สถานศึกษาที่สมัครเป็นสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชชาราม
สังกัด
สช.
เลขที่
77
หมู่ที่
10
ถนน
-
ตำบล/แขวง
บุ่งไหม
อำเภอ/เขต
วารินชำราบ
จังหวัด
อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์
34190
เบอร์โทรศัพท์
08-5497-6700
อีเมล์
pimpongfa@hotmail.com
ระดับชั้นสูงสุดที่เปิดสอน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จำนวนห้องเรียน
12 ห้อง
จำนวนนักเรียน (ชาย)
15 คน
จำนวนนักเรียน (หญิง)
7 คน
รวม
22 คน
จำนวนผู้บริหาร ครู (ชาย)
7
จำนวนผู้บริหาร ครู (ชาย)
12
รวม
19
ศึกษานิเทศก์
ผู้บริหาร
น.ส.นุชนาฎ จันทร
ผู้รับผิดชอบ
น.ส.นุชนาฎ จันทร
พระสอนศีลธรรม
สมณะฟ้าไท สมชาติโก
วันที่สมัคร
1 มิถุนายน 2563