วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
41
หมู่ที่
3
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
พิมพา
อำเภอ/เขต
บางปะกง
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์
24130
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
08-6623-3587
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
03-8570333
โทรสาร
03-8570885
เว็บไซต์
www.bicc.ac.th
อีเมล์
kokheng_ko@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2541
จำนวนห้องเรียน
30 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
35 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
522 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายนพพร ก๊กเฮง
อีเมล์
kokheng_ko@hotmail.com
ไลน์ ไอดี
08-6623-3587
วันที่สมัคร
25 มีนาคม 2565
เปิดดู
47 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายนพพร ก๊กเฮง