วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
80
หมู่ที่
15
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
คันไร่
อำเภอ/เขต
สิรินธร
จังหวัด
อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์
34350
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-5210446
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
04-5210445
โทรสาร
เว็บไซต์
www.rts.ac.th
อีเมล์
rakthai_sirindhorn@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2548
จำนวนห้องเรียน
20 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
17 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
506 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายวิชัย สงวนเศรษฐกุล
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
ธงชัย ดวงแแก้ว
อีเมล์
gthonichai21@gmail.com
ไลน์ ไอดี
g11g21
วันที่สมัคร
16 กันยายน 2563
เปิดดู
242 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
ธงชัย ดวงแแก้ว