คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
รายงานวิถีพุทธ ไม่ระบุ 13/09/2558 โรงเรียนวัดคุณาราม
รายงานวิถีพุทธ ไม่ระบุ 13/09/2558 โรงเรียนวัดคุณาราม
ไม่มีสิ่งเสพติดเหล้าบุหรี่ ไม่ระบุ 13/09/2558
3 ชื่นชมคุณความดี หน้าเสาธงทุกวัน ไม่ระบุ 13/09/2558
กรอกข้อมูล ไม่ระบุ 14/09/2558 โรงเรียนราชวินิต
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ไม่ระบุ 14/09/2558 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสพม. เพชรบุรี  
โรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 14/09/2558 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี
ส่งข้อมูลรรวิถีพุทธ ไม่ระบุ 14/09/2558 โรงเรียนประวิตร(หนองบ่อ)
ส่งข้อมูลร.รวิถีพุทธ ไม่ระบุ 14/09/2558 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
กิจกรรมร.รวิถีพุทธ ไม่ระบุ 15/09/2558 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
โรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 15/09/2558
รายงานโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 15/09/2558 โรงเรียนวัดปากบ่อ
ส่งข้อมูล 29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ(ท่าเกษมพิทยา) ไม่ระบุ 15/09/2558
สรุปคะแนน 29 ประการ ไม่ระบุ 15/09/2558 โรงเรียนบ้านดินจี่
สรุปคะแนน 29 ประการ ไม่ระบุ 15/09/2558 โรงเรียนบ้านดินจี่
สรุปคะแนน 29 ประการ ไม่ระบุ 15/09/2558 โรงเรียนบ้านดินจี่
29 ประการ ไม่ระบุ 15/09/2558 โรงเรียนบ้านดินจี่
29 ประการ ไม่ระบุ 15/09/2558 โรงเรียนบ้านดินจี่
29 ประการ ไม่ระบุ 15/09/2558 โรงเรียนบ้านดินจี่
กิจกรรมวันแม่ ไม่ระบุ 24/09/2558 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร
แผ่นพับแนะนำโรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ ไม่ระบุ 15/10/2558 โรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์
29ประการ ไม่ระบุ 01/05/2559 โรงเรียนบ้านโคกตา
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ไม่ระบุ 10/05/2559 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๑ (ก่อสร้างคลองด่าน)
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ไม่ระบุ 10/05/2559 โรงเรียนบ้านพร้าว
ค่ายวิถีพุทธ ไม่ระบุ 17/05/2559
กิจกรรมบวชภาคฤดูร้อน ไม่ระบุ 19/05/2559 โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก
วันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 22/05/2559 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
ด้านพฤติกรรม ไม่ระบุ 23/05/2559 โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก
ด้านการเรียนการสอน ไม่ระบุ 23/05/2559 โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก
ด้านกิจกรรมวันพระ ไม่ระบุ 23/05/2559 โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก
กิจกรรมส่งเสริมวิถีพุทธ ไม่ระบุ 23/05/2559 โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนบ้านท่อน ไม่ระบุ 27/05/2559 โรงเรียนบ้านท่อน
เข้าร่วมงานปริวาสกรรม วัดประจำหมู่บ้าน ไม่ระบุ 28/05/2559 โรงเรียนไพศาลวิทยาคม
โฮมรูม ไม่ระบุ 30/05/2559
กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไม่ระบุ 30/05/2559 โรงเรียนบ้านท่าลี่
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไม่ระบุ 30/05/2559 โรงเรียนบ้านท่าลี่
เททองแห่เที่ยนนำไปถวายพระวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 31/05/2559 โรงเรียนจารุศรบำรุง
ผลการสอบผ่านนักธรรมตรี/นักธรรมเอก ไม่ระบุ 04/06/2559 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓(วัดบางไทร)
กิจกรรมวันพระ ไม่ระบุ 04/06/2559 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓(วัดบางไทร)
กิจกรรมประจำวัน ไม่ระบุ 04/06/2559 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓(วัดบางไทร)
กิจกรรมวันมาฆะบูชา ไม่ระบุ 05/06/2559 โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)
นั่งสมาธิ ไม่ระบุ 06/06/2559 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
สวดมนต์ ไม่ระบุ 06/06/2559 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
ป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 06/06/2559 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
พระพุทธรูป ไม่ระบุ 06/06/2559 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
โครงการวิถีพุทธ วิถีธรรม ไม่ระบุ 06/06/2559 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
พานักเรียนไปวัด วันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 08/06/2559 โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน
จิตอาสาเก็บกวาดวัด ไม่ระบุ 08/06/2559 โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน
ค่ายวิถีพุทธ ไม่ระบุ 08/06/2559 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
ส่งภาพกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 09/06/2559 โรงเรียนหนองโสนวิทยา
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 09/06/2559 โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 10/06/2559 โรงเรียนบางดีวิทยาคม
โครงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ไม่ระบุ 13/06/2565 โรงเรียนเบญจม 2บ้านน้ำรู
กิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินี ไม่ระบุ 13/06/2565 โรงเรียนเบญจม 2บ้านน้ำรู
คุณธรรม29ประการ/59 ไม่ระบุ 10/06/2559 โรงเรียนบ้านคลองทราย
กิจกรรมสานสัมพันธ์ โรงเรียนสู่ชุมชน ไม่ระบุ 10/06/2559 โรงเรียนบ้านนามน
กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ไม่ระบุ 10/06/2559 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้รดน้ำดำหัวท่านพระอาจารย์ ไม่ระบุ 10/06/2559 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
กิจกรรมสานสัมพันธ์ โรงเรียนสู่ชุมชน ไม่ระบุ 10/06/2559 โรงเรียนบ้านนามน
เข้าค่ายพุทธบุตร ไม่ระบุ 10/06/2559 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี
การนั่งสมาธิยามเช้าหน้าเสาธง ไม่ระบุ 10/06/2559 โรงเรียนสภาราชินี 2
การเข้าค่ายพุทธบุตร ไม่ระบุ 10/06/2559 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี
การเข้าค่ายพุทธบุตร ไม่ระบุ 10/06/2559 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี
การเข้าค่ายพุทธบุตร ไม่ระบุ 10/06/2559 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ไม่ระบุ 10/06/2559 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ไม่ระบุ 10/06/2559 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี
วันวิสาขบูชา 20 พ.ค.2559 ไม่ระบุ 10/06/2559 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี
วันวิสาขบูชา 20 พ.ค.2559 ไม่ระบุ 10/06/2559 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี
วันวิสาขบูชา 20 พ.ค.2559 ไม่ระบุ 10/06/2559 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี
วันวิสาขบูชา 20 พ.ค.2559 ไม่ระบุ 10/06/2559 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี
ส่งแบบประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านคลองโค ไม่ระบุ 12/06/2559 โรงเรียนบ้านคลองโค
4. ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน 5 ประการ ไม่ระบุ 12/06/2559 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
3. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ ไม่ระบุ 12/06/2559 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
พระอาจารย์มาเทศนาธรรม โรงเรียนศีล 5 ไม่ระบุ 12/06/2559 โรงเรียนวัดจำปา (อำเภออุทัย)
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 13/06/2559 โรงเรียนบ้านศาลาลัย
นั่งสมาธิครูและนักเรียน ไม่ระบุ 13/06/2559
กิจกรรมวันศุกร์ ไม่ระบุ 13/06/2559
สวดมนต์ยาวทุกวันศุกร์ ไม่ระบุ 13/06/2559 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
1. ด้านกายภาพ 7 ประการ ไม่ระบุ 13/06/2559 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
แก้ไขประเมินข้อมูล29ประการ ไม่ระบุ 14/06/2559 โรงเรียนบ้านโค้งดารา
5 ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประการ ไม่ระบุ 14/06/2559 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
2.-ด้านกิจกรรมประจำวันพระ-4-ประการ (1) ไม่ระบุ 14/06/2559 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ไหว้พระสวดมนต์แปลทุกวันศุกร์ ไม่ระบุ 14/06/2559 โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง
ฝึกทำสมาธิ ไม่ระบุ 14/06/2559 โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง
ภาพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ ไม่ระบุ 14/06/2559 โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
ภาพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ ไม่ระบุ 14/06/2559 โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย ไม่ระบุ 14/06/2559 โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย
ส่งแบบประเมิน ไม่ระบุ 14/06/2559 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎรบำรุง
กิจกรรมเข้าไหว้พระตอนเช้าทุกวัน ไม่ระบุ 14/06/2559 โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
ทำบุฐ ใส่บาตร ฟังเทศน์ ไม่ระบุ 14/06/2559 โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
สวดมนต์ไหว้พระ ไม่ระบุ 14/06/2559 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น ไม่ระบุ 14/06/2559 โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ไม่ระบุ 14/06/2559 โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
ครู ผู้บริหาร นักเรียนทุกคนไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัด เดือนละ 1 ครั้ง ไม่ระบุ 14/06/2559 โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน ไม่ระบุ 14/06/2559 โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
ภาพผู้บริหารสถานศึกษา ไม่ระบุ 14/06/2559 โรงเรียนบ้านผาพอด
ถวายสังฆทานวันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 15/06/2559 โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า
ถวายสังฆทาน ไม่ระบุ 15/06/2559 โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า
ถวายสังฆทาน2 ไม่ระบุ 15/06/2559 โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า
ถวายสังฆทาน3 ไม่ระบุ 15/06/2559 โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า

ทั้งหมด 3,540 รายการ 3 / 36
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th