ภาพกิจกรรมสถานศึกษา

เข้าค่ายพุทธบุตร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชียร่วมกับวัดป่าหนองโมงบูรพารามได้ดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรประจำปีการศึกษา 2562 ชึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีใจหยึดมั่นในคุณธรรมเข้าใจในหลักธรรม คำสั่งสอนตามหลักพระพุทธศาสนา สามรถประยุกต์ใช้ธรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2562https://www.facebook.com/482320001943249/photos/pcb.1244399095735332/1244397482402160/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCN4F4O5T3EBt7Qqv5KsotSUG11istibz9D46-_kCT9kZbegf-m_ptFnu7AzmpI_qnERipFjesSovcv&__xts__%5B0%5D=68.ARBKNUxBnMyIAbCs7UF5AV_AcEiifLyMqSyYBwUa0_0uKdHyU8Afh8-k-HAAYYL1-MzW3D2tuboOjH8x2-t9LHksh85juSDamUeMTjb4u77q4CSTDkPmhMaJkEy79xM04JKIpWc2uQb6PURNvkA1YOgXPflhSw85UCRWA_UpjtYQqH2x2bJqpEmtbsz0gIAUEres-sHRMe9QRFXtb8kEPQsbV2wQ1AyO-tH8S-ZERBGK_U-yzn6okGzI39n1LnUdw75o795zJMSEwrSklFNs3MHCbHTO1Q71RlEsCNmX0Ym4HHHedSRc3MQVRLyfssmofSuYBf7KNoL8t3hGQnmsxkV6NA

วันที่เขียน
17 กุมภาพันธ์ 2563