ภาพกิจกรรมสถานศึกษา

กิจกรรมสวดมนต์แปล ประจำวันพระ

ทุกวันพระ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1-3 จะผลัดเปลี่ยนเวร สวดมนต์แปล เจริญภาวนา ในชั่วโมงที่ 1

วันที่เขียน
25 กรกฎาคม 2562