29/06/2566 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม
ตักบาตรวันพระราชสมภพ ร.10 ไม่ระบุ 29/06/2566 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม
ทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 29/06/2566 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม
พระธรรมฑูตบรรยายธรรม ไม่ระบุ 30/06/2566 โรงเรียนบ้านสวาย
ข้อมูลการทำประมิน 29 ประการ (2565 9 เดือน) ไม่ระบุ 30/06/2566 โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
แบบรายงานผลการประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ 29 ประการ ไม่ระบุ 30/06/2566 โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
รายงานกิจกรรมเด่น (Best Practice) ไม่ระบุ 30/06/2566 โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
แผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการหลักธรรม ไม่ระบุ 30/06/2566 โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
ใบสมัคร ไม่ระบุ 30/06/2566 โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
รายงานโครงงานคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุธท ไม่ระบุ 30/06/2566 โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
ข้อมูลการทำประมิน 29 ประการ (2565 12 เดือน) ไม่ระบุ 30/06/2566 โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
ข้อมูลการทำประมิน 29 ประการ (2566 9 เดือน) ไม่ระบุ 30/06/2566 โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูช ไม่ระบุ 30/06/2566 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ทุกวันศุกร์ ไม่ระบุ 30/06/2566 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
วันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 30/06/2566 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า
การประเมินผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ไม่ระบุ 30/06/2566 วัดน้อยนพคุณ
การประเมินผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปี 2566 ไม่ระบุ 30/06/2566 โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ไม่ระบุ 30/06/2566 โรงเรียนบ้านตลาดควาย
กิจกรรมเด่นโรงเรียนโกมลวิทยาคาร ไม่ระบุ 30/06/2566 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
ใบสมัครโรงเรียนโกมลวิทยาคาร ไม่ระบุ 30/06/2566 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
คุณธรรมอัตลักษณ์ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร ไม่ระบุ 30/06/2566 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร ไม่ระบุ 30/06/2566 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
โครงงานคุณธรรม โรงเรียนโกมลวิทยาคาร ไม่ระบุ 30/06/2566 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยบูรณาการ ไม่ระบุ 30/06/2566 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
รายงานการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 30/06/2566 โรงเรียนวัดน้อมถวาย
ประเมินผลการดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 30/06/2566 โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขาโนนภูทอง
การประเมินแนวทาง ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 30/06/2566 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต1
นำส่ง ไม่ระบุ 01/07/2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา)
ปกกิจกรรม ไม่ระบุ 01/07/2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา)
กิจกรรม ไม่ระบุ 01/07/2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา)
ประเมิน29 ไม่ระบุ 01/07/2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา)
ประเมิน29(2) ไม่ระบุ 01/07/2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา)
ประเมิน29(3) ไม่ระบุ 01/07/2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา)
ใบสมัคร ไม่ระบุ 01/07/2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา)
โครงงาน ไม่ระบุ 01/07/2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา)
แผนการสอน ไม่ระบุ 01/07/2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา)
กิจกรรรมสมาธิมา ปัญญาเกิด ไม่ระบุ 02/07/2566 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
กิจกรรมบุญฮีต 12 ไม่ระบุ 02/07/2566 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ประจำสัปดาห์ ไม่ระบุ 02/07/2566 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ไม่ระบุ 02/07/2566 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
ชื่อโครงการ โรงเรียนสีขาวปลอดสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ด้วยวิถีพุทธ ไม่ระบุ 05/07/2566 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว
ชื่อโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ สะอาด สงบ ร่มรื่น ไม่ระบุ 05/07/2566 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว
แบบรายงานการประเมินผลการดำเนินการ ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบที่ ๙ เดือน ไม่ระบุ 05/07/2566 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบActive Learning บูรณาการหลักธรรมอิทธิบาท 4 สู่สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 ไม่ระบุ 05/07/2566 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว
เดินขบวนรณรงค์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ไม่ระบุ 05/07/2566 โรงเรียนบ้านแควมะกอก
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนบ้านโนนสำราญ ไม่ระบุ 06/07/2566 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
วันพระ วันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2566 ไม่ระบุ 10/07/2566 โรงเรียนวัดวังฆ้อง
รายงานการประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ ไม่ระบุ 11/07/2566 โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ ไม่ระบุ 11/07/2566 โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์
ใบสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ไม่ระบุ 12/07/2566 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ
เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ 29 ประการ (ไฟล์ที่ 1 ) ไม่ระบุ 12/07/2566 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ
เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ 29 ประการ (ไฟล์ที่ 2) ไม่ระบุ 12/07/2566 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ
รายงานโครงการหรือกิจกรรมเด่น ผลงานที่ 1 ไม่ระบุ 12/07/2566 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ
รายงานโครงการหรือกิจกรรมเด่น ผลงานที่ 2 ไม่ระบุ 12/07/2566 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ
รายงานโครงงานคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 12/07/2566 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไม่ระบุ 12/07/2566 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ
วีดีโอการสอน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ไม่ระบุ 12/07/2566 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ
กิจกรรมวันมาฆบูชา ไม่ระบุ 13/07/2566 โรงเรียนบ้านจรัส
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ไม่ระบุ 13/07/2566 โรงเรียนบ้านจรัส
กิจกรรมวิถีพุทธ ไม่ระบุ 14/07/2566
กิจกรรมวิถีพุทธ ไม่ระบุ 14/07/2566 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา
อบรมธรรมะค่ายคุณธรรมส่องทางเสริมสร้างปัญญา ไม่ระบุ 16/07/2566 โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว)
รายงาน 29 ประการ 66 ไม่ระบุ 15/07/2566 โรงเรียนบ้านตึกชุม
คุณธรรมส่องทาง 2 ไม่ระบุ 16/07/2566 โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว)
คุณธรรมส่องทาง3 ไม่ระบุ 16/07/2566 โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว)
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ไม่ระบุ 03/08/2566 โรงเรียนบ้านหลักด่าน
ทำบุญวันพระ ไม่ระบุ 04/08/2566 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
ทำบุญวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 04/08/2566 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง

ทั้งหมด 3,540 รายการ 34 / 36
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th